ЄДКІ та КРОК

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ ЛІЦЕНЗІЙНИХ ІНТЕГРОВАНИХ ІСПИТІВ
Ліцензійні іспити здійснюються на основі технологій педагогічного тестування, проводяться у письмовій (бланковій) тестовій формі. Екзаменаційний тест складається з 200 тестових завдань, які пройшли фахову експертизу. Тривалість тестування для студентів (інтернів) громадян України становить 1 хвилину на 1 тестове завдання. Студентам (інтернам) громадянам іноземних держав надається додатковий час (40 хвилин) на тестування.

У ліцензійному іспиті беруть участь студенти (інтерни), які за поданням Університету зареєстровані Центром тестування в установленому порядку.

Студент (інтерн) зобов’язаний:
• ознайомитися з Порядком проведення ліцензійного іспиту;
• своєчасно прибути на іспит та мати при собі паспорт;
• виконувати вказівки та вимоги представника Центру тестування, який проводить іспит;
• після закінчення роботи над тестом повернути бланк відповідей та екзаменаційний буклет представнику Центру тестування, який проводить іспит;
• не проносити до аудиторій небезпечні предмети та речовини, що можуть створити загрозу життю та здоров’ю учасників тестування.

Протягом часу, відведеного для складання екзаменаційного тесту, студент (інтерн) повинен:
• не заважати іншим студентам (інтернам) працювати над тестом, а також особам, відповідальним за проведення ліцензійного іспиту, виконувати покладені на них обов’язки, не порушувати дисципліну;
• не спілкуватися з іншими студентами (інтернами), не передавати їм будь-які предмети та матеріали, у тому числі екзаменаційні, не розголошувати у будь-якій формі інформацію про зміст тестових завдань до завершення іспиту;
• не користуватися та не мати при собі засобів зв’язку, пристроїв зчитування, обробки, збереження та відтворення інформації, друкованих і рукописних матеріалів, що не передбачені процедурою тестування.

У разі порушення вимог, студент (інтерн) позбавляється права на продовження роботи над екзаменаційним тестом і на вимогу представника Центру тестування, повинен здати бланк відповідей і залишити аудиторію, у якій проводиться тестування, що фіксується у Акті проведення ліцензійного іспиту. Бланк відповідей цього студента (інтерна) не перевіряється, він отримує результат «0» («не склав»).

До складання іспиту ЄДКІ або «Крок 1» наказом по Університету допускаються студенти лише за умови відсутності заборгованості із виконання навчального плану, зокрема з дисциплін «Кроку 1». Студенти, які не були допущені на іспит у зв’язку з невиконанням навчального плану, вважаються такими, що не з’явились на іспит без поважної причини. Вони отримують результат «0», і цей результат зараховується як перша (друга/третя) спроба скласти ліцензійний іспит. Такі студенти не мають права на додаткові складання іспиту «Крок 1». Після ліквідації заборгованості у належні терміни, допуск до іспиту «Крок 1» оформляється окремим наказом по Університету, копія якого передається у Центр тестування для оформлення та подальшого складання ліцензійного іспиту.

До складання іспиту «Крок 2» допускаються студенти лише за умови відсутності заборгованості по виконанню навчального плану та наявності сертифікатів про складання ЄДКІ або ліцензійного іспиту «Крок 1».

До складання іспиту «Крок 3» допускаються інтерни лише при наявності сертифікатів про складання ліцензійних іспитів «Крок 1» та «Крок 2».

Студенти (інтерни) (за виключенням відрахованих або таких, що перебувають у академічній відпустці), які були зареєстровані на складання ліцензійного іспиту але були відсутні на іспиті під час його проведення, отримують результат «0», який враховується’у загальний результат Університету.

Студенти (інтерни), які були відсутні на ліцензійному іспиті, впродовж 3 (трьох) днів після іспиту мають подати до Центру тестування документи, що підтверджують причину відсутності.

Документом для студентів, що підтверджує поважну причину, є оформлена належним чином довідка, щодо тимчасової непрацездатності, згідно з яким тимчасова непрацездатність студентів вищих навчальних закладів засвідчується завіреною копією листка непрацездатності або довідкою встановленої форми (форма №095/о), що затверджена наказом МОЗ України від 14.02.2012 №110 «Про затвердження форм первинної облікової документації та інструкцій щодо їх заповнення, що використовуються у закладах охорони здоров’я незалежно від форми власності та підпорядкування», зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 28.04.2012 за № 661/20974, виписку з медичної карти амбулаторного (стаціонарного) хворого форми № 027/0.

