Напрями наукової діяльності

Загальні правила виконання науково-дослідницької роботи

1. Науково-дослідницька робота (НДР) на кафедрах Університету виконуються на підставі затвердженого ректором зведеного тематичного плану Університету. Зведений тематичний план формується за пропозиціями завідувачів кафедр, провідних вчених Університету;

2. Зведений тематичний план НДР Університету розробляється у такому порядку:

Проекти планів НДР, ініційованих завідувачами кафедр, науково-педагогічними працівниками, розглядаються на засіданнях кафедри, далі на Раді факультету;

Схвалені Радою факультету проекти панів НДР кафедр до 1 листопада року, що передує плановому, надаються інспектору з наукової роботи для формування проекту зведеного тематичного плану НДР Університету. До плану НДР долучають Звіт про патентно-інформаційні дослідження, підготовлені згідно з ДСТУ 3575-97 «Патентні дослідження. Основні положення та порядок проведення» та 2 рецензії відомих фахівців на план НДР;

Проект зведеного тематичного річного плану НДР до 1 грудня року, що передує плановому, виноситься на розгляд Вченої ради Університету і після схвалення погоджується з проректором з науково-педагогічної роботи та професійного розвитку фахівців та затверджується ректором;

3. НДР, включені до зведеного тематичного плану, підлягають державній реєстрації в Укр ІНТЕІ у 30-денний  строк  з   початку   виконання. Державна реєстрація та облік відкритих НДР регламентується нормативним документом «Порядок державної реєстрації та обліку відкритих науково-дослідних, дослідно-конструкторських робіт і дисертацій», затверджений наказом МОН України від 27.10.2008 р. №977;

4. Після виконання НДР /річного етапу НДР/ до кінця року складається відповідно заключний або перехідний звіт про виконання НДР або етапу НДР. Структура, викладення, узгодження та затвердження наукового звіту виконання НДР або етапу регламентуються ДСТУ 3008-95 «Документація. Звіти у сфері науки і техніки. Структура і правила оформлення»;

5. Підготовка звіту обов’язкова для всіх НДР, незалежно від складання інших підсумкових документів. Подання звіту про НДР є обов`язковим. Подання заявки на винахід, факт публікації статті та депонування рукопису, захист дисертації, передача звіту про НДР Замовнику не звільняють Виконавця НДР від подання звітних документів;

6. Звіт про науково-дослідну роботу розглядається та ухвалюється на засіданні кафедри, далі на Раді факультету;

7. Щорічно до 31 грудня схвалені Радою факультету звіти про НДР (перехідні та заключні) надаються інспектору з наукової роботи для формування загального звіту про наукову діяльність та виконання зведеного річного тематичного плану НДР Університету;

8. Заключні звіти про НДР кафедр розглядаються на засіданні Вченої ради, надалі погоджуються проректором з науково-педагогічної роботи та професійного розвитку фахівців та затверджуються ректором;

9. Відповідальним за підготовку плану НДР кафедри, держреєстрації та звіту про НДР, підготовку звіту про патентні дослідження та інших супровідних документів є завідувачі кафедр та наукові керівники НДР;

10. Відповідальним за підготовку звіту про наукову діяльність Університету є  проректор з науково-педагогічної роботи та професійного розвитку фахівців.

Інформаційна довідка щодо рейтингової оцінки наукової діяльності кафедр та науково-педагогічних працівників Київського медичного університету у 2022 році

Інформація для розміщення на сайті університету щодо питання рейтингової оцінки наукової діяльності кафедр та науково-педагогічних працівників ПВНЗ «Київський медичний університет» у 2022 році 

Рейтингова оцінка наукової діяльності кафедр здійснювалась згідно з Положенням про рейтингове оцінювання наукової діяльності науково-педагогічних працівників, затвердженим Вченою радою університету 26.06.2019 (протокол № 10), та наказом університету від 28.03.2023 № 87 «Про обговорення звітів кафедр для рейтингового оцінювання наукової діяльності кафедр та науково-педагогічних працівників університету». Узагальнені матеріали щодо результатів рейтингового оцінювання наукової діяльності науково-педагогічних працівників було обговорено та затверджено на засіданні Вченої ради 27.04.2023 (протокол № 10).

Визначено граничний бал високого рівня ефективності наукової роботи науково-педагогічних працівників кафедр на рівні 625 балів, завідувачів кафедр – 1312 балів, кафедр у цілому – 296 балів (з розрахунку: кількість співробітників кафедри /кількість ставок).

