ЄДКІ та КРОК

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ ЛІЦЕНЗІЙНИХ ІНТЕГРОВАНИХ ІСПИТІВ
Ліцензійні іспити здійснюються на основі технологій педагогічного тестування, проводяться у письмовій (бланковій) тестовій формі. Екзаменаційний тест складається з 200 тестових завдань, які пройшли фахову експертизу. Тривалість тестування для студентів (інтернів) громадян України становить 1 хвилину на 1 тестове завдання. Студентам (інтернам) громадянам іноземних держав надається додатковий час (40 хвилин) на тестування.

У ліцензійному іспиті беруть участь студенти (інтерни), які за поданням Університету зареєстровані Центром тестування в установленому порядку.

Студент (інтерн) зобов’язаний:
• ознайомитися з Порядком проведення ліцензійного іспиту;
• своєчасно прибути на іспит та мати при собі паспорт;
• виконувати вказівки та вимоги представника Центру тестування, який проводить іспит;
• після закінчення роботи над тестом повернути бланк відповідей та екзаменаційний буклет представнику Центру тестування, який проводить іспит;
• не проносити до аудиторій небезпечні предмети та речовини, що можуть створити загрозу життю та здоров’ю учасників тестування.

Протягом часу, відведеного для складання екзаменаційного тесту, студент (інтерн) повинен:
• не заважати іншим студентам (інтернам) працювати над тестом, а також особам, відповідальним за проведення ліцензійного іспиту, виконувати покладені на них обов’язки, не порушувати дисципліну;
• не спілкуватися з іншими студентами (інтернами), не передавати їм будь-які предмети та матеріали, у тому числі екзаменаційні, не розголошувати у будь-якій формі інформацію про зміст тестових завдань до завершення іспиту;
• не користуватися та не мати при собі засобів зв’язку, пристроїв зчитування, обробки, збереження та відтворення інформації, друкованих і рукописних матеріалів, що не передбачені процедурою тестування.

У разі порушення вимог, студент (інтерн) позбавляється права на продовження роботи над екзаменаційним тестом і на вимогу представника Центру тестування, повинен здати бланк відповідей і залишити аудиторію, у якій проводиться тестування, що фіксується у Акті проведення ліцензійного іспиту. Бланк відповідей цього студента (інтерна) не перевіряється, він отримує результат «0» («не склав»).

До складання іспиту ЄДКІ або «Крок 1» наказом по Університету допускаються студенти лише за умови відсутності заборгованості із виконання навчального плану, зокрема з дисциплін «Кроку 1». Студенти, які не були допущені на іспит у зв’язку з невиконанням навчального плану, вважаються такими, що не з’явились на іспит без поважної причини. Вони отримують результат «0», і цей результат зараховується як перша (друга/третя) спроба скласти ліцензійний іспит. Такі студенти не мають права на додаткові складання іспиту «Крок 1». Після ліквідації заборгованості у належні терміни, допуск до іспиту «Крок 1» оформляється окремим наказом по Університету, копія якого передається у Центр тестування для оформлення та подальшого складання ліцензійного іспиту.

До складання іспиту «Крок 2» допускаються студенти лише за умови відсутності заборгованості по виконанню навчального плану та наявності сертифікатів про складання ЄДКІ або ліцензійного іспиту «Крок 1».

До складання іспиту «Крок 3» допускаються інтерни лише при наявності сертифікатів про складання ліцензійних іспитів «Крок 1» та «Крок 2».

Студенти (інтерни) (за виключенням відрахованих або таких, що перебувають у академічній відпустці), які були зареєстровані на складання ліцензійного іспиту але були відсутні на іспиті під час його проведення, отримують результат «0», який враховується’у загальний результат Університету.

Студенти (інтерни), які були відсутні на ліцензійному іспиті, впродовж 3 (трьох) днів після іспиту мають подати до Центру тестування документи, що підтверджують причину відсутності.

