Напрями наукової діяльності

Загальні правила виконання науково-дослідницької роботи

1. Науково-дослідницька робота (НДР) на кафедрах Університету виконуються на підставі затвердженого ректором зведеного тематичного плану Університету. Зведений тематичний план формується за пропозиціями завідувачів кафедр, провідних вчених Університету;

2. Зведений тематичний план НДР Університету розробляється у такому порядку:

Проекти планів НДР, ініційованих завідувачами кафедр, науково-педагогічними працівниками, розглядаються на засіданнях кафедри, далі на Раді факультету;

Схвалені Радою факультету проекти панів НДР кафедр до 1 листопада року, що передує плановому, надаються інспектору з наукової роботи для формування проекту зведеного тематичного плану НДР Університету. До плану НДР долучають Звіт про патентно-інформаційні дослідження, підготовлені згідно з ДСТУ 3575-97 «Патентні дослідження. Основні положення та порядок проведення» та 2 рецензії відомих фахівців на план НДР;

Проект зведеного тематичного річного плану НДР до 1 грудня року, що передує плановому, виноситься на розгляд Вченої ради Університету і після схвалення погоджується з проректором з науково-педагогічної роботи та професійного розвитку фахівців та затверджується ректором;

3. НДР, включені до зведеного тематичного плану, підлягають державній реєстрації в Укр ІНТЕІ у 30-денний  строк  з   початку   виконання. Державна реєстрація та облік відкритих НДР регламентується нормативним документом «Порядок державної реєстрації та обліку відкритих науково-дослідних, дослідно-конструкторських робіт і дисертацій», затверджений наказом МОН України від 27.10.2008 р. №977;

4. Після виконання НДР /річного етапу НДР/ до кінця року складається відповідно заключний або перехідний звіт про виконання НДР або етапу НДР. Структура, викладення, узгодження та затвердження наукового звіту виконання НДР або етапу регламентуються ДСТУ 3008-95 «Документація. Звіти у сфері науки і техніки. Структура і правила оформлення»;

5. Підготовка звіту обов’язкова для всіх НДР, незалежно від складання інших підсумкових документів. Подання звіту про НДР є обов`язковим. Подання заявки на винахід, факт публікації статті та депонування рукопису, захист дисертації, передача звіту про НДР Замовнику не звільняють Виконавця НДР від подання звітних документів;

6. Звіт про науково-дослідну роботу розглядається та ухвалюється на засіданні кафедри, далі на Раді факультету;

7. Щорічно до 31 грудня схвалені Радою факультету звіти про НДР (перехідні та заключні) надаються інспектору з наукової роботи для формування загального звіту про наукову діяльність та виконання зведеного річного тематичного плану НДР Університету;

8. Заключні звіти про НДР кафедр розглядаються на засіданні Вченої ради, надалі погоджуються проректором з науково-педагогічної роботи та професійного розвитку фахівців та затверджуються ректором;

9. Відповідальним за підготовку плану НДР кафедри, держреєстрації та звіту про НДР, підготовку звіту про патентні дослідження та інших супровідних документів є завідувачі кафедр та наукові керівники НДР;

10. Відповідальним за підготовку звіту про наукову діяльність Університету є  проректор з науково-педагогічної роботи та професійного розвитку фахівців.

Наукова робота в Університеті

Наукова робота є одним з пріоритетних напрямів діяльності ПВНЗ «Київський медичний університет».

ПВНЗ «Київський медичний університет» пишається науково-педагогічними кадрами. Тут працюють, 42 доктори наук та 122 кандидати наук. Потужний кадровий науковий потенціал та матеріально – технічна база дозволяють здійснювати науково-дослідницьку роботу на високому рівні.

Тематика робіт включає фундаментальні та прикладні дослідження з найважливіших напрямів медичної та фармацевтичної науки. До наукової роботи активно залучається талановита молодь – студенти, інтерни, клінічні ординатори, магістри та здобувачі наукових ступенів. Аспірантура відкрита за  спеціальностями:  222 “Медицина”, 221 “Стоматологія”, 226 “Фармація, промислова фармація”.

На теперішній час основними напрямами наукових досліджень ПВНЗ «Київський медичний університет» є:

• експериментальне і клінічне обґрунтування механізмів дії біологічно-активних речовин, фізичних та інформаційних факторів;

• розробка комплексних схем лікування актуальних соматичних захворювань з використанням засобів народної та нетрадиційної медицини;

• розробка та впровадження методів діагностики та лікування захворювань органу зору судинно-ендокринного генезу;

• прогностичні аспекти моделювання лікарських засобів із заданими властивостями;

• оптимізація діагностики та лікування цукрового діабету, хірургічна профілактика його ускладнень;

• підвищення ефективності ортопедичного та ортодонтичного лікування хворих з дефектами зубів, зубних рядів, аномаліями та деформаціями зубощелепного апарату;

• патогенетичне обґрунтування застосування сучасних методів діагностики, особливостей клінічного перебігу і лікування пухлин та пухолиноподібних захворювань;

• оцінка ризику виникнення, визначення особливостей патогенезу, клініки, лікування та профілактики стоматологічних захворювань у дітей із різною соматичною патологією;

• формування національних і загальнолюдських цінностей у студентів медичних і фармацевтичних навчальних закладів.