Для інтернів документом, що підтверджує поважну причину, є виключно виданий та оформлений належним чином лист непрацездатності (лікарняний лист).

Студентам (інтернам), які у визначені терміни надали належну довідку, результат «0» скасовується та їм надається можливість скласти ліцензійний іспит у термін визначений Центром тестування.

Студенти (інтерни), які не надали довідку або надали її після триденного терміну вважаються такими, що не з’явились на іспит без поважної причини.

Для проведення ліцензійних іспитів Центр тестування виготовляє та використовує закриті екзаменаційні буклети, що укладаються Центром тестування українською мовою для студентів-громадян України або російською/українською/англійською мовами для іноземних студентів. Центр тестування може використовувати різні екзаменаційні буклети для різних категорій студентів.

Ідентифікація студентів (інтернів), які мають складати іспит, проводиться виключно на підставі паспорту, данні якого були вказані Університетом під час реєстрації студента (інтерна) до складання іспиту. Відповідальність за ідентифікацію студентів (інтернів) покладається на уповноваженого представника Університету або на представника Центру тестування.

Студент (інтерн) який не пройшов ідентифікацію, не допускається до складання іспиту.

Перед початком тестування представник Центру тестування проводить інструктаж про регламент проведення ліцензійного іспиту. Після інструктажу кожний студент (інтерн) отримує пронумерований екзаменаційний буклет.

У бланку відповідей у вікні «Додаткова інформація» студент (інтерн) має поставити свій підпис ручкою та внести обов’язкові ідентифікаційні та екзаменаційні дані.

Для персоніфікації екзаменаційного буклету студент (інтерн) заповнює графи на обкладинці буклету, у які вносить свій ідентифікаційний код та прізвище, а номер буклету записує у свій бланк відповідей.

Заборонено будь-кому виносити з аудиторії під час іспиту екзаменаційні буклети та бланки відповідей.

Студент (інтерн) самовільно (без дозволу представника Центру тестування) не може виходити з аудиторії під час проведення ліцензійного іспиту. Якщо студенту (інтерну) необхідно вийти із аудиторії для годування немовля, до туалету, з медичних показань (при наявному підтвердженні та попереднього письмового інформування Університетом Центру тестування) тощо, він має повідомити про це представника Центру тестування та отримати дозвіл. Вихід студента (інтерна) та його тривалість фіксується у Акті проведення іспиту.

Після повернення до аудиторії працівник поліції охорони Національної поліції України здійснює повторний контроль за наявністю заборонених технічних засобів за допомогою металодетектора або іншого технічного пристрою.

Студентам (інтернам) під час іспиту забороняється мати при собі та користуватись будь-якими допоміжними матеріалами, у тому числі засобами зв’язку, пристроями зчитування, обробки, збереження та відтворення інформації, папером, друкованими і рукописними матеріалами, що не передбачені процедурою тестування.

Порушення вимог, є підставою для припинення іспиту для студентів (інтернів) порушників, про що має бути складений відповідний Акт, що підписується представником Університету та Центру тестування.

При порушенні Порядку проведення іспиту представник Центру тестування може припинити складання іспиту для студента (інтерна) у таких випадках:
• виявлення під час іспиту у студента (інтерна) або на його робочому місці будь-яких технічних засобів зв’язку, пристроїв зчитування, обробки, збереження, відтворення інформації, друкованих або рукописних матеріалів, що не передбачені процедурою тестування;
• виконання тесту не на робочому місці, визначеному представником Центру тестування;
• виконання тесту іншою особою;
• спілкування в процесі роботи над тестом з іншими студентами (інтернами);
• списування відповідей на тестові завдання в іншого студента (інтерна);
• пошкодження бланків відповідей студента (інтерна), що унеможливлює їх автоматизовану обробку;
• неповернення бланків відповідей тестування представнику Центру тестування після завершення часу, відведеного для виконання тесту.

Бланк студента (інтерна), для якого було припинено іспит, у зв’язку з порушенням процедури складання іспиту, анулюється, а студент (інтерн) отримує за іспит результат «0».