Затверджено результати рейтингової оцінки наукової діяльності кафедр та науково-педагогічних працівників ПВНЗ «Київський медичний університет» у 2022 році:
«Науковий рейтинг завідувачів кафедр»
1 місце – д.мед.н., проф. Копчак О.О., завідувачка кафедри неврології, психіатрії та фізичної реабілітації, 2800 балів;
2 місце – д.мед.н., проф., чл.-кор НАМН України Веселовська З. Ф., завідувачка кафедри хірургічних хвороб №2, 1810 балів;
3 місце – д.мед.н., проф. Копчак О.В., завідувачка кафедри терапевтичної стоматології та пародонтології, 1312 балів;

«Науковий рейтинг кафедр»
1 місце – кафедра фармацевтичної і біологічної хімії, фармакогнозії, завідувач кафедри Коновалова О.Ю., 625 балів;
2 місце – кафедра неврології, психіатрії та фізичної реабілітації, завідувач кафедри Копчак О.О., 416 балів;
3 місце – кафедра громадського здоров’я та мікробіології, завідувач кафедри Баєва О.В., 296 балів.

«Науковий рейтинг викладачів»
Марченко Н.С., викладач кафедри терапевтичної стоматології та пародонтології, 625 балів;

Відповідно до позиції «Науковий рейтинг завідувачів кафедр» найбільшу кількість балів отримала:
 – Копчак Оксана Олегівна, д.мед.н., проф., завідувачка кафедри неврології, психіатрії та фізичної реабілітації. Відповідно до рейтингу бал завідувача кафедри складає – 2800.
Копчак О.О. є керівником НДР “Уточнення ролі епігенетичних чинників та мікробіоти в патогенезі, клінічному перебігу та профілактиці мігрені”, номер Державної реєстрації – 0120U104835.

Під науковим керівництвом д.мед.н. професора Копчак О. О. відбувся успішний захист на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань 22 «Охорона здоров’я» за спеціальністю 222 «Медицина» (наукова спеціальність «Нервові хвороби») аспірантки Одінцової Т. А., тема дисертації «Особливості когнітивних та психоемоційних розладів у хворих на розсіяний склероз».

Копчак О.О. керує підготовкою аспірантки Гриценко О.Є. з галузі знань 22 «Охорона здоров’я» за спеціальністю 222 «Медицина».

Копчак О.О. пройшла стажування у Німеччині у 2-тижневому міжнародному проекті співпраці між Ludwig-Maximilians-Universität München (LMU Munich) and Charité – Universitätsmedizin Berlin з метою підвищення науково-педагогічної кваліфікації та впровадження клінічних випадків з віртуальними пацієнтами в медичну освіту України з допомогою онлайн платформи LOOOP share та у Польщі Вищій технічній школі в Катовіце Innovations in Education. Innovative technologies for Teaching Professional Disciplines.
У 2022 році Копчак О.О. опубліковано 7 наукових праць у періодичних виданнях, які включені до наукометричних баз Scopus або Web of Science. Видано підручник: Копчак О.О., Бачинська Н.Ю., Одінцова Т.А., Худенко Л.І. Клінічна неврологія: курс лекцій –Київ: Книга – плюс, 2022.-210с.

Відповідно до позиції «Науковий рейтинг кафедр» найбільшу кількість балів отримала:
Кафедра фармацевтичної і біологічної хімії, фармакогнозії, завідувачка кафедри д.фарм.н., проф. Коновалова О.Ю. Відповідно до рейтингу бал кафедри складає -625.

Кафедра бере участь у проведенні спільних наукових досліджень з Ботанічним садом ім. акад. О. В. Фоміна «Моніторинг, охорона та кореляція природних трансферних та модельних екосистем природньо-заповідних територій та інтродукційні заходи з метою збереження різноманіття та підвищення їх стійкості до змін довкілля».

У звітному році досліджено якісний склад та кількісний вміст основних груп БАР у сировині шести сортів Зізіфуса колючого (Ziziphus jujuba). Також досліджувалися хімічний склад у сировині Quercus rubra, дівочого винограду п’ятилисточкового. Проведений аналіз репродуктивної спроможності модельних раритетних видів регіональних флор Причорномор’я. Узагальнено результати популяційних та біоморфологічних досліджень та систематизовано відомості щодо хорологічних, систематичних та еколого – ценотичних особливостей у межах Київського мегаполісу, Лівобережного Лісостепу та України 4-х модельних інвазивних видів рослин.

