Напрями наукової діяльності

Загальні правила виконання науково-дослідницької роботи

1. Науково-дослідницька робота (НДР) на кафедрах Університету виконуються на підставі затвердженого ректором зведеного тематичного плану Університету. Зведений тематичний план формується за пропозиціями завідувачів кафедр, провідних вчених Університету;

2. Зведений тематичний план НДР Університету розробляється у такому порядку:

Проекти планів НДР, ініційованих завідувачами кафедр, науково-педагогічними працівниками, розглядаються на засіданнях кафедри, далі на Раді факультету;

Схвалені Радою факультету проекти панів НДР кафедр до 1 листопада року, що передує плановому, надаються інспектору з наукової роботи для формування проекту зведеного тематичного плану НДР Університету. До плану НДР долучають Звіт про патентно-інформаційні дослідження, підготовлені згідно з ДСТУ 3575-97 «Патентні дослідження. Основні положення та порядок проведення» та 2 рецензії відомих фахівців на план НДР;

Проект зведеного тематичного річного плану НДР до 1 грудня року, що передує плановому, виноситься на розгляд Вченої ради Університету і після схвалення погоджується з проректором з науково-педагогічної роботи та професійного розвитку фахівців та затверджується ректором;

3. НДР, включені до зведеного тематичного плану, підлягають державній реєстрації в Укр ІНТЕІ у 30-денний  строк  з   початку   виконання. Державна реєстрація та облік відкритих НДР регламентується нормативним документом «Порядок державної реєстрації та обліку відкритих науково-дослідних, дослідно-конструкторських робіт і дисертацій», затверджений наказом МОН України від 27.10.2008 р. №977;

4. Після виконання НДР /річного етапу НДР/ до кінця року складається відповідно заключний або перехідний звіт про виконання НДР або етапу НДР. Структура, викладення, узгодження та затвердження наукового звіту виконання НДР або етапу регламентуються ДСТУ 3008-95 «Документація. Звіти у сфері науки і техніки. Структура і правила оформлення»;

5. Підготовка звіту обов’язкова для всіх НДР, незалежно від складання інших підсумкових документів. Подання звіту про НДР є обов`язковим. Подання заявки на винахід, факт публікації статті та депонування рукопису, захист дисертації, передача звіту про НДР Замовнику не звільняють Виконавця НДР від подання звітних документів;

6. Звіт про науково-дослідну роботу розглядається та ухвалюється на засіданні кафедри, далі на Раді факультету;

7. Щорічно до 31 грудня схвалені Радою факультету звіти про НДР (перехідні та заключні) надаються інспектору з наукової роботи для формування загального звіту про наукову діяльність та виконання зведеного річного тематичного плану НДР Університету;

8. Заключні звіти про НДР кафедр розглядаються на засіданні Вченої ради, надалі погоджуються проректором з науково-педагогічної роботи та професійного розвитку фахівців та затверджуються ректором;

9. Відповідальним за підготовку плану НДР кафедри, держреєстрації та звіту про НДР, підготовку звіту про патентні дослідження та інших супровідних документів є завідувачі кафедр та наукові керівники НДР;

10. Відповідальним за підготовку звіту про наукову діяльність Університету є  проректор з науково-педагогічної роботи та професійного розвитку фахівців.

Робота кафедри по плануванню, виконанню та завершенню науково-дослідницької роботи

1. Завідувач кафедри/науковий керівник науково-дослідницької роботи (НДР):

– визначає наукові напрями досліджень кафедри у відповідності до Закону України „Про пріоритетні напрями розвитку науки і техніки в Україні”.
– організує роботу відповідального виконавця та виконавців для підготовки проекту НДР, виконання НДР, підготовки звіту про НДР.
– визначає перелік і обсяг робіт окремих етапів НДР, їх зміст та очікувані результати.
– у разі потреби залучає до виконання НДР наукових та науково-педагогічних працівників інших наукових підрозділів Університету та фахівців закладів на підставі договорів про співпрацю.
– несе відповідальність за додержання вимог чинних в Україні державних, міждержавних і міжнародних стандартів та нормативних документів МОН та МОЗ України;
– своєчасне та якісне оформлення супровідної документації планування, виконання, завершення НДР.

2. План НДР готується згідно з додатком 1 та 2. У проект плану НДР кафедри окремими розділами можуть бути включені заходи щодо організації НДР студентів, підготовки дисертацій, проведення наукових конференцій, семінарів тощо.