Рішення про анулювання результатів приймається Центром тестування на підставі записів про порушення Порядку проведення ліцензійного іспиту, зроблених у Акті проведення іспиту, який підписується представником Університету та Центру тестування, а також на підставі виявленого факту порушення Порядку проведення іспиту за результатами аналізу відеоспостереження.

Після закінчення роботи над екзаменаційним буклетом, студент (інтерн) має вкласти персональний бланк відповідей у свій екзаменаційний буклет, здати їх представнику Центру тестування та вийти із аудиторії.

Представник Центру тестування перевіряє комплектність екзаменаційного буклету та персонального бланку відповідей кожного студента (інтерна) та їх відповідність один одному у присутності представника Університету.

При відповідності комплекту представник Центру тестування разом з представником Університету опечатує бланки відповідей (та, за необхідності, буклети), що фіксується у відповідному Акті, що підписується представником Університету та Центру тестування.

Опечатані бланки передаються до Центру тестування для обробки результатів.

У випадку погіршення стану здоров’я під час іспиту студент (інтерн) має поінформувати про це представника Центру тестування та Університету. При неспроможності продовжувати тестування представник Центру тестування має припинити складання іспиту для цього студента (інтерна) і зафіксувати цей факт у відповідному Акті, який підписується студентом (інтерном), представником Університету та Центру тестування.

Офіційне оприлюднення результатів студентів (інтернів) ліцензійного іспиту здійснюється Центром тестування впродовж 14 днів шляхом електронного інформування Університету за офіційною адресою.

Результати ліцензійного іспиту вносяться до бази даних Центру тестування.

При успішному складанні ліцензійного іспиту студенту (інтерну) видається відповідний сертифікат(ти). Оформлення та видача сертифікатів здійснюється у 30-денний термін з дня оприлюднення результатів іспиту.

Сертифікат заноситься до реєстру сертифікатів фахівців з вищої освітою напрямів підготовки «Медицина» і «Фармація» і є додатком до документа про здобуття вищої освіти відповідного освітнього рівня визначених напрямів підготовки.

У разі втрати або пошкодження Сертифіката студенту (інтерну) може бути виданий дублікат Сертифіката за письмовим поданням клопотання до Центру тестування адміністрації Університету. Дублікат сертифіката може бути виданий студенту (інтерну) особисто або представнику адміністрації Університету за наявності клопотання та паспорту.

ГРАФІК ПРОВЕДЕННЯ ЄДИНОГО ДЕРЖАВНОГО КВАЛІФІКАЦІЙНОГО ІСПИТУ (ЄДКІ) ТА ЛІЦЕНЗІЙНИЙ ІНТЕГРОВАНИХ ІСПИТІВ КРОК 3 У 2024 РОЦІ
Єдиний державний кваліфікаційний іспит (Крок 1, АМПС та Крок 3) та ліцензійний інтегрований іспит Крок 3 проводиться відповідно до графіків проведення єдиного державного кваліфікаційного іспиту для здобувачів ступеня вищої освіти магістр та ліцензійних інтегрованих іспитів для лікарів (фармацевтів)-інтернів галузі знань 22 «Охорона здоров’я» затверджених Міністерством охорони здоров’я України та ДНП «Центр тестування».
 
З графіком можна ознайомитись за посиланням. 
ВИДИ ТЕСТОВИХ ІСПИТІВ
ЄДКІ – єдиний державний кваліфікаційний іспит для здобувачів ступеня вищої освіти «магістр» за спеціальностями галузі знань 22 «Охорона здоров’я».
 
Атестація здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня проходить в два етапи.  

Здобувачі освіти третього року навчання, що навчаються за спеціальностями «Медицина», «Стоматологія», «Фармація, промислова фармація» (денна/вечірня форма здобуття освіти) та здобувачі освіти четвертого року навчання спеціальності «Фармація, промислова фармація» (заочна форма здобуття освіти) складають перший етап ЄДКІ, який складається з таких компонентів:

  • Інтегрований тестовий іспит “Крок 1” (кількість тестових завдань – 150). 
  • Іспит з англійської мови професійного спрямування (кількість тестових завдань – 50). 
Здобувачі освіти шостого року навчання, що навчаються за спеціальностями «Медицина», «Фармація, промислова фармація» (заочна форма здобуття освіти) та здобувачі освіти п’ятого року навчання спеціальностей «Стоматологія», «Фармація, промислова фармація» (денна/вечірня форма здобуття освіти) складають другий етап ЄДКІ, який складається з таких компонентів:
  • Інтегрований тестовий іспит “Крок 2” (кількість тестових завдань – 150). 
  • Об’єктивний структурований практичний (клінічний) іспит (ОСП(К)І) (10 станцій). 