Документом для студентів, що підтверджує поважну причину, є оформлена належним чином довідка, щодо тимчасової непрацездатності, згідно з яким тимчасова непрацездатність студентів вищих навчальних закладів засвідчується завіреною копією листка непрацездатності або довідкою встановленої форми (форма №095/о), що затверджена наказом МОЗ України від 14.02.2012 №110 «Про затвердження форм первинної облікової документації та інструкцій щодо їх заповнення, що використовуються у закладах охорони здоров’я незалежно від форми власності та підпорядкування», зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 28.04.2012 за № 661/20974, виписку з медичної карти амбулаторного (стаціонарного) хворого форми № 027/0.

Для інтернів документом, що підтверджує поважну причину, є виключно виданий та оформлений належним чином лист непрацездатності (лікарняний лист).

Студентам (інтернам), які у визначені терміни надали належну довідку, результат «0» скасовується та їм надається можливість скласти ліцензійний іспит у термін визначений Центром тестування.

Студенти (інтерни), які не надали довідку або надали її після триденного терміну вважаються такими, що не з’явились на іспит без поважної причини.

Для проведення ліцензійних іспитів Центр тестування виготовляє та використовує закриті екзаменаційні буклети, що укладаються Центром тестування українською мовою для студентів-громадян України або російською/українською/англійською мовами для іноземних студентів. Центр тестування може використовувати різні екзаменаційні буклети для різних категорій студентів.

Ідентифікація студентів (інтернів), які мають складати іспит, проводиться виключно на підставі паспорту, данні якого були вказані Університетом під час реєстрації студента (інтерна) до складання іспиту. Відповідальність за ідентифікацію студентів (інтернів) покладається на уповноваженого представника Університету або на представника Центру тестування.

Студент (інтерн) який не пройшов ідентифікацію, не допускається до складання іспиту.

Перед початком тестування представник Центру тестування проводить інструктаж про регламент проведення ліцензійного іспиту. Після інструктажу кожний студент (інтерн) отримує пронумерований екзаменаційний буклет.

У бланку відповідей у вікні «Додаткова інформація» студент (інтерн) має поставити свій підпис ручкою та внести обов’язкові ідентифікаційні та екзаменаційні дані.

Для персоніфікації екзаменаційного буклету студент (інтерн) заповнює графи на обкладинці буклету, у які вносить свій ідентифікаційний код та прізвище, а номер буклету записує у свій бланк відповідей.

Заборонено будь-кому виносити з аудиторії під час іспиту екзаменаційні буклети та бланки відповідей.

Студент (інтерн) самовільно (без дозволу представника Центру тестування) не може виходити з аудиторії під час проведення ліцензійного іспиту. Якщо студенту (інтерну) необхідно вийти із аудиторії для годування немовля, до туалету, з медичних показань (при наявному підтвердженні та попереднього письмового інформування Університетом Центру тестування) тощо, він має повідомити про це представника Центру тестування та отримати дозвіл. Вихід студента (інтерна) та його тривалість фіксується у Акті проведення іспиту.

Після повернення до аудиторії працівник поліції охорони Національної поліції України здійснює повторний контроль за наявністю заборонених технічних засобів за допомогою металодетектора або іншого технічного пристрою.

Студентам (інтернам) під час іспиту забороняється мати при собі та користуватись будь-якими допоміжними матеріалами, у тому числі засобами зв’язку, пристроями зчитування, обробки, збереження та відтворення інформації, папером, друкованими і рукописними матеріалами, що не передбачені процедурою тестування.

Порушення вимог, є підставою для припинення іспиту для студентів (інтернів) порушників, про що має бути складений відповідний Акт, що підписується представником Університету та Центру тестування.

При порушенні Порядку проведення іспиту представник Центру тестування може припинити складання іспиту для студента (інтерна) у таких випадках:
• виявлення під час іспиту у студента (інтерна) або на його робочому місці будь-яких технічних засобів зв’язку, пристроїв зчитування, обробки, збереження, відтворення інформації, друкованих або рукописних матеріалів, що не передбачені процедурою тестування;
• виконання тесту не на робочому місці, визначеному представником Центру тестування;
• виконання тесту іншою особою;
• спілкування в процесі роботи над тестом з іншими студентами (інтернами);
• списування відповідей на тестові завдання в іншого студента (інтерна);
• пошкодження бланків відповідей студента (інтерна), що унеможливлює їх автоматизовану обробку;
• неповернення бланків відповідей тестування представнику Центру тестування після завершення часу, відведеного для виконання тесту.