3. Планування НДР включає проведення патентних досліджень і складання Звіту про патентно-інформаційні дослідження згідно з ДСТУ 3575-97 «Патентні дослідження. Основні положення та порядок проведення» (у допомогу видано методичний посібник «Патентні дослідження у медицині» (Артамонова Н.О., Буслович Ф.Ю., Масіч О.В., Овсяннікова Л.М., Сульдіна З.П.).

4. Для державної реєстрації НДР до Укр ІНТЕІ надають такі документи («Порядок державної реєстрації та обліку відкритих науково-дослідних, дослідно-конструкторських робіт і дисертацій», затверджений наказом МОН України від 27.10.2008 р. №977):

– супровідний лист;
– заповнений бланк реєстраційної картки (РК) на паперовому носії у двох примірниках;
– заповнена РК на електронному носії.

У разі, якщо НДР  виконується  кількома  Виконавцями,  то кожен  з  них  (головний  Виконавець  і  співвиконавці)  подає  до Укр ІНТЕІ заповнені бланки РК на ту частину  НДР,  яка  буде виконана ним самостійно.

5. Список документів про планування НДР, які подаються до інспектору з наукової роботи, включає:

– план НДР;
– звіт про патентні дослідження;
– рецензії двох відомих фахівців на план НДР.
– картка держреєстрації НДР в Укр ІНТЕІ .

6. Завідувач кафедри/науковий керівник/ кожної затвердженої теми НДР подає інспектору з наукової роботи річний календарний план роботи виконавців НДР згідно з додатком 3 у термін – не пізніше 15 січня (на паперовому та електронному носіях).

7. Обсяг роботи, наведений в календарному плані, повинен бути відображений в індивідуальних планах виконавців-співробітників кафедр.

8. Звіт про виконання НДР, етапу НДР готується щорічно. Обсяг звіту визначає науковий керівник. Структура, викладення, узгодження та затвердження наукового звіту виконання НДР регламентуються ДСТУ 3008-95 Документація. Звіти у сфері науки і техніки. Структура і правила оформлення.

9. До звіту додаються:

– витяг із протоколу засідання кафедри про обговорення звіту;
– витяг із протоколу засідання Ради факультету про обговорення перехідного або заключного звіту про НДР;
– акт впровадження в навчальний процес;
– перелік публікацій, заявок на винахід, патентів тощо;
– анотація у електронному вигляді;

10. Після затвердження звіту на завершену НДР, науковий керівник НДР організовує роботу з надання у 30-денний строк з моменту закінчення НДР до Укр ІНТЕІ такий пакет документів («Порядок державної реєстрації та обліку відкритих науково-дослідних, дослідно-конструкторських робіт і дисертацій», затверджений наказом МОН України від 27.10.2008 р. №977):

– супровідний лист, у якому зазначаються назва НДР,  її № держреєстрації;
– заповнений бланк облікової картки (ОК) на паперовому носії у двох примірниках;
– копію РК;
– заповнену ОК на електронному носії;
– звіт про НДР на  електронному  носії;
– титульну сторінку Звіту та  список  Виконавців  на  паперовому  носії  з  їхніми підписами  та  печатками;
– заповнений бланк ІК НДР на паперовому носії у двох примірниках;
– заповнену інформаційну картку (ІК) НДР на електронному носії.

11. Копія ОК та ІК надається інспектору з наукової роботи.

Рейтингові показники наукової роботи кафедр ПВНЗ «Київський медичний університет» у 2023 році
Зведений  тематичний план наукових досліджень та розробок на 2023 рік
Практичні результати науково-дослідницької діяльності університету у 2023 році

Науково-дослідна робота (далі – НДР) є одним із пріоритетних напрямів діяльності університету, адже поєднання науки і практики, впровадження результатів наукових розробок у практику системи охорону здоров’я, навчально-методичного процесу є обов’язковими компонентами роботи закладу вищої медичної освіти.
Враховуючи викладене, представляємо основні практичні результати науково-дослідної роботи (далі – НДР) окремих кафедр університету, подані для розгляду Вченою радою університету (за результатами звітів кафедр), за науковими напрямами:

МЕДИЦИНА

Кафедра акушерства та гінекології (зав. кафедри, проф. Сенчук А. Я.)