  • Інтегрований тестовий іспит “Крок 1” 

Метою  іспиту є: оцінити вміння використовувати знання та розуміння ключових понять фундаментальних біомедичних наук, головну увагу приділяючи принципам та механізмам, що лежать в основі здоров’я, хвороби та моделей лікування.

  • Іспит з англійської мови професійного спрямування.

Метою іспиту є: оцінити у здобувачів освіти рівень розуміння англійської мови професійного спрямування, зокрема термінології фундаментальних фахових дисциплін у процесі їх професійної підготовки, граматичних конструкцій англійської мови.


  •  Інтегрований тестовий іспит “Крок 2”. 
Метою іспиту є: оцінити рівень професійної компетентності із професійно орієнтованих (клінічних) дисциплін.
  • Об’єктивний структурований практичний (клінічний) іспит (ОСП(К)І). 
Метою іспиту є: оцінювання рівня сформованості практичних (клінічних) навичок, якими здобувач освіти має оволодіти на клінічних кафедрах впродовж всього навчання.

Структура змісту ЄДКІ визначена ДНП «Центр тестування» та розміщена на офіційному сайті: 

Спеціальність «Медицина»: https://www.testcentr.org.ua/uk/ispyty/spetsialnosti/medytsyna 

Спеціальність «Стоматологія»: https://www.testcentr.org.ua/uk/ispyty/spetsialnosti/stomatolohiia 

Спеціальність «Фармація, промислова фармація»: https://www.testcentr.org.ua/uk/ispyty/spetsialnosti/farmatsiia

Чинна величина критерію «склав» визначена Міністерством охорони здоров’я України та ДНП “Центр тестування”. Ознайомитись з величиною критерію “склав” можна за посиланням: https://www.testcentr.org.ua/uk/ispyty/potochna-informatsiia/kriteriji-sklav-ne-sklav


«Крок 3» – «Крок 3» є стандартизованою формою контролю набуття лікарем (фармацевтом) – інтерном компетентностей, визначених програмою навчання в інтернатурі, та оцінювання таких компетентностей. «Крок 3» складається під час навчання в інтернатурі.

“Крок 3” є обов’язковою складовою атестації лікарів (фармацевтів) – інтернів. 

Структура змісту Крок 3 визначена ДНП «Центр тестування» та розміщена на офіційному сайті:  

https://www.testcentr.org.ua/uk/krok-3

Чинна величина критерію «склав» визначена Міністерством охорони здоров’я України та ДНП “Центр тестування”. Ознайомитись з величиною критерію “склав” можна за посиланням: https://www.testcentr.org.ua/uk/krok-3

АПЕЛЯЦІЯ ТА ПЕРЕСКЛАДАННЯ
Що таке апеляція щодо підтвердження тестового балу результату іспиту Крок або ЄДКІ?
• Порядком проведення ліцензійних інтегрованих іспитів передбачено право здобувача подати апеляцію щодо підтвердження тестового балу (далі – апеляція).
• Розгляд апеляційних заяв здійснюватиме апеляційна комісія Центру тестування, склад та повноваження якої затверджено наказом Центру тестування.
• Під час апеляції здійснюється перевірка правильності визначення результату здобувача під час автоматизованої обробки бланків відповідей шляхом порівняння його бланку відповідей з протоколом його обробки, на підставі якого розраховано результат іспиту. Таким чином, під час апеляції здобувач має можливість переконатися у правильності сканування його бланку відповідей та розрахунку результату.
• На період дії встановлених карантинних обмежень апеляція щодо підтвердження тестового балу здійснюватиметься у ДИСТАНЦІЙНОМУ РЕЖИМІ. Тобто, приїздити до Центру тестування чи особисто заздалегідь передавати бланк апеляції до Центру тестування не потрібно.

Хто може подати апеляцію щодо підтвердження тестового балу?
• Подати апеляцію може здобувач, який складав іспит та отримав результат «не склав». Апеляції з питань відсторонення здобувача від тестування у результаті порушення процедури не розглядаються.
• Апеляційну заяву здобувач надсилає до Центру тестування рекомендованим листом. Апеляційну заяву можна завантажити тут.
• Звертаємо увагу, що апеляційна заява повинна бути завірена ректором/проректором.
• За результатами проведення апеляції складається відповідний акт, який є остаточним.