Опрацьовано лабораторну методику виготовлення двокомпонентної кровоспинної композиції, яка містить 80 мас. % високодисперсного кремнезему А-300 і 20 мас. % альгінату натрію, технологію промислового виготовлення гемостатичної сорбційної композиції «Стоп- Кров».

Продовжено роботу зі створення полімерного композиційного матеріалу з пролонгованим вивільненням депонованих у ньому активних речовин.

Вивчено комплексоутворення у водному середовищі іонів цинку (ІІ) і міді (ІІ) з молекулою лізоциму.

Відповідно до позиції «Науковий рейтинг викладачів» найбільшу кількість балів отримала:
Марченко Наталья Сергіївна, к.мед.н., доцент кафедри терапевтичної стоматології та пародонтології. Відповідно до рейтингу бал викладача складає – 625.

Марченко Н.С. є відповідальним виконавцем НДР кафедри: «Клініко-лабораторне обґрунтування новітніх підходів в діагностиці, профілактиці та лікуванні основних стоматологічних захворювань». Вивчає та працює над вдосконаленням та впровадженням способів і методів підвищення ефективності лікування та профілактики захворювань тканин пародонту за допомогою клітинної інженерії та локальної стимуляції репаративної регенерації із застосуванням гіалуронової кислоти, PRP-терапії, аутомезоконцентрату та фібробластів в регенеративній пародонтології.

За результатами наукової діяльності отримано 4 патенти на винахід та опубліковано 4 наукових праці у періодичних виданнях, які включені до наукометричних баз Scopus або Web of Science Марченко Н.С. проходила одномісячне стажування у Німеччині за темою «Сучасні методи профілактики стоматологічних захворювань».
У 2022 році Марченко Н.С. присвоєно вчене звання доцента.

 

Робота кафедри по плануванню, виконанню та завершенню науково-дослідницької роботи

1. Завідувач кафедри/науковий керівник науково-дослідницької роботи (НДР):

– визначає наукові напрями досліджень кафедри у відповідності до Закону України „Про пріоритетні напрями розвитку науки і техніки в Україні”.
– організує роботу відповідального виконавця та виконавців для підготовки проекту НДР, виконання НДР, підготовки звіту про НДР.
– визначає перелік і обсяг робіт окремих етапів НДР, їх зміст та очікувані результати.
– у разі потреби залучає до виконання НДР наукових та науково-педагогічних працівників інших наукових підрозділів Університету та фахівців закладів на підставі договорів про співпрацю.
– несе відповідальність за додержання вимог чинних в Україні державних, міждержавних і міжнародних стандартів та нормативних документів МОН та МОЗ України;
– своєчасне та якісне оформлення супровідної документації планування, виконання, завершення НДР.

2. План НДР готується згідно з додатком 1 та 2. У проект плану НДР кафедри окремими розділами можуть бути включені заходи щодо організації НДР студентів, підготовки дисертацій, проведення наукових конференцій, семінарів тощо.

3. Планування НДР включає проведення патентних досліджень і складання Звіту про патентно-інформаційні дослідження згідно з ДСТУ 3575-97 «Патентні дослідження. Основні положення та порядок проведення» (у допомогу видано методичний посібник «Патентні дослідження у медицині» (Артамонова Н.О., Буслович Ф.Ю., Масіч О.В., Овсяннікова Л.М., Сульдіна З.П.).

4. Для державної реєстрації НДР до Укр ІНТЕІ надають такі документи («Порядок державної реєстрації та обліку відкритих науково-дослідних, дослідно-конструкторських робіт і дисертацій», затверджений наказом МОН України від 27.10.2008 р. №977):

– супровідний лист;
– заповнений бланк реєстраційної картки (РК) на паперовому носії у двох примірниках;
– заповнена РК на електронному носії.

У разі, якщо НДР  виконується  кількома  Виконавцями,  то кожен  з  них  (головний  Виконавець  і  співвиконавці)  подає  до Укр ІНТЕІ заповнені бланки РК на ту частину  НДР,  яка  буде виконана ним самостійно.

5. Список документів про планування НДР, які подаються до інспектору з наукової роботи, включає:

– план НДР;
– звіт про патентні дослідження;
– рецензії двох відомих фахівців на план НДР.
– картка держреєстрації НДР в Укр ІНТЕІ .

