Напрями наукової діяльності

Загальні правила виконання науково-дослідницької роботи

1. Науково-дослідницька робота (НДР) на кафедрах Університету виконуються на підставі затвердженого ректором зведеного тематичного плану Університету. Зведений тематичний план формується за пропозиціями завідувачів кафедр, провідних вчених Університету;

2. Зведений тематичний план НДР Університету розробляється у такому порядку:

Проекти планів НДР, ініційованих завідувачами кафедр, науково-педагогічними працівниками, розглядаються на засіданнях кафедри, далі на Раді факультету;

Схвалені Радою факультету проекти панів НДР кафедр до 1 листопада року, що передує плановому, надаються інспектору з наукової роботи для формування проекту зведеного тематичного плану НДР Університету. До плану НДР долучають Звіт про патентно-інформаційні дослідження, підготовлені згідно з ДСТУ 3575-97 «Патентні дослідження. Основні положення та порядок проведення» та 2 рецензії відомих фахівців на план НДР;

Проект зведеного тематичного річного плану НДР до 1 грудня року, що передує плановому, виноситься на розгляд Вченої ради Університету і після схвалення погоджується з проректором з науково-педагогічної роботи та професійного розвитку фахівців та затверджується ректором;

3. НДР, включені до зведеного тематичного плану, підлягають державній реєстрації в Укр ІНТЕІ у 30-денний  строк  з   початку   виконання. Державна реєстрація та облік відкритих НДР регламентується нормативним документом «Порядок державної реєстрації та обліку відкритих науково-дослідних, дослідно-конструкторських робіт і дисертацій», затверджений наказом МОН України від 27.10.2008 р. №977;

4. Після виконання НДР /річного етапу НДР/ до кінця року складається відповідно заключний або перехідний звіт про виконання НДР або етапу НДР. Структура, викладення, узгодження та затвердження наукового звіту виконання НДР або етапу регламентуються ДСТУ 3008-95 «Документація. Звіти у сфері науки і техніки. Структура і правила оформлення»;

5. Підготовка звіту обов’язкова для всіх НДР, незалежно від складання інших підсумкових документів. Подання звіту про НДР є обов`язковим. Подання заявки на винахід, факт публікації статті та депонування рукопису, захист дисертації, передача звіту про НДР Замовнику не звільняють Виконавця НДР від подання звітних документів;

6. Звіт про науково-дослідну роботу розглядається та ухвалюється на засіданні кафедри, далі на Раді факультету;

7. Щорічно до 31 грудня схвалені Радою факультету звіти про НДР (перехідні та заключні) надаються інспектору з наукової роботи для формування загального звіту про наукову діяльність та виконання зведеного річного тематичного плану НДР Університету;

8. Заключні звіти про НДР кафедр розглядаються на засіданні Вченої ради, надалі погоджуються проректором з науково-педагогічної роботи та професійного розвитку фахівців та затверджуються ректором;

9. Відповідальним за підготовку плану НДР кафедри, держреєстрації та звіту про НДР, підготовку звіту про патентні дослідження та інших супровідних документів є завідувачі кафедр та наукові керівники НДР;

10. Відповідальним за підготовку звіту про наукову діяльність Університету є  проректор з науково-педагогічної роботи та професійного розвитку фахівців.

Робота кафедри по плануванню, виконанню та завершенню науково-дослідницької роботи

1. Завідувач кафедри/науковий керівник науково-дослідницької роботи (НДР):

– визначає наукові напрями досліджень кафедри у відповідності до Закону України „Про пріоритетні напрями розвитку науки і техніки в Україні”.
– організує роботу відповідального виконавця та виконавців для підготовки проекту НДР, виконання НДР, підготовки звіту про НДР.
– визначає перелік і обсяг робіт окремих етапів НДР, їх зміст та очікувані результати.
– у разі потреби залучає до виконання НДР наукових та науково-педагогічних працівників інших наукових підрозділів Університету та фахівців закладів на підставі договорів про співпрацю.
– несе відповідальність за додержання вимог чинних в Україні державних, міждержавних і міжнародних стандартів та нормативних документів МОН та МОЗ України;
– своєчасне та якісне оформлення супровідної документації планування, виконання, завершення НДР.

2. План НДР готується згідно з додатком 1 та 2. У проект плану НДР кафедри окремими розділами можуть бути включені заходи щодо організації НДР студентів, підготовки дисертацій, проведення наукових конференцій, семінарів тощо.

3. Планування НДР включає проведення патентних досліджень і складання Звіту про патентно-інформаційні дослідження згідно з ДСТУ 3575-97 «Патентні дослідження. Основні положення та порядок проведення» (у допомогу видано методичний посібник «Патентні дослідження у медицині» (Артамонова Н.О., Буслович Ф.Ю., Масіч О.В., Овсяннікова Л.М., Сульдіна З.П.).

4. Для державної реєстрації НДР до Укр ІНТЕІ надають такі документи («Порядок державної реєстрації та обліку відкритих науково-дослідних, дослідно-конструкторських робіт і дисертацій», затверджений наказом МОН України від 27.10.2008 р. №977):

– супровідний лист;
– заповнений бланк реєстраційної картки (РК) на паперовому носії у двох примірниках;
– заповнена РК на електронному носії.

