Керівництво

ПРЕЗИДЕНТ УНІВЕРСИТЕТУ

Поканевич Олександр Валерійович, магістр наук з міжнародного законодавства у сфері охорони здоров’я та менеджменту (стипендіат уряду США), магістр з динаміки в охороні здоров’я та соціального забезпечення (стипендіат уряду ЄС), магістр державного управління в сфері охорони здоров’я (Україна).

 

 

 

 

 

 

 

 


РЕКТОР УНІВЕРСИТЕТУ

Івнєв Борис Борисович, доктор медичних наук, професор, професор кафедри неврології та психіатрії, академік Академії наук вищої освіти України, член президії Академії наук вищої освіти України

У 1987 році з відзнакою закінчив Донецький національний медичний університет ім. М. Горького за спеціальністю “лікувальна справа”. У цьому ж році відповідно до рекомендації на наукову роботу був прийнятий на кафедру нормальної фізіології Донецького національного медичного університету на посаду старшого лаборанта. У 1991 році захистив кандидатську дисертацію, а у 2001 році – докторську дисертацію. У 2006 році йому було присвоєне вчене звання професора кафедри фізіології. Трудовий шлях Б.Б. Івнєва до 2014 року пов’язаний з Донецьким медичним університетом, де він працював доцентом, професором, деканом лікувального факультету та першим проректором. Після переїзду до м. Києва, наприкінці 2014 року працював на кафедрі фізіології НМУ ім. О.О. Богомольця, а з осені 2015 року – виконує обов’язки ректора ПВНЗ “Київський медичний університет”.

Наукова діяльність Б.Б. Івнєва пов’язана з теоретичними та практичними аспектами експериментальної та клінічної нейрофізіології. Вивченню питань морфології та фізіології головного мозку присвячений весь науковий шлях Б.Б. Івнєва. В докторській дисертації Б.Б. Івнєва висвітлені нейрональні механізми розвитку хвороби Альцгеймера як моделі передчасного старіння головного мозку. Б.Б. Івнєв вперше виявив особливості когнітивних слухових та зорових викликаних потенціалів мозку при хворобі Альцгеймера. За наукову монографію «Хвороба Альцгеймера» у 2002 р. він нагороджений дипломом та премією Національної академії медичних наук України.

Наразі наукові дослідження Б.Б. Івнєва присвячені клінічній нейрофізіології, він вивчає особливості функціонування головного мозку при хронічних болях (наукова програма з університетом м. Верони (Італія), та деяких психічних розладах (аддиктивні розлади, шизофренія), що максимально наближає результати наукових досліджень до практичного використання. Особливістю сучасного наукового напряму Б.Б. Івнєва є вивчення нейрофізіологічних механізмів психотерапії як одного з основних методів сучасної психічної реабілітації постравматичних стресових розладів. Цей проект виконується за сприяння Європейського товариства гіпнозу в медицині та психотерапії (ESH),(UK). Практичним результатом цих досліджень стала монографія “Життя з психічними розладами. Екзистенціально-особистісні аспекти одужання” (2014). Продовженням цієї роботи стало видання у співавторстві підручника «Фізична, реабілітаційна та спортивна медицина: нейрореабілітація» (2020).

Б.Б. Івнєв автор п’яти наукових монографій, трьох підручників для студентів закладів вищої медичної освіти, 235 наукових статей з проблем нейрофізіології, психіатрії та організації навчального процесу у вищій медичній школі. Автор 6 патентів. Б.Б. Івнєв член редакційних колегій науково-практичних журналів «Міжнародний психіатричний, психотерапевтичний та психоаналітичний журнал», “Офтальмологія”, «Dermatovenerology and cosmetology» та «Bioenergetics in medicine and biology».

Міжнародне наукове співробітництво продовжується у  International, Interdisciplinary, Interreligious Research Group On Consciousness Studies – a branch of UNESCO Chair in Bioethics and Human Rights, GdN Neurobioethics, at APRA – Pontifical Athenaeum Regina Apostolorum, Roma, Italy, а також з науково-дослідницькою радою Європейського товариства гіпнозу в медицині.

