Фармацевтичний факультет

Фармацевтичний факультет був відкритий у 1999 році. Деканом факультету було призначено д.фарм.н., професора Цуркана О.О., який очолював факультет до 2003 року.

Роботу з організації та підготовки створення кафедр фармацевтичного факультету було проведено к.фарм.н, доцентом Ткачук (Брубейкер) І.О., яка очолювала факультет 2003-2008 рр.

Перші кафедри факультету:

- Кафедра технології ліків

- Кафедра організації та економіки фармації

- Кафедра фармацевтичної хімії та фармакогнозії

Перший випуск за спеціальністю 7.12020101 «Фармація» відбувся у 2004 році. З 2005 року розпочато навчання на заочній формі. Заочна форма навчання розрахована насамперед на тих, хто працює за напрямком майбутньої спеціальності або вже отримав за обраним фахом освітньо-кваліфікаційний рівень «молодший спеціаліст». Навчання на факультеті створює перспективи для їх професійного росту та вдосконалення. Характерним для сьогодення є збільшення числа молодих людей, які бажають навчатися одночасно за кількома спеціальностями, і саме заочна форма навчання дає їм таку змогу.

Випускники фармацевтичного факультету після отримання диплома про вищу освіту мають можливість подальшого навчання в інтернатурі і при отриманні сертифіката працювати на різних посадах в аптеках, контрольно-аналітичних лабораторіях, магазинах медичної техніки, на аптечних базах, хіміко-фармацевтичних підприємствах, у природоохоронних, клініко-лабораторних, судово-хімічних та судово-медичних установах, лікувально-профілактичних закладах, митних службах та науково-дослідних установах. Ті хто хочуть науково зростати - можуть вступити до аспірантури.

Викладання дисциплін за освітньо-професійною програмою "Фармація, промислова фармація" забезпечують висококваліфіковані викладачі кафедр університету, а саме:

- 11 докторів наук (в т.ч. 5 професорів)

- 18 кандидатів наук (в т.ч. 10 доцентів та 1 старший науковий співробітник)

- 7 асистентів

- 8 старших викладачів

 

Колодюк Ірина Володимирівна

заступник декана

 

 

 


Євенко Світлана Геннадіївна

інспектор деканату

 

 

 


Основними функціями деканату факультету та його працівників є:

  • Організація та виконання навчальної, науково-дослідної та виховної роботи на факультеті
  • Організація навчального процесу та матеріальна база факультету (відповідають сучасним стандартам: обладнані навчальні кімнати і лабораторії для проведення практичних занять, комп’ютерні класи та лекційні аудиторії)

На факультеті створено умови для науково-дослідної роботи, працюють студентські наукові гуртки, студенти беруть участь у наукових конференціях, олімпіадах, які відбуваються в нашому не тільки університеті та інших ВНЗ України. Цікаве і багатогранне студентське життя органічно доповнюється діяльністю мистецьких колективів та спортивних секцій.

При фармацевтичному факультеті активно працює рада студентського самоврядування.

Фармацевтичний факультет здійснює підготовку здобувачів вищої освіти:

  • освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст» напряму 1202 «Фармація» за спеціальністю 7.1202001 «Фармація»
  • освітнього ступеня «магістр» галузі знань 22 «Охорона здоров’я» за спеціальністю 226 «Фармація, промислова фармація» (денна і заочна форма форми навчання)

Після закінчення терміну навчання (5 років - денна форма навчання, 5,5 років – заочна форма навчання), випускникам присвоюється кваліфікація “провізор” з можливістю подальшою післядипломною підготовкою у вигляді однорічної інтернатури.

Зараз на факультеті навчається 379 студентів денної та заочної форми навчання.

Фармацевтичний факультет
Офіційна емблема факультету
Освітня програма
Контактна інформація
Адреса:Київ, вул. Бориспільська, 2, Student service
Email:dean.pharm@kmu.edu.ua​
Тел.:+38 (050) 418-33-38
ПОДІЇ | Всі Події
ОФІЦІЙНІ ПОРТАЛИ
ПАРТНЕРИ | Всі Партнери