У разі, якщо НДР  виконується  кількома  Виконавцями,  то кожен  з  них  (головний  Виконавець  і  співвиконавці)  подає  до Укр ІНТЕІ заповнені бланки РК на ту частину  НДР,  яка  буде виконана ним самостійно.

5. Список документів про планування НДР, які подаються до інспектору з наукової роботи, включає:

– план НДР;
– звіт про патентні дослідження;
– рецензії двох відомих фахівців на план НДР.
– картка держреєстрації НДР в Укр ІНТЕІ .

6. Завідувач кафедри/науковий керівник/ кожної затвердженої теми НДР подає інспектору з наукової роботи річний календарний план роботи виконавців НДР згідно з додатком 3 у термін – не пізніше 15 січня (на паперовому та електронному носіях).

7. Обсяг роботи, наведений в календарному плані, повинен бути відображений в індивідуальних планах виконавців-співробітників кафедр.

8. Звіт про виконання НДР, етапу НДР готується щорічно. Обсяг звіту визначає науковий керівник. Структура, викладення, узгодження та затвердження наукового звіту виконання НДР регламентуються ДСТУ 3008-95 Документація. Звіти у сфері науки і техніки. Структура і правила оформлення.

9. До звіту додаються:

– витяг із протоколу засідання кафедри про обговорення звіту;
– витяг із протоколу засідання Ради факультету про обговорення перехідного або заключного звіту про НДР;
– акт впровадження в навчальний процес;
– перелік публікацій, заявок на винахід, патентів тощо;
– анотація у електронному вигляді;

10. Після затвердження звіту на завершену НДР, науковий керівник НДР організовує роботу з надання у 30-денний строк з моменту закінчення НДР до Укр ІНТЕІ такий пакет документів («Порядок державної реєстрації та обліку відкритих науково-дослідних, дослідно-конструкторських робіт і дисертацій», затверджений наказом МОН України від 27.10.2008 р. №977):

– супровідний лист, у якому зазначаються назва НДР,  її № держреєстрації;
– заповнений бланк облікової картки (ОК) на паперовому носії у двох примірниках;
– копію РК;
– заповнену ОК на електронному носії;
– звіт про НДР на  електронному  носії;
– титульну сторінку Звіту та  список  Виконавців  на  паперовому  носії  з  їхніми підписами  та  печатками;
– заповнений бланк ІК НДР на паперовому носії у двох примірниках;
– заповнену інформаційну картку (ІК) НДР на електронному носії.

11. Копія ОК та ІК надається інспектору з наукової роботи.

Рейтингові показники наукової роботи кафедр ПВНЗ «Київський медичний університет» у 2023 році
17042024

Інформація для розміщення на сайті університету щодо питання рейтингової оцінки наукової діяльності кафедр та науково-педагогічних працівників ПВНЗ «Київський медичний університет» у 2023 році

Рейтингова оцінка здійснювалась згідно з Положенням про рейтингове оцінювання наукової діяльності науково-педагогічних працівників, затвердженим Вченою радою університету 26.06.2019 (протокол № 10), та наказом університету від 01.01.2024 № 38 «Про обговорення звітів для рейтингового оцінювання наукової діяльності кафедр та науково-педагогічних працівників університету, тематики науково – дослідних робіт». Узагальнені матеріали щодо результатів рейтингового оцінювання наукової діяльності науково-педагогічних працівників було обговорено та затверджено на засіданні Вченої ради 23.05.2024 (протокол № 10).

Визначено граничний бал високого рівня ефективності наукової роботи, а саме: науково-педагогічних працівників на рівні 515 балів, завідувачів кафедр – 1350 балів, кафедр в цілому– 4250 балів.

Затверджено результати рейтингової оцінки наукової діяльності кафедр та науково-педагогічних працівників ПВНЗ «Київський медичний університет» у 2023 році:

Відповідно до позиції «Науковий рейтинг завідувачів кафедр» найбільшу кількість балів отримали:

1 місце – д.мед.н., проф. Копчак О.О., завідувачка кафедри неврології, психіатрії та фізичної реабілітації, 1717 балів;

2 місце – д.біол.н., проф. Баєва О.В., завідувачка кафедри громадського здоров’я та мікробіології, 1430 балів;

3 місце – д.мед.н., проф., чл.-кор НАМН України Веселовська З. Ф., завідувачка кафедри хірургічних хвороб №2, 1350 балів;

 Відповідно до позиції «Науковий рейтинг кафедр» найбільшу кількість балів  отримали:

1 місце – кафедра фармацевтичної і біологічної хімії, фармакогнозії, 5333 бали;

2 місце – кафедра громадського здоров’я та мікробіології, 4974 балів;

3 місце – кафедра хірургічних хвороб №2, 4250 балів;

 Відповідно до позиції «Науковий рейтинг викладачів» найбільшу кількість балів отримала:

Коваленко О.О., викладач кафедри громадського здоров’я та мікробіології, 1020 балів;

Гуртовенко І.О., викладач кафедри фармацевтичної і біологічної хімії, фармакогнозії, 605 балів;

Одінцова Т.А., викладач кафедри неврології, психіатрії та фізичної реабілітації, 515 балів;

Відповідно до позиції «Науковий рейтинг завідувачів кафедр» найбільшу кількість балів отримала:

Копчак О.О., д.мед.н., проф., завідувачка кафедри неврології, психіатрії та фізичної реабілітації. Відповідно до рейтингу бал завідувача кафедри складає – 1717.