6. Завідувач кафедри/науковий керівник/ кожної затвердженої теми НДР подає інспектору з наукової роботи річний календарний план роботи виконавців НДР згідно з додатком 3 у термін – не пізніше 15 січня (на паперовому та електронному носіях).

7. Обсяг роботи, наведений в календарному плані, повинен бути відображений в індивідуальних планах виконавців-співробітників кафедр.

8. Звіт про виконання НДР, етапу НДР готується щорічно. Обсяг звіту визначає науковий керівник. Структура, викладення, узгодження та затвердження наукового звіту виконання НДР регламентуються ДСТУ 3008-95 Документація. Звіти у сфері науки і техніки. Структура і правила оформлення.

9. До звіту додаються:

– витяг із протоколу засідання кафедри про обговорення звіту;
– витяг із протоколу засідання Ради факультету про обговорення перехідного або заключного звіту про НДР;
– акт впровадження в навчальний процес;
– перелік публікацій, заявок на винахід, патентів тощо;
– анотація у електронному вигляді;

10. Після затвердження звіту на завершену НДР, науковий керівник НДР організовує роботу з надання у 30-денний строк з моменту закінчення НДР до Укр ІНТЕІ такий пакет документів («Порядок державної реєстрації та обліку відкритих науково-дослідних, дослідно-конструкторських робіт і дисертацій», затверджений наказом МОН України від 27.10.2008 р. №977):

– супровідний лист, у якому зазначаються назва НДР,  її № держреєстрації;
– заповнений бланк облікової картки (ОК) на паперовому носії у двох примірниках;
– копію РК;
– заповнену ОК на електронному носії;
– звіт про НДР на  електронному  носії;
– титульну сторінку Звіту та  список  Виконавців  на  паперовому  носії  з  їхніми підписами  та  печатками;
– заповнений бланк ІК НДР на паперовому носії у двох примірниках;
– заповнену інформаційну картку (ІК) НДР на електронному носії.

11. Копія ОК та ІК надається інспектору з наукової роботи.

Рейтингові показники наукової роботи кафедр ПВНЗ «Київський медичний університет» у 2022 році
Зведений  тематичний план наукових досліджень та розробок на 2022 рік
Зведений  тематичний план наукових досліджень та розробок на 2023 рік
Практичні результати науково-дослідницької діяльності університету у 2022 році

Науково-дослідна робота (далі – НДР) є одним із пріоритетних напрямів діяльності університету, адже поєднання науки і практики, впровадження результатів наукових розробок у практику системи охорону здоров’я, навчально-методичного процесу є обов’язковими компонентами роботи закладу вищої медичної освіти.
Враховуючи викладене, представляємо основні практичні результати наукової роботи кафедр університету, розглянуті на засіданні Вченої ради 23.02.2023 (за результатами звітів кафедр), за науковими напрямами:

МЕДИЦИНА

Кафедра акушерства та гінекології (зав. кафедри, проф. Сенчук А. Я.)

НДР кафедри: «Збереження та реабілітація репродуктивного здоров’я жінки в умовах сучасної гінекологічної клініки» (керівник Сенчук А. Я.; термін виконання: 2018-2023; номер державної реєстрації УкрІНТЕІ: 0118U004492). У ході виконання фрагменту НДР кафедри аспірантами обґрунтована необхідність інтравагінального введення мікронізованого прогестерона у разі виявлення ознак системної нестачі прогестерону у жінок, які перенесли прегравідарне лікування сальпінгоофоритів.

Розроблено патогенетично обґрунтовані підходи до профілактики та корекції плацентарної дисфункції у жінок із хронічним сальпінгоофоритом, що дозволить зменшити частоту акушерських та перинатальних ускладнень у жінок, які перенесли прегравідарне лікування сальпінгоофоритів.

Уперше встановлено характер відхилень стану вегетативної та центральної нервової системи у вагітних із гестаційною артеріальною гіпертензією (ГАГ) та наявність значного дефіциту магнію у 76,0% пацієнток, що зумовлює необхідність проведення екстреної магнезіотерапії, призначення препаратів магнію, корекції способу життя та харчування.

Кафедра анатомії, топографічної анатомії і оперативної хірургії (зав. кафедри, доц. Ковальчук Н.В.)
НДР кафедри: «Порівняльна анатомія» ( термін виконання 2019-2023; номер державної реєстрації УкрІНТЕІ: 0120U103110).