Бланк студента (інтерна), для якого було припинено іспит, у зв’язку з порушенням процедури складання іспиту, анулюється, а студент (інтерн) отримує за іспит результат «0».

Рішення про анулювання результатів приймається Центром тестування на підставі записів про порушення Порядку проведення ліцензійного іспиту, зроблених у Акті проведення іспиту, який підписується представником Університету та Центру тестування, а також на підставі виявленого факту порушення Порядку проведення іспиту за результатами аналізу відеоспостереження.

Після закінчення роботи над екзаменаційним буклетом, студент (інтерн) має вкласти персональний бланк відповідей у свій екзаменаційний буклет, здати їх представнику Центру тестування та вийти із аудиторії.

Представник Центру тестування перевіряє комплектність екзаменаційного буклету та персонального бланку відповідей кожного студента (інтерна) та їх відповідність один одному у присутності представника Університету.

При відповідності комплекту представник Центру тестування разом з представником Університету опечатує бланки відповідей (та, за необхідності, буклети), що фіксується у відповідному Акті, що підписується представником Університету та Центру тестування.

Опечатані бланки передаються до Центру тестування для обробки результатів.

У випадку погіршення стану здоров’я під час іспиту студент (інтерн) має поінформувати про це представника Центру тестування та Університету. При неспроможності продовжувати тестування представник Центру тестування має припинити складання іспиту для цього студента (інтерна) і зафіксувати цей факт у відповідному Акті, який підписується студентом (інтерном), представником Університету та Центру тестування.

Офіційне оприлюднення результатів студентів (інтернів) ліцензійного іспиту здійснюється Центром тестування впродовж 14 днів шляхом електронного інформування Університету за офіційною адресою.

Результати ліцензійного іспиту вносяться до бази даних Центру тестування.

При успішному складанні ліцензійного іспиту студенту (інтерну) видається відповідний сертифікат(ти). Оформлення та видача сертифікатів здійснюється у 30-денний термін з дня оприлюднення результатів іспиту.

Сертифікат заноситься до реєстру сертифікатів фахівців з вищої освітою напрямів підготовки «Медицина» і «Фармація» і є додатком до документа про здобуття вищої освіти відповідного освітнього рівня визначених напрямів підготовки.

У разі втрати або пошкодження Сертифіката студенту (інтерну) може бути виданий дублікат Сертифіката за письмовим поданням клопотання до Центру тестування адміністрації Університету. Дублікат сертифіката може бути виданий студенту (інтерну) особисто або представнику адміністрації Університету за наявності клопотання та паспорту.

ГРАФІК ПРОВЕДЕННЯ ЄДИНОГО ДЕРЖАВНОГО КВАЛІФІКАЦІЙНОГО ІСПИТУ (ЄДКІ) ДЛЯ СТУПЕНЯ ВИЩОЇ ОСВІТИ МАГІСТР ТА ТЕСТОВИХ ЕКЗАМЕНІВ ЛІЦЕНЗІЙНИХ ІНТЕГРОВАНИХ ІСПИТІВ ДЛЯ ЗДОБУВАЧІВ ОСВІТНЬО-КВАЛІФІКАЦІЙНОГО РІВНЯ СПЕЦІАЛІСТА ГАЛУЗІ ЗНАНЬ «22 ОХОРОНА ЗДОРОВ’Я» У 2022 РОЦІ

З червня 2022 – повторне складання іспитів Крок 3. Стоматологія, Крок 3. Загальна лікарська підготовка, Крок 3. Фармація;

З червня 2022 – повторне складання іспитів Крок 2 для спеціальностей «Медицина», «Стоматологія», «Фармація, промислова фармація» (за графіком Державної організації «Центр тестування професійної компетентності фахівців з вищою освітою напрямів підготовки «Медицина» і «Фармація» при Міністерстві охорони здоров’я України»);

13.09.2022 – ЄДКІ, Етап 1 для спеціальності «Стоматологія» інтегрований тестовий іспит «Крок 1» та іспит з англійської мови професійного спрямування;