Копчак О.О. є керівником НДР кафедри «Уточнення ролі епігенетичних чинників та мікробіоти в патогенезі, клінічному перебігу та профілактиці мігрені», номер Державної реєстрації – 0120U104835.

В рамках НДР вивчається питання удосконалення діагностики та покращення ефективності патогенетично обґрунтованих методів профілактики нападів у пацієнтів з мігренню, спираючись на аналіз клініко-неврологічних характеристик, стану мікробіоти, показників нейропсихологічного та лабораторного обстеження.

Вперше в Україні досліджуються роль мікробіоти кишківника на розвиток мігрені, зв’язок мігрені з рівнем вітаміну Д3, фолієвої кислоти та гомоцистеїну, клінічні особливості мігрені при наявності супутньої патології шлунково-кишкового тракту. Уточняється роль дисфункції вісі кишківник –мозок в патогенезі мігрені шляхом визначення рівня серотоніну та дослідження мікробіоти у хворих на мігрень. Вивчається роль епігенетичної, елімінаційної дієти у профілактиці нападів мігрені.

Оксана Олегівна керує підготовкою на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань 22 «Охорона здоров’я» за спеціальністю 222 «Медицина» (наукова спеціальність «Нервові хвороби») аспіранткою Гриценко Ольгою Євгеніївною.

Копчак О.О. пройшла стажування у Німеччині у 2-тижневому міжнародному проекті. Метою стажування було підвищення науково-педагогічної кваліфікації та впровадження клінічних випадків з віртуальними пацієнтами в медичну освіту України. А також стажування у Польщі Вищій технічній школі в Катовіце Innovations in Education.

У 2023 році Копчак Оксаною Олегівною було опубліковано 3 наукових праці, одна з яких  у періодичних виданнях, які включені до наукометричних баз Scopus.

Видано підручник: Копчак О.О., Бачинська Н.Ю., Одінцова Т.А., Худенко Л.І. Клінічна неврологія: курс лекцій  –Київ: Книга – плюс, 2023.-210с.

Копчак О.О. є членом Європейської академії неврології (Швейцарія), на 9 конгресі EAN в Будапешті Оксана Олегівна давала інтерв’ю  про ситуацію  щодо медичної освіти і неврологічної служби в умовах війни (інтерв’ю опубліковано на сайті КМУ).

Як спікер Копчак О.О. в 2023 році взяла участь в 36 науково-практичних конференціях, в тому числі і з міжнародною участю.

Копчак О.О. є співдослідником у двох  міжнародних  мультицентрових дослідженнях:

  1. Мультицентрове, рандомізоване, подвійне сліпе, подвійне масковане, що проводиться в паралельних групах з використанням активного контрольного препарату дослідження 3-ї фази, в якому оцінюється ефективність і безпека евобрутинібу в порівнянні з терифлуномідом у пацієнтів з рецидивуючим розсіяним склерозом»  MS200527ˍ0082.
  2. Рандомізоване подвійне сліпе плацебо-контрольоване клінічне дослідження, що вивчає ефективність та безпеку застосування перорального семаглутиду у пацієнтів із початковою стадією хвороби Альцгеймера (EVOKE)».NN6535-4725(evoke+), NN6535-4830 (evoke).

За 2023 Копчак О.О. має 18 цитувань своїх наукових робіт в Scopus.

Відповідно до позиції «Науковий рейтинг кафедр» найбільшу кількість балів  отримала:

Кафедра фармацевтичної і біологічної хімії, фармакогнозії, завідувачка кафедри д.фарм.н., проф. Коновалова О.Ю. Відповідно до рейтингу бал кафедри складає – 5333,6.

Кафедра працює за п’ятьма Договорами про творчу співпрацю з установами НАН України та вищими навчальними закладами України.

Зокрема, кафедра бере участь у проведенні спільних наукових досліджень з Ботанічним садом ім. акад. О. В. Фоміна «Моніторинг, охорона та кореляція природних трансферних та модельних екосистем природньо-заповідних територій та інтродукційні заходи з метою збереження різноманіття та підвищення їх стійкості до змін довкілля». У звітному році досліджено якісний склад та кількісний вміст основних  груп БАР в однорічних пагонах та плодах дубу червоного, листі та плодах дівочого винограду п’ятилистого, у листі бадану товстолистого, траві материнки звичайної. У дослідженій сировині встановлено склад та вміст макро- і мікроелементів в залежності від ґрунту та місцезростання, виділено основні полісахаридні фракції (водорозчинні полісахариди, пектинові речовини та геміцелюлози), встановлений якісний склад і кількісний вміст вільних моносахаридів, вільних та зв’язаних амінокислот, жирних кислот, поліфенольних сполук (флавоноїди, гідроксикоричні та фенольні кислоти, дубильні речовини), органічних кислот.