1) Завершено виконання НДР кафедри: «Збереження та реабілітація репродуктивного здоров’я жінки в умовах сучасної гінекологічної клініки». Керівник Сенчук А. Я. Термін виконання: 2018-2023. Державний реєстраційний номер: 0118U004492;
2) видано публікацій SCOPUS, WEB OF SCIENCE – 4; тези- 3, статті у фахових виданнях – 4;
Результати виконання НДР (2018-2023) впроваджено:
а) у дисертаціях аспірантів, переведених у 2023 році для захисту в НУОЗ ім. П.Л. Шупика (керівник – Сенчук А.Я.), на тему: «Корекція порушень у системі гемостаза у вагітних з преекламсією» (Чермак В.І.); «Оптимізація діагностики та профілактики гестаційних і перинатальних ускладнень у вагітних із обтяженим гінекологічним анамнезом» (Андрійчук Т.П.)
б) на циклах тематичного удосконаленні (далі – ТУ), що проводяться кафедрою.

Кафедра внутрішніх та професійних хвороб (зав. кафедри проф. Батушкін В.В.)

1) НДР кафедри: Клініко-патогенетичні особливості перебігу гострої та хронічної ІХС в залежності від супутньої патології внутрішніх органів, їх значення для прогнозування перебігу та лікування (державний реєстраційний номер: 0121U107963, термін виконання: 2012–2026, керівник Батушкін В.В.);
Вплив коронарогенних та некоронарогенних факторів на розвиток систолічної та діастолічної серцевої недостатності у хворих на ревматоїдний артрит (державний реєстраційний номер: 0121U107962, термін виконання: 2012–2026, керівник Батушкін В.В).
2) видано публікацій SCOPUS, Web of science -3, у фахових виданнях – 6, тези – 12;
3) аспірант – 3;
4) участь у форумах закордоном – 1;
5) студенти – члени студентського наукового гуртка – 2.
У звітному році затверджено теми дисертацій (phD):
«Прогностичне значення змін структурно-функціональних властивостей лівого передсердя у хворих на миготливу аритмію після відновлення синусового ритму для попередження ранніх та пізніх ускладнень аритмії»; «Вплив ремоделювання лівого передсердя та ваго-симпатичного балансу на електрофізіологічні властивості синусового вузла після гострого відновлення синусового ритму у пацієнтів на фібриляцією передсердь та гіпертрофію лівого шлуночка і визначення прогнозу тривалого збереження синусового ритму», (керівник – Батушкін В.В.).

Кафедра громадського здоров’я та мікробіології (зав. кафедри проф. Баєва О.В.)

1) НДР кафедри: «Теоретико-методологічні засади підготовки фахівців в вищих медичних навчальних закладах з питань охорони громадського здоров’я» № держреєстрації 0122U200606. Керівник: Баєва О.В. Термін виконання 2022–2027;
2) видано публікацій SCOPUS – 5, WEB OF SCIENCE – 2, тези- 36, статті у фахових виданнях -1 7, монографія – 3;
3) підручники, навчальні посібники – 1;
4) участь у форумах закордоном, стажування – 4;
5) студенти , члени студентського наукового гуртка – 45.
Проводився літературно-патентний пошук, наукове дослідження особливостей використання сучасних медичних електронних та інформаційних систем в сфері охорони здоров’я.
Розроблено навчальний курс «Медичні електронні системи (E_HEALTH)» (для студентів навчальних закладів вищої медичної освіти).

Кафедра неврології, психіатрії, фізичної реабілітації (зав. кафедри проф. Копчак О.О.)

1)НДР кафедри: «Роль епігенетичних харчових чинників та мікробіоти кишківника в патогенезі, клінічному перебігу та профілактиці мігрені ». Керівник –Копчак О.О. Термін виконання 2020-2024. Номер держреєстрації 0120U104835.
2) видано публікацій SCOPUS, WEB OF SCIENCE – 3, тези – 2, статті у фахових виданнях – 3, монографія – 1, підручники (навчальні посібники) – 3.
3) участь у форумах закордоном, стажування – 2.
У результаті виконання етапу НДР встановлено:
1. Застосування елімінаційної дієти у пацієнтів з мігренню може бути ефективним у запобіганні нападам та зниженні інтенсивності головного болю. Однак навіть елімінаційна дієта має багато недоліків, деякі продукти є складними i містять багато інгредієнтів, отже, складно визначити один конкретний інгредієнт як тригер.
2. Хворі на мігрень із супутніми захворюваннями шлунково- кишкового тракту мають інтенсивніший мігренозний головний біль та знижену якість життя порівняно з пацієнтами з мігренню за відсутності супутньої патології шлунково-кишкового тракту.
3. Виявлення харчових тригерів за допомогою харчових щоденників є недорогим та ефективним способом зменшення частоти та інтенсивності нападів головного болю при мігрені.