Б.Б. Івнєв проводить велику науково-громадську діяльність, а саме він: член Європейського товариства нейронаук, Міжнародної асоціації хвороби Альцгеймера, Українського фізіологічного товариства, віце-президент Асоціації психіатрів та психоаналітиків України, член Європейського товариства гіпноза в психотерапії та медицині (European Society of Hypnosis in Psychotherapy and Medicine- ESH) – представник від України в ESH, член міжнародного товариства гіпнозу (International Society of Hypnosis – ISH).

ОСТАННІ ПУБЛІКАЦІЇ
 1. Сокрут В.М., Синяченко О.В., Сокрут О.П., Івнєв Б.Б. та інші «Фізична, реабілітаційна та спортивна медицина: Нейрореабілітація».- Підручник для студентів і лікарів/За заг.ред. В.М. Сокрута.-Слов’янськ: ТОВ “Видавництво “Друкарський двір”, 2020.-Т.2, 340 с.
 2. Oksana Kopchak, Irina Pinchuk, Boris Ivnev and Norbert Skokauskas. Reforming Undergraduate Psychiatry Training in Ukraine // Journal of Medical Education and Curricular Development .- 2020.- Volume 7: 1–2.
 3. Osokina O., G.Putiatin, B. Ivniev et all. Psychotherapeutic model of rehabilitation of patients with schizophrenia and comorbidic neurotic stress-associated disorders who lives in the territory of anti-terrorist operation in eastern part of Ukraine // Europejskie Studia Humanisticzne.  Psychological, medical and pedagogical aspects of post-traumatic stress in war conditions // 2018.- P. 115-130.
 4. О. И. Осокина, А. А. Удод, Б.Б. Івнєв, С. В. Селезнёва, Г. Г. Путятин, С. Г. Ушенин. Возможности биосуггестивной терапии при коррекции болевого синдрома в психоневрологии и стоматологии // Український вісник психоневрології.- 2017. Том 25, випуск 4 (93) С. 73-79.
 5. O.Osokina, B. Ivnyev Cerebral Evoked Potentials in Patients at an Early Stage of Schizophrenia// Neurophysiology, Vol. 50, No. 4, August, 2018.

 


ПРОРЕКТОР З НАУКОВОЇ РОБОТИ

П’ятницький Юрій Сергійович, доктор медичних наук, доцент, лікар-педіатр вищої кваліфікаційної категорії

П’ятницький Юрій Сергійович, 1971 року народження. Закінчив у 1997 році Національний медичний університет імені О.О. Богомольця за спеціальністю «Педіатрія».

У 2002 році захистив дисертаційну роботу на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук за спеціальністю 14.01.10 «Педіатрія»; у 2015 році –  на здобуття наукового ступеня доктора медичних наук за спеціальністю 14.03.04 «Патологічна фізіологія». Є автором та співавтором понад 140 наукових та навчально-методичних праць, серед них підручники та навчальні програми, навчальні посібники для студентів, монографія, методичні рекомендації для лікарів, 5 патентів на винаходи.

Працював з 2003 по 2007 роки на посаді методиста Центрального методичного кабінету з вищої медичної освіти МОЗ України. Упродовж 2007 –2021 років працював у Міністерстві охорони здоров’я України на посадах головного спеціаліста відділу освіти і науки, заступника начальника Управління освіти та науки – начальника відділу освіти; завідувача сектору освіти, головного спеціаліста відділу медичних і фармацевтичних кадрів Управління по роботі з персоналом тощо. Обраний у 2000 році за конкурсом на посаду асистента кафедри педіатрії № 1 Національного медичного університету імені О.О. Богомольця, у 2003 році – на посаду доцента, яку обіймав в університеті до 2016 року. У 2005 році присвоєно вчене звання доцента по кафедрі педіатрії № 1 Національного медичного університету імені О.О. Богомольця.

Підвищував кваліфікацію на Міжнародних курсах зі стратегічного планування людських ресурсів у сфері охорони здоров’я ВООЗ (2010), брав участь в Осінній школі з використання інформації та даних наукових досліджень з питань охорони здоров’я при формуванні політики ВООЗ (2013), у семінарах в Національній академії державного управління при Президентові України.