Проведено електрономікроскопічне дослідження гемомікроциркуляторного русла тканинних клаптів шкіри при їх пересадці на «венозній» судинній ніжці (спільно з Національним університетом здоров’я України ім. П.Л. Шупика).

Кафедра внутрішніх та професійних хвороб (зав. кафедри проф. Батушкін В.В.)
НДР кафедри: «Клініко-патогенетичні особливості перебігу гострої та хронічної ІХС в залежності від супутньої патології внутрішніх органів, їх значення для прогнозування перебігу та лікування» (керівник Батушкін В.В.; термін виконання: 2021–2026; державний реєстраційний номер УкрІНТЕІ: 0121U107963);

«Вплив коронарогенних та некоронарогенних факторів на розвиток систолічної та діастолічної серцевої недостатності у хворих на ревматоїдний артрит (керівник Батушкін В.В.; термін виконання: 2021–2026; державний реєстраційний номер УкрІНТЕІ: 0121U107962).

Досліджується взаємозв’язок деформації серця, його ремоделювання і вегетативної дисфункції у хворих на гіпертонічну хворобу та медикаментозні методи корекції. Вивчаються різноманітні режими та схеми антикоагулянтної терапії та прогноз гострого інфаркту міокарду в залежності від ступеня та повноти реваскуляризації, використання нових антикоагулянтів (у різних схемах дозування) у хворих із супутньою фібриляцією передсердь.

Досліджується вплив коронарогенних та некоронарогенних факторів на розвиток систолічної та діастолічної серцевої недостатності у хворих на ревматоїдний артрит, вивчаються особливості перебігу серцевої недостатності у цих хворих.

Кафедра громадського здоров’я та мікробіології (зав. кафедри проф. Баєва О.В.)
НДР кафедри: «Теоретико-методологічні засади підготовки фахівців в вищих медичних навчальних закладах з питань охорони громадського здоров’я» (керівник: Баєва О.В.; термін виконання: 2022–2027; номер державної реєстрації УкрІНТЕІ: 0122U200606).

Проведені літературний та патентно-інформаційний пошук за тематикою НДР.

Виконано експериментальне дослідження 823922 “Theoretical and computational investigation of tuberculosis antimicrobial resistance development based on extensive experimental library of mycobacterium strains” на базі Кембриджського університету та отримано нові дані щодо мінливості туберкульозної бактерії та факторів її патогенності. Отримані матеріали дослідження покладено в основу вдосконалення вивчення студентами теми «Коринебактерії і мікобактерії» з дисципліни мікробіологія, вірусологія і імунологія.

Співробітники кафедри брали участь у співвиконанні НДР «Організаційно-педагогічні засади сервісного обслуговування закладів освіти в умовах децентралізації управління освітою» – проведено аналіз Північноамериканського досвіду підготовки менеджерів у сфері охорони здоров`я.

Кафедра інфекційних хвороб, фтизіатрії та пульмонології (зав. кафедри проф. Мельник В.В.)

Продовжується дослідження антимікобактеріальної дії та клінічної ефективності засобів народної медицини а також сучасних антимікобактеріальних препаратів. Вивчаються частота резистентності мікобактерій туберкульозу до антимікобактеріальних препаратів у хворих на туберкульоз, особливості перебігу і лікування хворих на хіміорезистентний туберкульоз та ко-інфекцію туберкульоз/ВІЛ.

Кафедра неврології, психіатрії, фізичної реабілітації (зав. кафедри проф. Копчак О.О.)
НДР кафедри: «Роль епігенетичних харчових чинників та мікробіоти кишківника в патогенезі, клінічному перебігу та профілактиці мігрені» (керівник Копчак О.О.; термін виконання: 2020–2024; номер державної реєстрації УкрІНТЕІ 0120U104835).

Вивчається питання удосконалення діагностики та поліпшення ефективності сучасних патогенетично обґрунтованих методів профілактики нападів мігрені на основі аналізу клініко-неврологічних характеристик, стану мікробіоти, показників нейропсихологічного та лабораторного обстеження пацієнтів, хворих на мігрень .