Узагальнено результати 30-ти річних інтродукційних досліджень 65 раритетних видів рослин різних регіональних флор України (Причорномор’я, Малополіського Погориння, Карпат, Придністров’я, Криму та ін.) в умовах північного Лісостепу України (в межах Київської області), проведено оцінку інтродукційної  перспективності  кожного з видів, встановлені взаємозв’язки життєвої форми видів і успішності їхньої інтродукції. За умов ex situ та in situ проведені порівняльні біоморфологічні дослідження основних етапів онтоморфогенезу, структури монокарпічних квітконосних пагонів та суцвіття, сезонної ритмічності квітування, ефективності насіннєвої та вегетативної репродукції, фенологічних особливостей модельних раритетних видів рослин; показана перспективність їхньої інтродукції з метою отримання насіннєвого матеріалу для подальшої реінтродукції у природні місцезростання.

В рамках Договору про творчу співпрацю з Інститутом хімії поверхні ім. О.О. Чуйка НАН України опрацьовано лабораторну і заводську методики виготовлення гемостатичного матеріалу у вигляді бинта або серветки, що передбачає нанесення нанорозмірного кремнезему А-300 і альгінату натрію на ткану (марля) або неткану (спанлейс) основ. Виконано експериментальне дослідження ефективності зразків одержаного матеріалу. Проведено порівняльне вивчення структурно-адсорбційних властивостей  комерційних зразків дієтичних добавок, що належать до групи цеолітів (Австрія, Україна), штучних цеолітів NaA та NaX, природного цеоліту (Сокирницьке родовище, Україна), а також зразків вуглецевого сорбенту СКН у вигляді порошку і сфер.   

Згідно з Угодою про співробітництво між КМУ та Інститутом хімії високомолекулярних сполук НАН України методом MALDI-ToF мас-спектрометрії досліджено вплив сурфактанту декаметоксину на взаємодію сполук міді і цинку з лізоцимом у водному середовищі.

Отримано та завершено міжнародний грант Volkswagen Stiftung Leibniz-Institut für Verbundwerkstoffe GmbH, Німеччина, м. Кайзерслаутерн на проведення дослідження бензоціанатних поліуретанів (НІПУ) та їх гібридів на біооснові  (біопіни) для застосування в автомобільній та будівельній галузі.

Кафедра бере участь у міжнародному проєкті «Development of new sustainable antiviral and antimicrobial coatings for textiles and high traffic objects made of plastics and metal, involving textile, bathrooms and switches manufacture industries” (EU Project SUSAAN-HORISONT-2022) у Leibniz-Institut für Verbundwerkstoffe GmbH, Німеччина, м. Кайзерслаутерн. Проект включає розробку нових стійких противірусних та антимікробних покриттів для текстилю та об’єктів з високою прохідністю з пластмас та металу із залученням підприємств текстильної, сантехнічної промисловості.

 Відповідно до позиції «Науковий рейтинг викладачів» найбільшу кількість балів отримали:

Коваленко Ольга Олександрівна, к.н.держ.упр., доцент кафедри громадського здоров’я та мікробіології. Відповідно до рейтингу бал викладача складає – 1020.

Коваленко О.О. заступник зав. кафедри з наукової роботи, відповідальний виконавець НДР: «Теоретико-методологічні засади підготовки фахівців в вищих медичних навчальних закладах з питань охорони громадського здоров’я».

Проведено оцінку необхідності використання сучасних медичних електронних та інформаційних систем в сфері охорони здоров’я. Вперше розроблено науково-методичний комплекс нової навчальної дисципліни «Медичні інформаційні системи. E_Health» та «Медичні інформаційні системи в стоматології». Основні наукові та методичні наробки впроваджено в навчальний процес КМУ при підготовці магістрів та інтернів з 2023-2024 навчальний рік.

За результатами наукової діяльності опубліковано 1 наукова праця у періодичних виданнях, яка включена до наукометричних баз Scopus або Web of Science

Коваленко О.О. проходила одномісячне стажування у м.Люблін (Республіка Польща) за направленням «Тактична медицина, парамедицина та медицина катастроф в період війни: зарубіжний та вітчизняний досвід».

Проводить активну організаційну участь у підготовці студентів університету в олімпіадах та конкурсах, в тому числі вихованців Малої академії наук України.

Зведений  тематичний план наукових досліджень та розробок на 2024 рік
Практичні результати науково-дослідницької діяльності університету у 2023 році

Науково-дослідна робота (далі – НДР) є одним із пріоритетних напрямів діяльності університету, адже поєднання науки і практики, впровадження результатів наукових розробок у практику системи охорону здоров’я, навчально-методичного процесу є обов’язковими компонентами роботи закладу вищої медичної освіти.
Враховуючи викладене, представляємо основні практичні результати науково-дослідної роботи (далі – НДР) окремих кафедр університету, подані для розгляду Вченою радою університету (за результатами звітів кафедр), за науковими напрямами:

МЕДИЦИНА

Кафедра акушерства та гінекології (зав. кафедри, проф. Сенчук А. Я.)