20.09.2022 – ЄДКІ, Етап 1 для спеціальності «Фармація, промислова фармація» інтегрований тестовий іспит «Крок 1» та іспит з англійської мови професійного спрямування;

21.09.2022 – ЄДКІ, Етап 1 для спеціальності «Фармація, промислова фармація» (для здобувачів заочної форми навчання) інтегрований тестовий іспит «Крок 1» та іспит з англійської мови професійного спрямування;

27.09.2022-28.09.2022 – ЄДКІ, Етап 1 для спеціальностей «Медицина» (вітчизняні здобувачі) інтегрований тестовий іспит «Крок 1» та іспит з англійської мови професійного спрямування;

04.10.2022-05.10.2022 – ЄДКІ, Етап 1 для спеціальності «Медицина» (іноземні здобувачі) інтегрований тестовий іспит «Крок 1» та іспит з англійської мови професійного спрямування;

З жовтня 2022 – повторне складання ЄДКІ, Етап 1 для спеціальностей «Медицина», «Стоматологія», «Фармація, промислова фармація» Інтегрований тестовий іспит «Крок 1» та іспит з англійської мови професійного спрямування (для вітчизняних та іноземних здобувачів, у тому числі для іноземних здобувачів, які розпочали навчання у ЗВО до 01.03.2019 року) (за графіком Державної організації «Центр тестування професійної компетентності фахівців з вищою освітою напрямів підготовки «Медицина» і «Фармація» при Міністерстві охорони здоров’я України»).

ВИДИ ТЕСТОВИХ ЕКЗАМЕНІВ

Зміст тестових іспитів затверджується щорічно Міністерством охорони здоров’я України і повинен відповідати освітньо-професійним програмам, які затверджуються Міністерством освіти України.

Майбутні фахівці рівня «магістр» (лікарі, лікарі-стоматологи, фармацевти), послідовно складають екзамени:

– ЄДКІ, Етап 1: Інтегрований тестовий іспит «Крок 1» та іспит з англійської мови професійного спрямування;

– ЄДКІ, Етап 2: Інтегрований тестовий іспит «Крок 2» та Об’єктивний структурований практичний (клінічний) іспит (ОСП(К)І);

– Ліцензійний іспит Крок 3.

ЄДКІ – єдиний державний кваліфікаційний іспит для здобувачів ступеня вищої освіти магістр за спеціальностями галузі знань «22 Охорона здоров’я».

Cтуденти третього курсу, що навчаються за спеціальностями «Медицина», «Стоматологія», «Фармація, промислова фармація» (денна форма здобуття освіти) та студенти четвертого курсу спеціальності «Фармація, промислова фармація» (заочна форма здобуття освіти) складають перший етап ЄДКІ, який складається з таких компонентів:

  • Інтегрований тестовий іспит Крок 1 (кількість тестових завдань – 150)
  • Іспит з англійської мови професійного спрямування (кількість тестових завдань – 50)

У разі нескладання будь-якого з компонентів ЄДКІ студент має право повторно скласти іспит не більше одного разу.

Повторне складання відбувається в строки визначені графіком проведення ЄДКІ.

У разі повторного нескладання будь-якого з компонентів ЄДКІ студент вважається таким, що не виконав індивідуальний навчальний план та відраховується з ЗВО.


«Крок 1» – екзамен із загально наукових дисциплін, який складається після вивчення основних фундаментальних дисциплін, що входять до складу тестового екзамену «Крок 1». Тестовий екзамен складають студенти на 3-му курсі, що навчаються за спеціальностями «Медицина», «Стоматологія», «Фармація, промислова фармація» (денна форма здобуття освіти) як складову ЄДКІ або на 4-му курсі (заочна форма здобуття освіти).

Мета іспиту: оцінити рівень професійної компетентності із загальнонаукових (фундаментальних) дисциплін.

«АМПС» – Іспит з англійської мови професійного спрямування є тестовим компонентом ЄДКІ для здобувачів ступеня вищої освіти магістр за спеціальностями галузі знань 22 «Охорона здоров’я».