Вперше в Україні досліджуються роль мікробіоти кишківника на розвиток мігрені, зв’язок перебігу мігрені з рівнем вітаміну Д3, фолієвої кислоти та гомоцистеїну. клінічні особливості мігрені при наявності супутньої патології шлунково-кишкового тракту. Уточняється роль дисфункції вісі кишечник–мозок в патогенезі мігрені шляхом визначення рівня серотоніну та дослідження мікробіоти у хворих на мігрень. Визначається роль епігенетичної елімінаційної дієти у профілактиці нападів мігрені.

Кафедра педіатрії (зав. кафедри доц. Заславська Г.О.)
НДР кафедри: «Коронавірусна хвороба у дітей. Діагностика, лікування, профілактика» (керівник: Заславська Г.О.; термін виконання: 2021–2025). Виконуються етапи НДР – літературний та патентний пошук, набір матеріалу.

Студентська наукова робота «Особливості втрати нюху (аносмія) та смаку (авгезія) у дітей, хворих на COVID-19» у 2022 році отримала відзначення премією Національної академії медичних наук України та Асоціації працівників медичних вузів України.

Кафедра фармакології, клінічної фармакології, патологічної фізіології (зав. кафедри проф. Середа П.І.)
НДР кафедри:«Експериментальне обґрунтування механізмів дії та фармакологічних ефектів біологічно активних речовин» (термін виконання: 2020–2024; номер державної реєстрації УкрІНТЕІ:0121U109202);

«Ефективність та безпечність імуносупресорів та амлодипіну за експериментального ревматоїдного артриту, коморбідного з артеріальною гіпертензією (термін виконання 2020–2023; номер державної реєстрації УкрІНТЕІ: 0121U113790).

Вперше вивчається безпечність та ефективність використання лефлунаміду та енбрелу з антагоністами кальцієвих каналів дигідропіридинового ряду для встановлення найбільш безпечної та ефективної комбінації лікарських засобів та застосування у схемах лікування ревматоїдного артриту, коморбідного з артеріальною гіпертензією, для уникнення виникнення токсичних ефектів.

Кафедра фізіології, медичної біології, біологічної фізики (зав. кафедри доц. Паламарчук А.Л.)
НДР кафедри: «Вивчення психофізіологічних, антропометричних, фізіоергометричних, морфологічних характеристик організму» (керівник: Паламарчук А.Л.; термін виконання: 2021–2025).

Здійснюється прикладне дослідження морфологічно-функціональних особливостей, окремих антропометричних та фізіоергометричних характеристик організму людини. Проводиться аналіз показників фізичної, рухової та вестибулярної активності військовослужбовців після перенесених мінно-вибухових та вогнепальних поранень. Отримані фізико-лабораторні показники використовуватимуться для формування індивідуальних реабілітаційних програм військовослужбовців.

Кафедра хірургічних хвороб № 1 (зав. кафедри проф. Скиба В.В.)
НДР кафедри: «Новітні технології при діагностиці та оперативних втручаннях у хворих з поєднаною хірургічною патологією» (керівник: Скиба В.В.; термін виконання: 2019–2025; номер державної реєстрації УкрІНТЕІ: 0121U113737).

Виконується етап НДР – здійснюється практична імплементація різних видів високоенергетичних приладів при різних видах утручань.
Кафедра хірургічних хвороб №2 (зав. кафедри академік Веселовська З.Ф.)

НДР кафедри: «Вплив факторів мікрооточення пухлини на прогноз перебігу раку шлунку» (керівник: Осинський Д.С; термін виконання 2021–2024: номер державної реєстрації УкрІНТЕІ: 0121U113913).

Розробляються критерії прогнозування перебігу раку шлунка та прогностичні фактори.

Здійснюється впровадження у практику системи охорони здоров’я України новітніх міжнародних протоколів та стандартів лікування офтальмологічних захворювань, співрозробником яких є академік Веселовська З.Ф.

СТОМАТОЛОГІЯ

Кафедра терапевтичної стоматології та пародонтологї (зав. кафедри проф. Копчак О.В)
НДР кафедри: «Клініко-лабораторне обґрунтування новітніх підходів в діагностиці, профілактиці та лікуванні основних стоматологічних захворювань» (керівник Копчак О.В; термін виконання: 2018–2023; номер державної реєстрації УкрІНТЕІ: 0118U006672).

Проведений аналіз факторів ризику виникнення карієсу зубів у хворих на цукровий діабет, виявлені провідні карієсогенні чинники.