1) Завершено виконання НДР кафедри: «Збереження та реабілітація репродуктивного здоров’я жінки в умовах сучасної гінекологічної клініки». Керівник Сенчук А. Я. Термін виконання: 2018-2023. Державний реєстраційний номер: 0118U004492;
2) видано публікацій SCOPUS, WEB OF SCIENCE – 4; тези- 3, статті у фахових виданнях – 4;
Результати виконання НДР (2018-2023) впроваджено:
а) у дисертаціях аспірантів, переведених у 2023 році для захисту в НУОЗ ім. П.Л. Шупика (керівник – Сенчук А.Я.), на тему: «Корекція порушень у системі гемостаза у вагітних з преекламсією» (Чермак В.І.); «Оптимізація діагностики та профілактики гестаційних і перинатальних ускладнень у вагітних із обтяженим гінекологічним анамнезом» (Андрійчук Т.П.)
б) на циклах тематичного удосконаленні (далі – ТУ), що проводяться кафедрою.

Кафедра внутрішніх та професійних хвороб (зав. кафедри проф. Батушкін В.В.)

1) НДР кафедри: Клініко-патогенетичні особливості перебігу гострої та хронічної ІХС в залежності від супутньої патології внутрішніх органів, їх значення для прогнозування перебігу та лікування (державний реєстраційний номер: 0121U107963, термін виконання: 2012–2026, керівник Батушкін В.В.);
Вплив коронарогенних та некоронарогенних факторів на розвиток систолічної та діастолічної серцевої недостатності у хворих на ревматоїдний артрит (державний реєстраційний номер: 0121U107962, термін виконання: 2012–2026, керівник Батушкін В.В).
2) видано публікацій SCOPUS, Web of science -3, у фахових виданнях – 6, тези – 12;
3) аспірант – 3;
4) участь у форумах закордоном – 1;
5) студенти – члени студентського наукового гуртка – 2.
У звітному році затверджено теми дисертацій (phD):
«Прогностичне значення змін структурно-функціональних властивостей лівого передсердя у хворих на миготливу аритмію після відновлення синусового ритму для попередження ранніх та пізніх ускладнень аритмії»; «Вплив ремоделювання лівого передсердя та ваго-симпатичного балансу на електрофізіологічні властивості синусового вузла після гострого відновлення синусового ритму у пацієнтів на фібриляцією передсердь та гіпертрофію лівого шлуночка і визначення прогнозу тривалого збереження синусового ритму», (керівник – Батушкін В.В.).

Кафедра громадського здоров’я та мікробіології (зав. кафедри проф. Баєва О.В.)

1) НДР кафедри: «Теоретико-методологічні засади підготовки фахівців в вищих медичних навчальних закладах з питань охорони громадського здоров’я» № держреєстрації 0122U200606. Керівник: Баєва О.В. Термін виконання 2022–2027;
2) видано публікацій SCOPUS – 5, WEB OF SCIENCE – 2, тези- 36, статті у фахових виданнях -1 7, монографія – 3;
3) підручники, навчальні посібники – 1;
4) участь у форумах закордоном, стажування – 4;
5) студенти , члени студентського наукового гуртка – 45.
Проводився літературно-патентний пошук, наукове дослідження особливостей використання сучасних медичних електронних та інформаційних систем в сфері охорони здоров’я.
Розроблено навчальний курс «Медичні електронні системи (E_HEALTH)» (для студентів навчальних закладів вищої медичної освіти).

Кафедра неврології, психіатрії, фізичної реабілітації (зав. кафедри проф. Копчак О.О.)

1)НДР кафедри: «Роль епігенетичних харчових чинників та мікробіоти кишківника в патогенезі, клінічному перебігу та профілактиці мігрені ». Керівник –Копчак О.О. Термін виконання 2020-2024. Номер держреєстрації 0120U104835.
2) видано публікацій SCOPUS, WEB OF SCIENCE – 3, тези – 2, статті у фахових виданнях – 3, монографія – 1, підручники (навчальні посібники) – 3.
3) участь у форумах закордоном, стажування – 2.
У результаті виконання етапу НДР встановлено:
1. Застосування елімінаційної дієти у пацієнтів з мігренню може бути ефективним у запобіганні нападам та зниженні інтенсивності головного болю. Однак навіть елімінаційна дієта має багато недоліків, деякі продукти є складними i містять багато інгредієнтів, отже, складно визначити один конкретний інгредієнт як тригер.
2. Хворі на мігрень із супутніми захворюваннями шлунково- кишкового тракту мають інтенсивніший мігренозний головний біль та знижену якість життя порівняно з пацієнтами з мігренню за відсутності супутньої патології шлунково-кишкового тракту.
3. Виявлення харчових тригерів за допомогою харчових щоденників є недорогим та ефективним способом зменшення частоти та інтенсивності нападів головного болю при мігрені.

Кафедра фармакології, клінічної фармакології, патологічної фізіології (зав. кафедри проф. Середа П.І.)

1) НДР кафедри: «Експериментальне обґрунтування механізмів дії та фармакологічних ефектів біологічно активних речовин.». Керівник Cереда П.І. Термін виконання 2020-2024. Державний реєстраційний номер: 0121U109202.
2) патенти – 1;
3) видано публікацій SCOPUS – 1, тези – 3, статті у фахових виданнях – 4;
4) участь у 3 форумах закордоном, стажування – 1;
5) аспіранти – 2 (зараховані у 2023 році).
Аспірантка Марченко-Толста К.С. «Ефективність та безпечність імуносупресорів та амлодипіну за експериментального ревматоїдного артриту, коморбідного з артеріальною гіпертензією» переведена для захисту роботи до Інституту фармакології та токсикології НАМН України у 2023 році.
Затверджені теми двох дисертації phD: «Розробка та експериментальне обґрунтування нових методів удосконалення ефективності міноксидилу в терапії андрогенної алопеції»; «Дослідження фармакологічних властивостей Solanum tuberosum».