Мета іспиту: Оцінити у здобувачів рівень розуміння англійської мови професійного спрямування, зокрема термінології фундаментальних фахових дисциплін у процесі їх професійної підготовки, граматичних конструкцій англійської мови.

Критерій «склав»

Діюча величина критерію “склав” для іспиту «Крок 1» та іспиту з англійської мови професійного спрямування, як компонентів єдиного державного кваліфікаційного іспиту:
• для інтегрованого тестового іспиту «Крок 1» на рівні 62 % правильних відповідей від загальної кількості тестових завдань;
• для іспиту з іноземної мови професійного спрямування на рівні 36 % правильних відповідей від загальної кількості тестових завдань.

Величина критерію «склав» затверджується МОЗ України.

Всім студентам, які одержали на тестових екзаменах «Крок 1» результат «не склав», дозволяється повторне складання екзамену «Крок 1». У разі не перескладання екзамену «Крок 1» студент не допускається до наступної екзаменаційної сесії та відраховується з Університету як такий, що не виконав навчальний план.

Зміст іспиту

Крок 1. Медицина
➤ Біологія (6-8 %)
➤ Нормальна анатомія (9-11 %)
➤ Гістологія (4-6 %)
➤ Нормальна фізіологія (13-17 %)
➤ Біологічна хімія (13-17 %)
➤ Патологічна фізіологія (13-17 %)
➤ Патологічна анатомія (10-14 %)
➤ Мікробіологія (7-9 %)
➤ Фармакологія (11-15 %)

Крок 1. Стоматологія
➤ Біологія (7-9 %)
➤ Нормальна анатомія (13-17 %)
➤ Гістологія (9-11 %)
➤ Нормальна фізіологія (10-14 %)
➤ Біологічна хімія (10-14 %)
➤ Патологічна фізіологія (10-14 %)
➤ Патологічна анатомія (10-14 %)
➤ Мікробіологія (6-8 %)
➤ Фармакологія (10-14 %)

Крок 1. Фармація, промислова фармація
➤ Аналітична хімія (12-16 %)
➤ Органічна хімія (12-16 %)
➤ Фізична та колоїдна хімія (9-13 %)
➤ Біологічна хімія (10-14 %)
➤ Патологічна фізіологія (10-14 %)
➤ Фармацевтична ботаніка (9-13 %)
➤ Мікробіологія (10-14 %)
➤ Фармакологія (12-16 %)


«Крок 2» – екзамен із професійно-орієнтованих дисциплін, які за змістом відповідають освітньо – професійній програмі підготовки спеціалістів. «Крок 2» є складовою атестації студентів і складається на випускному курсі студентами, що навчаються за спеціальностями «Медицина», «Стоматологія», «Фармація, промислова фармація».

Критерій «склав»

Діюча величина критерію – 62 % правильних відповідей. Величина критерію «склав» затверджується МОЗ України.

Всі студенти, які одержали на екзамені «Крок 2» результат «не склав», допускаються до складання випускних іспитів (ОСП(К)І). Ці студенти не отримують сертифікат іспитів, вважаються такими, що не пройшли атестацію, і не отримують диплом про закінчення Університету.

Студенти, які одержали результат «не склав» на екзамені «Крок 2» можуть повторно його скласти не більше одного разу протягом поточного семестру відповідно до графіку ДО “Центр тестування”.

Студент, який не склав тестовий іспит «Крок 2» повторно, не допускається до подальших перескладань без проходження повторного навчання.

Зміст іспиту

Крок 2. Медицина

➤ Терапевтичний профіль (35-44 %)
➤ Хірургічний профіль (18-23 %)
➤ Педіатричний профіль (13-17 %)
➤ Акушерсько-гінекологічний профіль (11-14 %)
➤ Гігієнічний профіль (11-14 %)

Крок 2. Стоматологія
➤ Терапевтична стоматологія (21-26 %)
➤ Хірургічна стоматологія (20-25 %)
➤ Ортопедична стоматологія (21-26 %)
➤ Дитяча терапевтична стоматологія (11-15 %)
➤ Дитяча хірургічна стоматологія (5-8 %)
➤ Ортодонтія (4-7 %)
➤ Загальний медичний профіль (4-7 %)