Кафедра фармакології, клінічної фармакології, патологічної фізіології (зав. кафедри проф. Середа П.І.)

1) НДР кафедри: «Експериментальне обґрунтування механізмів дії та фармакологічних ефектів біологічно активних речовин.». Керівник Cереда П.І. Термін виконання 2020-2024. Державний реєстраційний номер: 0121U109202.
2) патенти – 1;
3) видано публікацій SCOPUS – 1, тези – 3, статті у фахових виданнях – 4;
4) участь у 3 форумах закордоном, стажування – 1;
5) аспіранти – 2 (зараховані у 2023 році).
Аспірантка Марченко-Толста К.С. «Ефективність та безпечність імуносупресорів та амлодипіну за експериментального ревматоїдного артриту, коморбідного з артеріальною гіпертензією» переведена для захисту роботи до Інституту фармакології та токсикології НАМН України у 2023 році.
Затверджені теми двох дисертації phD: «Розробка та експериментальне обґрунтування нових методів удосконалення ефективності міноксидилу в терапії андрогенної алопеції»; «Дослідження фармакологічних властивостей Solanum tuberosum».

Кафедра фізіології, медичної біології, біологічної фізики (зав. кафедри доц. Паламарчук А.Л.)

1) НДР кафедри: Вивчення психофізіологічних, антропометричних, фізіоергометричних, морфологічних характеристик організму (керівник Паламарчук А.Л.), термін виконання 2021-2025 рр;
2) патенти – 0, гранти – 3;
3) видано публікацій SCOPUS – 3, тези – 14, статті у фахових виданнях – 3;
4) участь у форумах закордоном – 1
5) студенти – члени студентського наукового гуртка – 2
Отримані результати виконання НДР впроваджені під час проведення циклів ТУ для лікарів та фізичних терапевтів на тему: «Принципи реабілітації функції ходьби у пацієнтів з ампутаціями внаслідок перенесених мінно-вибухових травм та вогнепальних поранень

Кафедра хірургічних хвороб № 1 (зав. кафедри проф. Скиба В.В.)

1) НДР кафедри: «Новітні технології при діагностиці та оперативних втручаннях у хворих з поєднаною хірургічною патологією». Номер державної реєстрації 0121U113737, термін виконання: 2019–2025 (керівник Скиба В.В.)
2) патенти – 1, гранти, заявки на включення наукового повідомлення до Переліку наукової (науково-технічної) продукції, призначеної для впровадження досягнень медичної науки у сферу охорони здоров’я – 0;
3) видано публікацій SCOPUS – 2, тези – 9, статті у фахових виданнях – 4, монографій – 4;
4) аспіранти – 1;
5) закордонне стажування – 1.
Впроваджено методику видалення сторонніх тіл з м’яких тканин при мінно-вибуховій травмі із застосуванням портативного металошукача, медичного магніту і тканинного пункційного картування сторонніх тіл аніліновими барвниками під контролем ультразвукового дослідження.

Кафедра хірургічних хвороб №2 (зав. кафедри академік Веселовська З.Ф.)

1) НДР кафедри: «Вплив факторів мікрооточення пухлини на прогноз перебігу раку шлунку» (керівник Осинський Д.С), термін виконання 2021-2024 рр. Номер державної реєстрації 0121U113913.
2) видано публікацій SCOPUS, Web of science – 7, тези-11, підручник – 1;
3) аспіранти – 4;
4) участь у 11 форумах закордоном, стажування – 1.
Результати НДР впроваджено під час проведення науково-практична конференція з міжнародною участю «Глаукома + 2023», у матеріалах виданого підручника «Основи клінічної офтальмології».
У 2023 році затверджено теми дисертацій аспірантів: «Оптимізація прогнозу перебігу раку шлунка після хірургічного лікування», наукова спеціальність 14.01.07 «Онкологія» ( науковий керівник – Осинський Д.С.);
«Оптимізація прогнозу перебігу ранніх стадій люмінальних форм раку грудної залози у пацієнток з надмірною вагою», наукова спеціальність 14.01.07 «Онкологія» (науковий керівник – Осинський Д.С.).