Кафедра фізіології, медичної біології, біологічної фізики (зав. кафедри доц. Паламарчук А.Л.)

1) НДР кафедри: Вивчення психофізіологічних, антропометричних, фізіоергометричних, морфологічних характеристик організму (керівник Паламарчук А.Л.), термін виконання 2021-2025 рр;
2) патенти – 0, гранти – 3;
3) видано публікацій SCOPUS – 3, тези – 14, статті у фахових виданнях – 3;
4) участь у форумах закордоном – 1
5) студенти – члени студентського наукового гуртка – 2
Отримані результати виконання НДР впроваджені під час проведення циклів ТУ для лікарів та фізичних терапевтів на тему: «Принципи реабілітації функції ходьби у пацієнтів з ампутаціями внаслідок перенесених мінно-вибухових травм та вогнепальних поранень

Кафедра хірургічних хвороб № 1 (зав. кафедри проф. Скиба В.В.)

1) НДР кафедри: «Новітні технології при діагностиці та оперативних втручаннях у хворих з поєднаною хірургічною патологією». Номер державної реєстрації 0121U113737, термін виконання: 2019–2025 (керівник Скиба В.В.)
2) патенти – 1, гранти, заявки на включення наукового повідомлення до Переліку наукової (науково-технічної) продукції, призначеної для впровадження досягнень медичної науки у сферу охорони здоров’я – 0;
3) видано публікацій SCOPUS – 2, тези – 9, статті у фахових виданнях – 4, монографій – 4;
4) аспіранти – 1;
5) закордонне стажування – 1.
Впроваджено методику видалення сторонніх тіл з м’яких тканин при мінно-вибуховій травмі із застосуванням портативного металошукача, медичного магніту і тканинного пункційного картування сторонніх тіл аніліновими барвниками під контролем ультразвукового дослідження.

Кафедра хірургічних хвороб №2 (зав. кафедри академік Веселовська З.Ф.)

1) НДР кафедри: «Вплив факторів мікрооточення пухлини на прогноз перебігу раку шлунку» (керівник Осинський Д.С), термін виконання 2021-2024 рр. Номер державної реєстрації 0121U113913.
2) видано публікацій SCOPUS, Web of science – 7, тези-11, підручник – 1;
3) аспіранти – 4;
4) участь у 11 форумах закордоном, стажування – 1.
Результати НДР впроваджено під час проведення науково-практична конференція з міжнародною участю «Глаукома + 2023», у матеріалах виданого підручника «Основи клінічної офтальмології».
У 2023 році затверджено теми дисертацій аспірантів: «Оптимізація прогнозу перебігу раку шлунка після хірургічного лікування», наукова спеціальність 14.01.07 «Онкологія» ( науковий керівник – Осинський Д.С.);
«Оптимізація прогнозу перебігу ранніх стадій люмінальних форм раку грудної залози у пацієнток з надмірною вагою», наукова спеціальність 14.01.07 «Онкологія» (науковий керівник – Осинський Д.С.).

СТОМАТОЛОГІЯ
Кафедра терапевтичної стоматології та пародонтологї (зав. кафедри проф. Копчак О.В)

1) НДР кафедри: Клініко-лабораторне обґрунтування новітніх підходів в діагностиці, профілактиці та лікуванні основних стоматологічних захворювань. Керівник НДР: д.мед.н., проф. Копчак О.В. Термін виконання 2018-2028. Номер держреєстрації 0118U006672;
2) Участь у доклінічних та клінічних випробуваннях фармпрепаратів – 1;
3) видано публікацій WEB OF SCIENCE – 1, тези – 13, статті у фахових виданнях – 2, підручники, навчальні посібники – 2
6) аспіранти – 5 (з них, вступило у 2023 році – 4)
7) участь у 3 форумах закордоном, стажування – 1
8) студенти – члени студентського наукового гуртка – 3
У 2023 році затверджено теми дисертацій 4 аспірантів (науковий керівник – д.мед.н., Копчак О.В.):
«Клініко-патогенетичне обґрунтування нового підходу до діагностики та прогнозування перебігу генералізованих захворювань пародонту у військовослужбовців та ветеранів»;
«Оптимізація планування пародонтологічного лікування та ортопедичного відновлення дефектів зубних рядів у військовослужбовців та ветеранів»;
«Оптимізація методів діагностики та прогнозування розвитку карієсу зубів та захворювань тканин пародонту у військовослужбовців та ветеранів;
«Клініко-експериментальне обґрунтування застосування муко-гінгівального гелю у комплексному лікуванні генералізованого пародонтиту у військовослужбовців та ветеранів».

Кафедра хірургічної стоматології та щелепно-лицевої хірургії (зав. кафедри проф. Тимофєєв О. О.)