Виявлено характерні зміни місцевого імунітету та цитокінового статусу в осіб молодого віку, хворих на генералізований пародонтит: у хворих на генералізований пародонтит у ротовій рідині вірогідно зменшується вміст секреторного IgA при одночасному збільшенні вмісту загального IgA, IgG та лізоциму. Проведене експериментальне дослідження пародонтопротекторних властивостей мукогінгівального гелю на рослинній основі у щурів, на токсичній кальцій-дефіцитній моделі доведено позитивний терапевтичний вплив гелю на перебіг пародонтиту.

Проведено оцінку методологічного внеску принципів доказової медицини при підготовці наукових досліджень в стоматології, які будуть інтегровані до конкретних сценаріїв навчання студентів-стоматологів.

Кафедра хірургічної стоматології та щелепно-лицевої хірургії (зав. кафедри проф. Тимофєєв О. О.)
НДР кафедри: «Особливості діагностики, лікування і профілактики запальних процесів щелепно-лицевої ділянки (ЩЛД) та шиї» (керівник НДР: Тимофєєв О.О.; термін виконання 2021–2025; номер державної реєстрації УкрІНТЕІ: 0122U200578.)

Проводиться узагальнення отриманих науково-клінічних результатів та їх публікація в міжнародних наукових рецензованих виданнях. В клінічну практику впроваджуються діагностичні та клініко-лабораторні методи дослідження хворих із запальними процесами ЩЛД із залученням до співпраці установ Національної академії наук України та клінічних лікарень м. Києва. Впровадження в практику лікарів-хірургів-стоматологів та працівників профільних кафедр ультразвукових методів обстеження пацієнтів із гнійно-запальною патологією ЩЛД та шиї зарекомендувало себе як ефективне дослідження першого діагностичного ряду.

Кафедра дитячої терапевтичної стоматології (зав. кафедри проф. Якубова І.І.)
НДР кафедри: «Оцінка ризику виникнення, визначення особливостей патогенезу, клініки, лікування та профілактики стоматологічних захворювань у дітей із різними класами хвороб» (керівник Якубова І.І.)

Вивчено структуру зачатків зубів ембріонів мишей та експресії матричної РНК BMP−2 і остеокальцину в тканинах нижньої щелепи ембріонів мишей, народжених тваринами, які знаходилися до запліднення та протягом усієї вагітності на дієті із збільшеним вмістом Сholesterol та пірофосфату натрію.

Вивчено хімічний склад поверхні незрілої емалі зубів експериментальних тварин методом дисперсійного спектрального аналізу (спільно з науково-дослідними установами НАМН та НАН України).

Обґрунтована класифікація пігментованого зубного нальоту у дітей.

У дитячому дошкільному закладі «Дитина із майбутнім» (м. Київ) впроваджено Програму гігієнічного навчання для дітей з особливими потребами, розроблену співробітниками кафедри, що включає дотримання культури харчування, рекомендації щодо регулярного відвідування стоматолога та відбувається із залученням до спільної роботи батьків та вихователів.

Розробляються алгоритми професійних дій лікаря-стоматолога в залежності від триместру вагітності та стоматологічного статусу порожнини рота вагітної.

Кафедра ортопедичної стоматології та ортодонтії (зав. кафедри проф. Дорошенко С.І.)
НДР кафедри: «Оцінка ризику виникнення, визначення особливостей патогенезу, клініки, лікування та профілактики стоматологічних захворювань у дітей із різними класами хвороб» (керівник: Дорошенко С.І., термін виконання: 2023–2028; державний реєстраційний номер УкрІНТЕІ:0112U008260).

Виконуються етапи НДР – літературний та патентний пошук, набір матеріалу.

ФАРМАЦІЯ

Кафедра фармацевтичної та біологічної хімії, фармакогнозії (зав. кафедри проф. Коновалова О.Ю.)
Спільні НДР кафедри: «Моніторинг, охорона та кореляція природних трансферних та модельних екосистем природньо-заповідних територій та інтродукційні заходи з метою збереження різноманіття та підвищення їх стійкості до змін довкілля» (Ботанічний сад ім. акад. О.В.Фоміна);

«Обґрунтування критеріїв створення та стандартизації перспективних лікарських засобів і фармацевтично активних інгредієнтів на основі рослинної сировини» (керівник Гудзенко В.А., зав. кафедри хімії; термін виконання 2021–2026; спільна НДР кафедр фармацевтичної і біологічної хімії, фармакогнозії; фармацевтичного менеджменту, клінічної фармації, технології ліків).