Крок 2. Фармація
➤ Фармацевтична хімія (15-19 %)
➤ Фармакогнозія (12-16 %)
➤ Аптечна технологія ліків (9-13 %)
➤ Заводська технологія ліків (10-14 %)
➤ Організація та економіка фармації (12-16 %)
➤ Менеджмент та маркетинг у фармації (12-16 %)
➤ Клінічна фармація (13-17 %)


«Крок 3» – екзамен, що базується на освітньо-професійній програмі підготовки спеціаліста за певною лікарською (провізорською) спеціальністю в інтернатурі. «Крок 3» та складається під час навчання в інтернатурі.

Іспитом «Крок 3» оцінюється відповідність рівня професійної компетентності кваліфікованих фахівців з вищою освітою (на етапі випуску з інтернатури).
Відповідно до чинної нормативної бази цей іспит є обов’язковою складовою атестації інтернів.

Інтерни, які одержали незадовільну оцінку на ліцензійному іспиті «Крок З», можуть повторно його скласти протягом трьох років у будь-який наступний термін проведення ліцензійного інтегрованого іспиту «Крок 3».

Критерій «склав»

Діюча величина критерію – 72 % правильних відповідей. Величина критерію «склав» затверджується МОЗ України.

Лікарі-інтерни, які одержали на тестовому екзамені «Крок 3» результат «не склав», не допускаються до інших етапів атестації. Ці інтерни не отримують сертифікат ліцензійних іспитів і не отримують сертифікат лікаря-спеціаліста. Такі інтерни можуть повторно скласти екзамен «Крок 3» в будь-який наступний термін його проведення.

Зміст іспиту

Крок 3. Загальна лікарська підготовка
➤ Терапевтичний профіль (32-40 %)
➤ Хірургічний профіль (19-24 %)
➤ Педіатричний профіль (18-24 %)
➤ Акушерсько-гінекологічний профіль (8-11 %)
➤ Інфекційний профіль (6-8 %)
➤ Організаційний профіль (4-6 %)

Крок 3. Стоматологія
➤ Первинне відвідування (54-68 %)
➤ Повторне відвідування (25-31 %)
➤ Диспансеризація (1-3 %)
➤ Невідкладна допомога (4-7 %)
➤ Організація надання допомоги, в тому числі профілактики (1-3 %)
➤ Надання допомоги стоматологічним хворим, що потребують особливої тактики ведення (1-2 %)

Крок 3. Фармація
➤ Організація, управління та економіка фармації (20-30 %)
➤ Фармацевтична технологія (15-21 %)
➤ Клінічна фармація (10-18 %)
➤ Фармацевтичний аналіз лікарських засобів (15-21 %)
➤ Фармакогнозія (9-13 %)
➤ Спеціальна підготовка (10-18 %)

АПЕЛЯЦІЯ ТА ПЕРЕСКЛАДАННЯ
Що таке апеляція щодо підтвердження тестового балу результату іспиту Крок або ЄДКІ?
• Порядком проведення ліцензійних інтегрованих іспитів передбачено право здобувача подати апеляцію щодо підтвердження тестового балу (далі – апеляція).
• Розгляд апеляційних заяв здійснюватиме апеляційна комісія Центру тестування, склад та повноваження якої затверджено наказом Центру тестування.
• Під час апеляції здійснюється перевірка правильності визначення результату здобувача під час автоматизованої обробки бланків відповідей шляхом порівняння його бланку відповідей з протоколом його обробки, на підставі якого розраховано результат іспиту. Таким чином, під час апеляції здобувач має можливість переконатися у правильності сканування його бланку відповідей та розрахунку результату.
• На період дії встановлених карантинних обмежень апеляція щодо підтвердження тестового балу здійснюватиметься у ДИСТАНЦІЙНОМУ РЕЖИМІ. Тобто, приїздити до Центру тестування чи особисто заздалегідь передавати бланк апеляції до Центру тестування не потрібно.