СТОМАТОЛОГІЯ
Кафедра терапевтичної стоматології та пародонтологї (зав. кафедри проф. Копчак О.В)

1) НДР кафедри: Клініко-лабораторне обґрунтування новітніх підходів в діагностиці, профілактиці та лікуванні основних стоматологічних захворювань. Керівник НДР: д.мед.н., проф. Копчак О.В. Термін виконання 2018-2028. Номер держреєстрації 0118U006672;
2) Участь у доклінічних та клінічних випробуваннях фармпрепаратів – 1;
3) видано публікацій WEB OF SCIENCE – 1, тези – 13, статті у фахових виданнях – 2, підручники, навчальні посібники – 2
6) аспіранти – 5 (з них, вступило у 2023 році – 4)
7) участь у 3 форумах закордоном, стажування – 1
8) студенти – члени студентського наукового гуртка – 3
У 2023 році затверджено теми дисертацій 4 аспірантів (науковий керівник – д.мед.н., Копчак О.В.):
«Клініко-патогенетичне обґрунтування нового підходу до діагностики та прогнозування перебігу генералізованих захворювань пародонту у військовослужбовців та ветеранів»;
«Оптимізація планування пародонтологічного лікування та ортопедичного відновлення дефектів зубних рядів у військовослужбовців та ветеранів»;
«Оптимізація методів діагностики та прогнозування розвитку карієсу зубів та захворювань тканин пародонту у військовослужбовців та ветеранів;
«Клініко-експериментальне обґрунтування застосування муко-гінгівального гелю у комплексному лікуванні генералізованого пародонтиту у військовослужбовців та ветеранів».

Кафедра хірургічної стоматології та щелепно-лицевої хірургії (зав. кафедри проф. Тимофєєв О. О.)

1) НДР кафедри: Особливості діагностики, лікування і профілактики запальних процесів щелепно-лицевої ділянки (ЩЛД) та шиї. Керівник НДР: Тимофєєв О. О.. Термін виконання 2021-2025. Номер державної реєстрації: 0122U200578
2) видано публікацій SCOPUS, WEB OF SCIENCE – 0, тези – 0, статті у фахових виданнях -8
3) участь у форумах закордоном, стажування – 1
Результати виконання НДР впроваджено в клінічну практику щелепно-лицевих хірургів, лікарів-стоматологів-хірургів під час оволодіння ними мінімально інвазивних методик лікування пацієнтів із гнійно-загальною патологією щелепно-лицевої ділянки та шиї.

Кафедра дитячої терапевтичної стоматології (зав. кафедри проф. Якубова І.І.)
1) НДР кафедри: Оцінка ризику виникнення, визначення особливостей патогенезу, клініки, лікування та профілактики стоматологічних захворювань у дітей із різними класами хвороб»
2) видано публікацій SCOPUS, WEB OF SCIENCE – 7
3) участь у форумах закордоном, стажування – 1
Результати виконання НДР опубліковані у 2 статтях SCOPUS:
Prevalence of gingivitis in children with autism spectrum disorders (ASD) Wiadomości Lekarskie Wiad Lek. 2023; 76(1): Inessa Yakubova, Sergii Tsypan, Tetiana Zhdanova, Oleksii Potapenko, Ganna Viun;
Influence of cholesterol enriched diet on genes expression encoding bone morphogenetic protein-2 And osteocalcin in mouse mandible Wiad Lek. 2023; VOLUME LXXVI, ISSUE 7, JULY 2023 P. 1608 Inessa I. Yakubova, Volodymyr Ostrianko, Victor Dosenko, Liliia Bielova, Yurii Skrypnyk, Ganna Viun