Досліджено якісний склад та кількісний вміст основних груп біологічно активних речовин у сировині шести сортів Зізіфуса колючого (Ziziphus jujuba). Також досліджувалися хімічний склад у сировині Quercus rubra, дівочого винограду п’ятилисточкового. Проведений аналіз репродуктивної спроможності модельних раритетних видів регіональних флор Причорномор’я. Узагальнено результати популяційних та біоморфологічних досліджень та систематизовано відомості щодо хорологічних, систематичних та еколого-ценотичних особливостей у межах Київського мегаполісу, Лівобережного Лісостепу та України 4-х модельних інвазивних видів рослин.
Опрацьовано лабораторну методику виготовлення двокомпонентної кровоспинної композиції та промислового виготовлення гемостатичної сорбційної композиції. Продовжено роботу зі створення полімерного композиційного матеріалу з пролонгованим вивільненням депонованих у ньому активних речовин. Вивчено комплексоутворення у водному середовищі іонів цинку (ІІ) і міді (ІІ) з молекулою лізоциму.

Студентська наукова робота «Фітополімерне покриття із заданими лікувальними властивостями» у 2022 році отримала відзначення премією Національної академії медичних наук України та Асоціації працівників медичних вузів України.

Кафедра хімії (зав. кафедри проф. Гудзенко А.В)
НДР кафедри: «Обґрунтування критеріїв створення та стандартизації перспективних лікарських засобів і фармацевтично активних інгредієнтів на основі рослинної сировини» (керівник Гудзенко А.В; термін виконання 2021–2026; спільна НДР кафедр фармацевтичної і біологічної хімії, фармакогнозії; фармацевтичного менеджменту, клінічної фармації, технології ліків).

Здійснюється пошук нових джерел біологічно активних речовин серед флори України з метою створення високоефективних лікарських засобів рослинного походження та маркерів для стандартизації рослинних компонентів в рослинних сумішах. 

Кафедра управління та економіки фармації, технології ліків (зав. кафедри доц. Бутко Л.А.)Виконується спільна НДР кафедр фармацевтичної і біологічної хімії, фармакогнозії; фармацевтичного менеджменту, клінічної фармації, технології ліків: «Обґрунтування критеріїв створення та стандартизації перспективних лікарських засобів і фармацевтично активних інгредієнтів на основі рослинної сировини.

Науково-педагогічні працівники кафедри також виконують науково-дослідну роботу щодо обгрунтування, оптимізації фармацевтичного забезпечення населення у відповідності до вимог Національної лікарської (фармацевтичної) політики. Здійснюється пошук та визначення механізму встановлення соціально-економічних пріоритетів забезпечення населення лікарськими засобами з урахуванням як національних особливостей розвитку, так і міжнародних норм регулювання фармацевтичного ринку.

В рамках виконання науково-дослідної роботи проведено дослідження використання лікарських рослин в гінекологічній практиці, маркетинговий аналіз ринку лікарських засобів групи G01A.

СОЦІАЛЬНО-ГУМАНІТАРНІ НАУКИ

Кафедра соціально-гуманітарних наук (зав. кафедри доц. Філатенко І.О.)
НДР кафедри: «Міжкультурне спілкування як компонент професійної підготовки сучасного фахівця медичної галузі» (термін виконання: 2021–2026; номер державної реєстрації УкрІНТЕІ: 0121U113784.)

Визначені філософські, психологічні, лінгвістичні основи інтерпретації поняття «міжкультурна комунікація», особливості культурної адаптації студентів-іноземців до освітнього процесу у медичному виші, основні перешкоди щодо ефективної міжкультурної комунікації в процесі професійної підготовки фахівця: припущення подібностей, мовні відмінності, стереотипи, упередження, помилкові невербальні інтерпретації та ін. Отримані результати НДР дозволили розробити і впровадити освітній курс «Міжкультурне спілкування» (вибірковий компонент) для студентів.

01.05.2023
ПОДІЇ | Всі Події
05
ЖОВ
Студентська звітно-виборча конференція
Звітно-виборча конференція відбудеться 5 жовтня 2023 року о 16:00, за адресою: вул. Бориспільська, 2, «Discovery hall», (лекторій №302).
29 Вересня 2023
ОФІЦІЙНІ ПОРТАЛИ
ПАРТНЕРИ | Всі Партнери