Хто може подати апеляцію щодо підтвердження тестового балу?
• Подати апеляцію може здобувач, який складав іспит та отримав результат «не склав». Апеляції з питань відсторонення здобувача від тестування у результаті порушення процедури не розглядаються.
• Апеляційну заяву здобувач надсилає до Центру тестування рекомендованим листом. Апеляційну заяву можна завантажити тут.
• Звертаємо увагу, що апеляційна заява повинна бути завірена ректором/проректором.
• За результатами проведення апеляції складається відповідний акт, який є остаточним.

Апеляційні заяви щодо підтвердження тестового балу ліцензійних іспитів Крок можна подати до Центру тестування протягом 5 робочих днів з дня отримання ЗВО результатів іспитів.

Для участі в апеляції виконайте наступні дії:
1. Завантажте бланк апеляційної заяви;
2. Заповніть бланк апеляційної заяви та завірте її у ректора/проректора;
3. Зробіть фото чи скан-копію апеляційної заяви;
4. Попередньо зареєструйтеся на проведення апеляції за посиланням;
5. Заповніть всі поля реєстраційної форми, виберіть зручний для Вас день та час апеляції, прикріпіть до форми фото чи скан-копію апеляційної заяви;
6. Надішліть до Центру тестування оригінал апеляційної заяви на адресу: 04050, м. Київ, вул. Герцена, 31;
7. Чекайте від Центру тестування на електронну пошту, вказану Вами при реєстрації, інструкції для інсталяції відповідного застосунку, логіна та пароля для входу до нього;
8. У вибраний Вами день та час апеляції введіть до застосунку наданий Вам Центром тестування логін та пароль для початку процедури апеляції.

Перескладання та повторне складання ліцензійних іспитів

У разі нескладання будь-якого з компонентів ЄДКІ студент має право повторно скласти іспит не більше одного разу.

Повторне складання відбувається в строки визначені графіком проведення ЄДКІ.

У разі повторного нескладання будь-якого з компонентів ЄДКІ студент вважається таким, що не виконав індивідуальний навчальний план та відраховується з Університету.

Студенти, які одержали незадовільну оцінку на тестовому екзамені «Крок 1» та «Крок 2», дозволяється його повторне складання не більше одного разу протягом поточного навчального року відповідно до графіку ДО “Центр тестування”.

Всі студенти, які одержали на екзамені «Крок 2» результат «не склав», допускаються до складання випускних іспитів (ОСП(К)І). Ці студенти не отримують сертифікат іспитів, вважаються такими, що не пройшли атестацію, і не отримують диплом про закінчення Університету.

Студенти, які одержали результат «не склав» на екзамені «Крок 2» можуть повторно його скласти не більше одного разу протягом поточного семестру.

Студент, який не склав тестовий іспит «Крок 2» повторно, не допускається до подальших перескладань без проходження повторного навчання.

Інтерни, які одержали незадовільну оцінку на ліцензійному іспиті «Крок З», можуть повторно його скласти протягом трьох років у будь-який наступний термін проведення ліцензійного інтегрованого іспиту «Крок 3».

Центр тестування має право проводити перескладання ліцензійних іспитів у визначені ним дати, використовувати різні варіанти тестів, у тому числі сформовані з буклетів попередніх років. При використанні відкритих буклетів, що знаходяться в Університеті, студентам (інтернам), які набрали вище прохідного балу, зараховується результат на рівні мінімального прохідного балу.

Перескладання ліцензійного іспиту проводиться не раніше ніж через тиждень після оприлюднення результатів іспиту. Дати перескладання ліцензійного іспиту повідомляються Центром тестування у Університет відповідним листом. Перескладання проводиться у Центрі тестування, якщо кількість студентів, які не склали ліцензійний іспит в Університеті, 20 осіб і менше.

01.02.2021
ПОДІЇ | Всі Події
05
ЖОВ
Студентська звітно-виборча конференція
Звітно-виборча конференція відбудеться 5 жовтня 2023 року о 16:00, за адресою: вул. Бориспільська, 2, «Discovery hall», (лекторій №302).
29 Вересня 2023
ОФІЦІЙНІ ПОРТАЛИ
ПАРТНЕРИ | Всі Партнери