1) НДР кафедри: Особливості діагностики, лікування і профілактики запальних процесів щелепно-лицевої ділянки (ЩЛД) та шиї. Керівник НДР: Тимофєєв О. О.. Термін виконання 2021-2025. Номер державної реєстрації: 0122U200578
2) видано публікацій SCOPUS, WEB OF SCIENCE – 0, тези – 0, статті у фахових виданнях -8
3) участь у форумах закордоном, стажування – 1
Результати виконання НДР впроваджено в клінічну практику щелепно-лицевих хірургів, лікарів-стоматологів-хірургів під час оволодіння ними мінімально інвазивних методик лікування пацієнтів із гнійно-загальною патологією щелепно-лицевої ділянки та шиї.

Кафедра дитячої терапевтичної стоматології (зав. кафедри проф. Якубова І.І.)
1) НДР кафедри: Оцінка ризику виникнення, визначення особливостей патогенезу, клініки, лікування та профілактики стоматологічних захворювань у дітей із різними класами хвороб»
2) видано публікацій SCOPUS, WEB OF SCIENCE – 7
3) участь у форумах закордоном, стажування – 1
Результати виконання НДР опубліковані у 2 статтях SCOPUS:
Prevalence of gingivitis in children with autism spectrum disorders (ASD) Wiadomości Lekarskie Wiad Lek. 2023; 76(1): Inessa Yakubova, Sergii Tsypan, Tetiana Zhdanova, Oleksii Potapenko, Ganna Viun;
Influence of cholesterol enriched diet on genes expression encoding bone morphogenetic protein-2 And osteocalcin in mouse mandible Wiad Lek. 2023; VOLUME LXXVI, ISSUE 7, JULY 2023 P. 1608 Inessa I. Yakubova, Volodymyr Ostrianko, Victor Dosenko, Liliia Bielova, Yurii Skrypnyk, Ganna Viun

Кафедра ортопедичної стоматології та ортодонтії (зав. кафедри проф. Дорошенко С.І.
1) НДР кафедри: «Ортопедичне та ортодонтичне лікування хворих з дефектами зубів, зубних рядів, аномаліями та деформаціями зубощелепного апарату», науковий керівник Дорошенко С.І. 2023-2028, 0123U100370;
2) видано публікацій SCOPUS, WEB OF SCIENCE – 5, у фахових виданнях – 1, тези – 1;
3) навчається 2 аспіранти;
4) участь у 3 закордонних форумах.
Результати виконання НДР опубліковані у статтях та матеріалах конференцій:
Olena Patalakha, Lidiya Cherkashyna, Anton Shklyar, Ludmila Kyptenko, Olha Yezhova, Lyudmila Vynnychenko, Nadiia Demikhova: CHANGES IN THE CHARACTERISTICS OF ORAL FLUID AT THE STAGES OF TREATMENT AND REHABILITATION OF PATIENTS WITH MANDIBULAR FRACTURES /Azerbaijan medical journal;
Гайдаш І.С., Гайдаш І.А., Паталаха О.В., Семенюк А.П., Янчевський О.В. «ГЕНДЕРНА І ВІКОВА СТРУКТУРА ЗЛОЯКІСНИХ НОВОУТВОРЕНЬ РОТОВОЇ ПОРОЖНИНИ», 22-23.11.2023. КОНФЕРЕНЦІЯ ПРОВЕДЕНА ЗА СПРИЯННЯМ ТА УЧАСТЮ ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ «НАУКОВА СПІЛЬНОТА» ТА WYŻSZEJ SZKOŁY ZARZĄDZANIA I ADMINISTRACJI W OPOLU (ПОЛЬЩА)

ФАРМАЦІЯ
Кафедра фармацевтичної та біологічної хімії, фармакогнозії (зав. кафедри проф. Коновалова О.Ю.)

1) НДР кафедри: а) Моніторинг, охорона та кореляція природних трансферних та модельних екосистем природньо-заповідних територій та інтродукційні заходи з метою збереження різноманіття та підвищення їх стійкості до змін довкілля» (спільно з Ботанічним садом ім. акад. О.В.Фоміна);
б) Обґрунтування критеріїв створення та стандартизації перспективних лікарських засобів і фармацевтично активних інгредієнтів на основі рослинної сировини». Керівник Гудзенко В.А. (виконується спільно з кафедрою хімії та кафедрою фармацевтичного менеджменту, клінічної фармації, технології ліків). Термін виконання 2021-2026.
2) Участь у доклінічних та клінічних випробуваннях фармпрепаратів -1.
3) патенти – 0, гранти – 2
4) видано публікацій SCOPUS та WEB OF SCIENCE – 6, тези – 45, статті у фахових виданнях – 10, підручники (навчальні посібники) – 1
5) аспіранти – 2
6) участь у 5 форумах закордоном, стажування – 7
7) студенти – члени студентського наукового гуртка – 23
Досліджено якісний склад та кількісний вміст основних груп БАР у листі бадану товстолистого. Ідентифіковано 10 мікро- та макроелементів і встановлено їх кількісний вміст, виділено полісахаридні фракції, ідентифіковано 15 амінокислот та флавоноїди, поліфеноли, встановлено їх кількісний вміст.
Досліджено якісний склад та кількісний вміст основних груп БАР у траві материнки звичайної: ідентифіковано флавоноїди, гідроксикоричні кислоти, терпеноїди. Досліджено мінеральний склад в порівнянні з мінеральним складом грунту, ідентифіковано 8 жирних кислот, досліджено динаміку в онтогенезі, визначено вміст хлорофілів та каротиноїдів методом спектрофотометрії.
Продовжено дослідження хімічного складу сировини червоного дуба та дівочого винограду. Узагальнені результати 30-ти річних інтродукційних досліджень 65 раритетних видів рослин різних регіональних флор України.
Спільно з Інститутом хімії поверхні ім. О.О. Чуйка НАН України опрацьовано лабораторну і заводську методики виготовлення гемостатичного матеріалу у вигляді бинта або серветки, що передбачає нанесення нанорозмірного кремнезему А-300 і альгінату натрію на тканну (марля) або нетканну (спанлейс) основу.
Досліджено взаємодію у водному середовищі сполук міді (ІІ) і цинку (ІІ) з молекулою лізоциму у присутності сурфактанта – декаметоксину