Значна увага приділяється становленню та розвитку наукових шкіл таких, як офтальмологія, акушерство та гінекологія, внутрішні хвороби, хірургія, ортодонтія, терапевтична, стоматологія, стоматологія, фармацевтична хімія та фармакогнозія, народна медицина. Наукові школи відомі за межами України.

Результати наукової діяльності упроваджуються в навчальний процес, а також використовуються при написанні підручників, посібників, монографій, наукових статей, тез, доповідей, кандидатських і докторських дисертацій, апробуються на наукових та науково-практичних конференціях, круглих столах, дискусійних клубах, симпозіумах, семінарах-практикумах.

За останні 5 років видано 19 навчальних посібників та підручників, із них 12 з грифом МОЗ та МОН України, 15 монографій, отримано патентів та подано заявок на винаходи – 19, опубліковано понад 1230 наукових статей, із них у фахових журналах та тих, що включені до наукометричних баз – 205.

Вчені факультету приймали участь у наукових конференціях, симпозіумах в Україні і за її межами, в тому числі, з проблем народної та нетрадиційної медицини. Опубліковано 975 тезів конференцій, з’їздів, конгресів та ін.

Щорічно проводяться науково-практичні конференції, присвячені проблемам сучасних технологій навчання та виховання майбутніх лікарів, фітотерапії, офтальмології, вакцинопрофілактики, психотерапії.

Університет є засновником трьох журналів – «Часопис. Фітотерапія», науково-практичного журналу «Diagnostics and Treatment of Oral and Maxillofacial Pathology/ Диагностика и лечение оральной и челюстно-лицевой патологии» та міжнародного медичного журналу «Офтальмологія». Усі журнали рекомендовані МОН України для публікацій результатів наукових досліджень.

В Університеті створене та функціонує Наукове товариство молодих вчених.

Виконання наукових досліджень здійснюється у тісній співпраці з Державним фармакологічним центром МОЗ України. Всесвітньою організацією охорони здоров’я ООН з фітотерапії, з професійними асоціаціями та іншими закладами національного та міжнародного рівня.

Основні завдання науково-дослідницької роботи

1. Організація та проведення фундаментальних, прикладних науково-дослідницьких робіт у галузі охорони здоров’я з метою їх подальшого використання для розвитку пріоритетних напрямів науки і техніки, розвитку суспільства та розбудови країни;

2. Застосування нових наукових знань під час підготовки фахівців в системі вищої освіти є невід’ємною складовою освітньої діяльності. Формування сучасного наукового кадрового потенціалу, здатного забезпечити розробку та впровадження інноваційних наукових розробок;

3. Підтримка існуючих та формування нових наукових шкіл;

4. Здійснення заходів щодо підтримки наукових досліджень молодих учених та обдарованих студентів, залучення їх до наукових шкіл;

5. Інтеграція до міжнародного наукового простору з метою спільного вирішення найважливіших наукових завдань і розширення використання наукових розробок Університету;

6. Організація видавничої діяльності, оприлюднення результатів наукової діяльності через їх публікацію в наукових, науково-практичних виданнях як друкованих, так і електронних;

7. Розробка стандартів вищої освіти, методичних документів з урахуванням досягнень світової науки і техніки;

8. Організація та проведення круглих столів, семінарів, конференцій та інших форм наукових та (або) практичних зібрань з обговорення і вирішення актуальних проблем у сфері охорони здоров’я у т.ч. з міжнародною участю;

9. Розробка за результатами наукових досліджень пропозицій та рекомендацій, спрямованих на удосконалення чинного законодавства, діяльності вищих навчальних закладів;

10. Розвиток творчості, винахідництва та раціоналізаторства серед співробітників та студентів Університету. Організація роботи з правової охорони об’єктів промислової власності та раціоналізаторських пропозицій шляхом патентування;

11. Підготовка рекомендацій, рецензій, висновків, доповідей, аналітичних звітів, консультацій фізичним і юридичним особам, органам державної влади і місцевого самоврядування.

Результати рейтингового оцінювання наукової діяльності науково-педагогічних працівників, завідувачів кафедр, кафедр
Робота кафедри по плануванню, виконанню та завершенню науково-дослідницької роботи

1. Завідувач кафедри/науковий керівник науково-дослідницької роботи (НДР):

– визначає наукові напрями досліджень кафедри у відповідності до Закону України „Про пріоритетні напрями розвитку науки і техніки в Україні”.
– організує роботу відповідального виконавця та виконавців для підготовки проекту НДР, виконання НДР, підготовки звіту про НДР.
– визначає перелік і обсяг робіт окремих етапів НДР, їх зміст та очікувані результати.
– у разі потреби залучає до виконання НДР наукових та науково-педагогічних працівників інших наукових підрозділів Університету та фахівців закладів на підставі договорів про співпрацю.
– несе відповідальність за додержання вимог чинних в Україні державних, міждержавних і міжнародних стандартів та нормативних документів МОН та МОЗ України;
– своєчасне та якісне оформлення супровідної документації планування, виконання, завершення НДР.