ОСТАННІ ПУБЛІКАЦІЇ
 1. О. Tyazhka, O. Vinnytska, T. Lutai, Piatnytskyi. Pediatrics. Textbook –– Vinnytsia: Nova Knyha Publishers, 2018– 544 pp. : il.
 2. О.Тяжка, Т.Лутай, О. Вінницька, Ю. П’ятницький. Педіатрія: Підручник для студентів вищих навчальних закладів IV рівня акредитації за ред. проф. О.В.Тяжкої.–Видання 5-е.– Вінниця: «Нова книга», 2018 – 1152 с.
 3. О.Волосовець, В. Майданнік, Р. Моісеєнко, С. Березенко, Ю.П’ятницький. Стан здоров’я дитячого населення – майбутнє України. (частина 2). Здоров’я дитини.– 2018.–№2 (том 13).
 4. О.Волосовець, В. Майданнік, Р. Моісеєнко, С. Березенко, Ю.П’ятницький. Стан здоров’я дитячого населення – майбутнє України. (частина 1). Здоров’я дитини.– 2018.–№1 (том 13).– с. 11-22
 5. Ю.І. Бажора, П.П. Єрмуракі, Ю.С. П’ятницький. Взаємозв’язок між активністю ферментною антиоксидантної системи та функції печінки у хворих на туберкульоз легень.: Одеський медичний журнал.–2018.–№1 (165).– с.29-34
 6. Н. О. Олексіна, О. П. Волосовець, Ю. С. П’ятницький: Медична освіта: відповіді на виклики сучасності. Доповідь. Матеріали XV Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю «Актуальні питання вищої медичної освіти в Україні (з дистанційним під’єднанням ВМ(Ф)НЗ України за допомогою відеоконференц-зв’язку) 17–18 травня 2018 року м. Тернопіль Тернопіль ТДМУ «Укрмедкнига» 2018
 7. Н. О. Олексіна, О. П. Волосовець, Ю. С. П’ятницький: Медична освіта: відповіді на виклики сучасності. Медична освіта.– 2018.– №2.–с. 36-40

ПРОРЕКТОР З НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНОЇ, ВИХОВНОЇ РОБОТИ ТА МІЖНАРОДНИХ ЗВ’ЯЗКІВ 

Мегедь Володимир Петрович, доктор медичних наук, професор, Заслужений працівник охорони здоров’я України

Народився в с. Пологи-Вергуни Переяслав-Хмельницького району Київської області. Закінчив військово-медичний факультет м. Куйбишева у 1977 році за спеціальністю «Лікувально-профілактична справа», а у 1985 році – закінчив Військово-медичну академію у м. Ленінград за спеціальністю «Медичне забезпечення військ».

Проходив військову службу на різних посадах. З 2000-2012 рр. – начальник Управління охорони здоров’я Державної прикордонної служби України. У 1998 році присвоєно Почесне звання «Заслужений працівник охорони здоров’я України». У 2003 році Указом Президента України нагороджений орденом Данила галицького, а у 2009 році орденом Богдана Хмельницького ІІІ ступеня. Генерал-майор медичної служби у відставці.

Володимир Петрович автор програми циклу післядипломної освіти для фахівців за спеціальністю 223 «Медсестринство» «Європейські стандарти медсестринства»; науковий керівник студентки міжнародного факультету, спеціальності «медицина» Кханам Ніда на тему: «Targeted disease mitigation strategies using mobile phone data», також професор Мегедь співавтор методичного посібника «Невідкладні стани в клініці внутрішніх хвороб» (Київ, 2017 р.)

12.02.2021
ПОДІЇ | Всі Події
07
ЛЮТ
Курси з іридодіагностики
Тривалість: 07.02.2022 - 18.02.2022
01 Січня 2022
14
ЛЮТ
Курси "Основи масажу"
Тривалість: 14.02.2022 - 04.03.2022
01 Січня 2022
21
ЛЮТ
Курси з фітотерапії
Тривалість: 21.02.2022 - 04.03.2022
01 Січня 2022
ОФІЦІЙНІ ПОРТАЛИ
ПАРТНЕРИ | Всі Партнери