Кафедра хімії (зав. кафедри д.мед.н. Гудзенко А.В.)

1) НДР кафедри: «Обґрунтування критеріїв створення та стандартизації перспективних лікарських засобів і фармацевтично активних інгредієнтів на основі рослинної сировини». Керівник Гудзенко А.В. Термін виконання 2021-2026.
2) патенти – 1, гранти, заявки на включення наукового повідомлення до Переліку наукової (науково-технічної) продукції, призначеної для впровадження досягнень медичної науки у сферу охорони здоров’я – 0
3) видано публікацій SCOPUS, WEB OF SCIENCE – 1, тези-6, статті у фахових виданнях – 2
4) участь у конференціях – 4
5) аспіранти – 2
6) студенти – члени студентського наукового гуртка – 11.
Результати впроваджено в дисертації Анзіної К.М. на тему: «Фармакогностичне дослідження деяких представників роду Самосил» (на здобуття наукового ступеня доктора філософії за спеціальністю 226 – «фармація, промислова фармація»). Анзіній К.М. надано позитивний висновок про наукову новизну, теоретичне та практичне значення результатів дисертації на міжкафедральному семінарі.

СОЦІАЛЬНО-ГУМАНІТАРНІ НАУКИ
Кафедра соціально-гуманітарних наук (зав. кафедри доц. Філатенко І.О.)

1) НДР кафедри: «Міжкультурне спілкування як компонент професійної підготовки сучасного фахівця медичної галузі (керівник Філатенко І.О.), термін виконання 2021-2026 рр. Державний реєстраційний номер: 0121U113784;
2) видано публікацій SCOPUS – 0, тези – 15, статті у фахових виданнях – 2, монографії – 2;
3) участь викладачів у 12 форумах за кордоном;
4) студенти – члени студентського наукового гуртка – 27.
Описано поняття міжкультурної толерантності у двох аспектах. По-перше, як якість викладача, що передбачає цілеспрямований процес набуття позитивного досвіду взаємодії із представниками інших культур, який відбувається в межах навчального закладу. По-друге, як складова міжкультурного діалогу в освітньому процесі вищого навчального закладу. Визначені аспекти мовлення, що сприяють формуванню навичок міжкультурного спілкування на заняттях з англійської мови за професійним спрямуванням в умовах дистанційного навчання.

КАФЕДРА УКРАЇНСЬКОЇ ТА ЛАТИНСЬКОЇ МОВ
(завідувач кафедри доц. Кірик Т.В.)

1) Оновлено тему НДР кафедри: «Дидактичні технології розвитку особистості студентів засобами медіаосвіти». Керівник . Кірик Т.В. Термін виконання 2021-2031. Державний реєстраційний номер: 0121U110841.
2) видано публікацій SCOPUS, WEB OF SCIENCE – 1, тези – 42, статті у фахових виданнях – 9, монографія – 3
3) підручники, навчальні посібники – 0
4) участь у 17 форумах закордоном, стажування – 2
7) студенти – члени студентського наукового гуртка – 22.
 

02.05.2024
ПОДІЇ | Всі Події
30
ЛИП
Запрошуємо на тренінг психологічної самодопомоги «Як розібратись та зібратись в собі»
Тренінг відбудеться 30 липня 2024 року о 16:30 у змішаному форматі.
18 Липня 2024
НОВИНИ КАФЕДР | Всі новини
Новини кафедри внутрішніх та професійних хвороб
24-25 червня 2024 року у Київському Медичному Університеті на кафедрі внутрішніх та професійних х...
27 Червня 2024
Триває виробнича практика у студентів-медиків
Триває студентська виробнича практика на 4 курсі медичного факультету. Студенти продовжують ...
10 Червня 2024
Перебіг екзаменаційної сесії на стоматологічному факультеті
6 червня 2024 року на стоматологічному факультеті пройшов іспит з нормальної анатомії. Студенти п...
07 Червня 2024
Триває практика у студентів-медиків
Вже другий тиждень, як триває виробнича лікарська практика у відділеннях стаціонару  у наших...
29 Травня 2024
Новини кафедри педіатрії
21 та 23 травня 2024 року співробітники кафедри педіатрії, доцент Шевченко Тетяна Антонівна та Зл...
28 Травня 2024
ОФІЦІЙНІ ПОРТАЛИ
ПАРТНЕРИ | Всі Партнери