2. План НДР готується згідно з додатком 1 та 2. У проект плану НДР кафедри окремими розділами можуть бути включені заходи щодо організації НДР студентів, підготовки дисертацій, проведення наукових конференцій, семінарів тощо.

3. Планування НДР включає проведення патентних досліджень і складання Звіту про патентно-інформаційні дослідження згідно з ДСТУ 3575-97 «Патентні дослідження. Основні положення та порядок проведення» (у допомогу видано методичний посібник «Патентні дослідження у медицині» (Артамонова Н.О., Буслович Ф.Ю., Масіч О.В., Овсяннікова Л.М., Сульдіна З.П.).

4. Для державної реєстрації НДР до Укр ІНТЕІ надають такі документи («Порядок державної реєстрації та обліку відкритих науково-дослідних, дослідно-конструкторських робіт і дисертацій», затверджений наказом МОН України від 27.10.2008 р. №977):

– супровідний лист;
– заповнений бланк реєстраційної картки (РК) на паперовому носії у двох примірниках;
– заповнена РК на електронному носії.

У разі, якщо НДР  виконується  кількома  Виконавцями,  то кожен  з  них  (головний  Виконавець  і  співвиконавці)  подає  до Укр ІНТЕІ заповнені бланки РК на ту частину  НДР,  яка  буде виконана ним самостійно.

5. Список документів про планування НДР, які подаються до інспектору з наукової роботи, включає:

– план НДР;
– звіт про патентні дослідження;
– рецензії двох відомих фахівців на план НДР.
– картка держреєстрації НДР в Укр ІНТЕІ .

6. Завідувач кафедри/науковий керівник/ кожної затвердженої теми НДР подає інспектору з наукової роботи річний календарний план роботи виконавців НДР згідно з додатком 3 у термін – не пізніше 15 січня (на паперовому та електронному носіях).

7. Обсяг роботи, наведений в календарному плані, повинен бути відображений в індивідуальних планах виконавців-співробітників кафедр.

8. Звіт про виконання НДР, етапу НДР готується щорічно. Обсяг звіту визначає науковий керівник. Структура, викладення, узгодження та затвердження наукового звіту виконання НДР регламентуються ДСТУ 3008-95 Документація. Звіти у сфері науки і техніки. Структура і правила оформлення.

9. До звіту додаються:

– витяг із протоколу засідання кафедри про обговорення звіту;
– витяг із протоколу засідання Ради факультету про обговорення перехідного або заключного звіту про НДР;
– акт впровадження в навчальний процес;
– перелік публікацій, заявок на винахід, патентів тощо;
– анотація у електронному вигляді;

10. Після затвердження звіту на завершену НДР, науковий керівник НДР організовує роботу з надання у 30-денний строк з моменту закінчення НДР до Укр ІНТЕІ такий пакет документів («Порядок державної реєстрації та обліку відкритих науково-дослідних, дослідно-конструкторських робіт і дисертацій», затверджений наказом МОН України від 27.10.2008 р. №977):

– супровідний лист, у якому зазначаються назва НДР,  її № держреєстрації;
– заповнений бланк облікової картки (ОК) на паперовому носії у двох примірниках;
– копію РК;
– заповнену ОК на електронному носії;
– звіт про НДР на  електронному  носії;
– титульну сторінку Звіту та  список  Виконавців  на  паперовому  носії  з  їхніми підписами  та  печатками;
– заповнений бланк ІК НДР на паперовому носії у двох примірниках;
– заповнену інформаційну картку (ІК) НДР на електронному носії.

11. Копія ОК та ІК надається інспектору з наукової роботи.

Список науково-практичних заходів Університету в 2021 р.

Шановні колеги! Доводимо до вашого відома, що у 2021 р. Київський медичний університет планує виступити організатором та учасником наступних науково-практичних заходів:

 

План інших науково-практичних заходів ПВНЗ «Київський медичний університет»

За детальною інформацією звертатися до Закрутько Лесі Іллівни, начальника наукового відділу.

Тел: +38 (095) 480-99-34

E-mail: l.zakrutko@kmu.edu.ua

15.03.2021
ПОДІЇ | Всі Події
06
ГРУ
Курси "Іридодіагностика"
Тривалість: 06.12.2021 - 17.12.2021
16 Вересня 2020
08
ГРУ
Лекція спортивного психолога Марини Мосьпан
Захід відбудеться 8 грудня о 18:00 за адресою: вул. Бориспільська, 2.
30 Листопада 2021
13
ГРУ
Курси "Основи масажу"
Тривалість: 13.12.2021 - 30.12.2021
07 Вересня 2021
18
ГРУ
Стартує фахова школа «Age Management - майбутнє медицини»
Початок школи вже 17 грудня о 10:00.
03 Грудня 2021
ОФІЦІЙНІ ПОРТАЛИ
ПАРТНЕРИ | Всі Партнери