Кафедра ортопедичної стоматології та ортодонтії (зав. кафедри проф. Дорошенко С.І.
1) НДР кафедри: «Ортопедичне та ортодонтичне лікування хворих з дефектами зубів, зубних рядів, аномаліями та деформаціями зубощелепного апарату», науковий керівник Дорошенко С.І. 2023-2028, 0123U100370;
2) видано публікацій SCOPUS, WEB OF SCIENCE – 5, у фахових виданнях – 1, тези – 1;
3) навчається 2 аспіранти;
4) участь у 3 закордонних форумах.
Результати виконання НДР опубліковані у статтях та матеріалах конференцій:
Olena Patalakha, Lidiya Cherkashyna, Anton Shklyar, Ludmila Kyptenko, Olha Yezhova, Lyudmila Vynnychenko, Nadiia Demikhova: CHANGES IN THE CHARACTERISTICS OF ORAL FLUID AT THE STAGES OF TREATMENT AND REHABILITATION OF PATIENTS WITH MANDIBULAR FRACTURES /Azerbaijan medical journal;
Гайдаш І.С., Гайдаш І.А., Паталаха О.В., Семенюк А.П., Янчевський О.В. «ГЕНДЕРНА І ВІКОВА СТРУКТУРА ЗЛОЯКІСНИХ НОВОУТВОРЕНЬ РОТОВОЇ ПОРОЖНИНИ», 22-23.11.2023. КОНФЕРЕНЦІЯ ПРОВЕДЕНА ЗА СПРИЯННЯМ ТА УЧАСТЮ ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ «НАУКОВА СПІЛЬНОТА» ТА WYŻSZEJ SZKOŁY ZARZĄDZANIA I ADMINISTRACJI W OPOLU (ПОЛЬЩА)

ФАРМАЦІЯ
Кафедра фармацевтичної та біологічної хімії, фармакогнозії (зав. кафедри проф. Коновалова О.Ю.)

1) НДР кафедри: а) Моніторинг, охорона та кореляція природних трансферних та модельних екосистем природньо-заповідних територій та інтродукційні заходи з метою збереження різноманіття та підвищення їх стійкості до змін довкілля» (спільно з Ботанічним садом ім. акад. О.В.Фоміна);
б) Обґрунтування критеріїв створення та стандартизації перспективних лікарських засобів і фармацевтично активних інгредієнтів на основі рослинної сировини». Керівник Гудзенко В.А. (виконується спільно з кафедрою хімії та кафедрою фармацевтичного менеджменту, клінічної фармації, технології ліків). Термін виконання 2021-2026.
2) Участь у доклінічних та клінічних випробуваннях фармпрепаратів -1.
3) патенти – 0, гранти – 2
4) видано публікацій SCOPUS та WEB OF SCIENCE – 6, тези – 45, статті у фахових виданнях – 10, підручники (навчальні посібники) – 1
5) аспіранти – 2
6) участь у 5 форумах закордоном, стажування – 7
7) студенти – члени студентського наукового гуртка – 23
Досліджено якісний склад та кількісний вміст основних груп БАР у листі бадану товстолистого. Ідентифіковано 10 мікро- та макроелементів і встановлено їх кількісний вміст, виділено полісахаридні фракції, ідентифіковано 15 амінокислот та флавоноїди, поліфеноли, встановлено їх кількісний вміст.
Досліджено якісний склад та кількісний вміст основних груп БАР у траві материнки звичайної: ідентифіковано флавоноїди, гідроксикоричні кислоти, терпеноїди. Досліджено мінеральний склад в порівнянні з мінеральним складом грунту, ідентифіковано 8 жирних кислот, досліджено динаміку в онтогенезі, визначено вміст хлорофілів та каротиноїдів методом спектрофотометрії.
Продовжено дослідження хімічного складу сировини червоного дуба та дівочого винограду. Узагальнені результати 30-ти річних інтродукційних досліджень 65 раритетних видів рослин різних регіональних флор України.
Спільно з Інститутом хімії поверхні ім. О.О. Чуйка НАН України опрацьовано лабораторну і заводську методики виготовлення гемостатичного матеріалу у вигляді бинта або серветки, що передбачає нанесення нанорозмірного кремнезему А-300 і альгінату натрію на тканну (марля) або нетканну (спанлейс) основу.
Досліджено взаємодію у водному середовищі сполук міді (ІІ) і цинку (ІІ) з молекулою лізоциму у присутності сурфактанта – декаметоксину

Кафедра хімії (зав. кафедри д.мед.н. Гудзенко А.В.)

1) НДР кафедри: «Обґрунтування критеріїв створення та стандартизації перспективних лікарських засобів і фармацевтично активних інгредієнтів на основі рослинної сировини». Керівник Гудзенко А.В. Термін виконання 2021-2026.
2) патенти – 1, гранти, заявки на включення наукового повідомлення до Переліку наукової (науково-технічної) продукції, призначеної для впровадження досягнень медичної науки у сферу охорони здоров’я – 0
3) видано публікацій SCOPUS, WEB OF SCIENCE – 1, тези-6, статті у фахових виданнях – 2
4) участь у конференціях – 4
5) аспіранти – 2
6) студенти – члени студентського наукового гуртка – 11.
Результати впроваджено в дисертації Анзіної К.М. на тему: «Фармакогностичне дослідження деяких представників роду Самосил» (на здобуття наукового ступеня доктора філософії за спеціальністю 226 – «фармація, промислова фармація»). Анзіній К.М. надано позитивний висновок про наукову новизну, теоретичне та практичне значення результатів дисертації на міжкафедральному семінарі.

СОЦІАЛЬНО-ГУМАНІТАРНІ НАУКИ
Кафедра соціально-гуманітарних наук (зав. кафедри доц. Філатенко І.О.)

1) НДР кафедри: «Міжкультурне спілкування як компонент професійної підготовки сучасного фахівця медичної галузі (керівник Філатенко І.О.), термін виконання 2021-2026 рр. Державний реєстраційний номер: 0121U113784;
2) видано публікацій SCOPUS – 0, тези – 15, статті у фахових виданнях – 2, монографії – 2;
3) участь викладачів у 12 форумах за кордоном;
4) студенти – члени студентського наукового гуртка – 27.
Описано поняття міжкультурної толерантності у двох аспектах. По-перше, як якість викладача, що передбачає цілеспрямований процес набуття позитивного досвіду взаємодії із представниками інших культур, який відбувається в межах навчального закладу. По-друге, як складова міжкультурного діалогу в освітньому процесі вищого навчального закладу. Визначені аспекти мовлення, що сприяють формуванню навичок міжкультурного спілкування на заняттях з англійської мови за професійним спрямуванням в умовах дистанційного навчання.

КАФЕДРА УКРАЇНСЬКОЇ ТА ЛАТИНСЬКОЇ МОВ
(завідувач кафедри доц. Кірик Т.В.)

1) Оновлено тему НДР кафедри: «Дидактичні технології розвитку особистості студентів засобами медіаосвіти». Керівник . Кірик Т.В. Термін виконання 2021-2031. Державний реєстраційний номер: 0121U110841.
2) видано публікацій SCOPUS, WEB OF SCIENCE – 1, тези – 42, статті у фахових виданнях – 9, монографія – 3
3) підручники, навчальні посібники – 0
4) участь у 17 форумах закордоном, стажування – 2
7) студенти – члени студентського наукового гуртка – 22.
 

22.02.2024
ПОДІЇ | Всі Події
26
КВІ
Безкоштовний відкритий стоматологічний тренінг для абітурієнтів!
Тренінг відбудеться 26 квітня року о 14:00 за адресою: вул. А. Цедіка, 7, (місце зустрічі - хол перший поверх). Поспішайте, кількість місць обмежена, реєстрація закривається дуже швидко!
18 Квітня 2024
26
КВІ
Екскурсія до Інституту ортопедії і травматології НАМН України!
Запрошуємо 26 квітня 2024 року о 13:00 на екскурсію до Інституту ортопедії і травматології НАМН України за адресою: м. Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, 27.
22 Квітня 2024
29
КВІ
Запрошуємо на екскурсію до фармацевтичного факультету КМУ!
Запрошуємо вас 29 квітня 2024 року о 16:00 на екскурсію до фармацевтичного факультету Київського Медичного Університету, що відбудеться за адресою: м. Київ, Харківське шосе, 121.
23 Квітня 2024
16
ТРА
Науково-практична конференція молодих вчених до Дня науки в Україні «Медицина в умовах війни»
Запрошуємо вас взяти участь у Науково-практичній конференції молодих вчених до Дня науки в Україні «Медицина в умовах війни», яка відбудеться 16 травня 2024 року у головному кампусі КМУ за адресою: вул. Бориспільська, 2, «Discovery Hall» (лекторій №302).
16 Квітня 2024
ОФІЦІЙНІ ПОРТАЛИ
ПАРТНЕРИ | Всі Партнери