Апеляційні заяви щодо підтвердження тестового балу ліцензійних іспитів Крок можна подати до Центру тестування протягом 5 робочих днів з дня отримання ЗВО результатів іспитів.

Для участі в апеляції виконайте наступні дії:
1. Завантажте бланк апеляційної заяви;
2. Заповніть бланк апеляційної заяви та завірте її у ректора/проректора;
3. Зробіть фото чи скан-копію апеляційної заяви;
4. Попередньо зареєструйтеся на проведення апеляції за посиланням;
5. Заповніть всі поля реєстраційної форми, виберіть зручний для Вас день та час апеляції, прикріпіть до форми фото чи скан-копію апеляційної заяви;
6. Надішліть до Центру тестування оригінал апеляційної заяви на адресу: 04050, м. Київ, вул. Герцена, 31;
7. Чекайте від Центру тестування на електронну пошту, вказану Вами при реєстрації, інструкції для інсталяції відповідного застосунку, логіна та пароля для входу до нього;
8. У вибраний Вами день та час апеляції введіть до застосунку наданий Вам Центром тестування логін та пароль для початку процедури апеляції.

Перескладання та повторне складання ліцензійних іспитів

У разі нескладання будь-якого з компонентів ЄДКІ студент має право повторно скласти іспит не більше одного разу.

Повторне складання відбувається в строки визначені графіком проведення ЄДКІ.

У разі повторного нескладання будь-якого з компонентів ЄДКІ студент вважається таким, що не виконав індивідуальний навчальний план та відраховується з Університету.

Студенти, які одержали незадовільну оцінку на тестовому екзамені «Крок 1» та «Крок 2», дозволяється його повторне складання не більше одного разу протягом поточного навчального року відповідно до графіку ДО “Центр тестування”.

Всі студенти, які одержали на екзамені «Крок 2» результат «не склав», допускаються до складання випускних іспитів (ОСП(К)І). Ці студенти не отримують сертифікат іспитів, вважаються такими, що не пройшли атестацію, і не отримують диплом про закінчення Університету.

Студенти, які одержали результат «не склав» на екзамені «Крок 2» можуть повторно його скласти не більше одного разу протягом поточного семестру.

Студент, який не склав тестовий іспит «Крок 2» повторно, не допускається до подальших перескладань без проходження повторного навчання.

Інтерни, які одержали незадовільну оцінку на ліцензійному іспиті «Крок З», можуть повторно його скласти протягом трьох років у будь-який наступний термін проведення ліцензійного інтегрованого іспиту «Крок 3».

Центр тестування має право проводити перескладання ліцензійних іспитів у визначені ним дати, використовувати різні варіанти тестів, у тому числі сформовані з буклетів попередніх років. При використанні відкритих буклетів, що знаходяться в Університеті, студентам (інтернам), які набрали вище прохідного балу, зараховується результат на рівні мінімального прохідного балу.

Перескладання ліцензійного іспиту проводиться не раніше ніж через тиждень після оприлюднення результатів іспиту. Дати перескладання ліцензійного іспиту повідомляються Центром тестування у Університет відповідним листом. Перескладання проводиться у Центрі тестування, якщо кількість студентів, які не склали ліцензійний іспит в Університеті, 20 осіб і менше.

22.02.2024
ПОДІЇ | Всі Події
30
ТРА
Безкоштовний відкритий стоматологічний тренінг для абітурієнтів!
Тренінг відбудеться 30 травня 2024 року о 14:00 за адресою: вул. А. Цедіка, 7, (місце зустрічі - хол перший поверх).
20 Травня 2024
НОВИНИ КАФЕДР | Всі новини
Відбулося чергове засідання ІнтерРади міжнародного факультету
21 травня 2024 року  на міжнародному факультеті відбулося чергове засідання ІнтерРади у зміш...
23 Травня 2024
Тривають іспити на фармацевтичному факультеті
17 та 20 травня 2024 року на кафедрі фармакології та фармакотерапії Київського Медичного Універси...
20 Травня 2024
Студенти-медики об’єдналися, щоб дослідити аутизм: спільне засідання наукових гуртків кафедр педіатрії
8 травня 2024 року відбулося спільне засідання наукових гуртків кафедр педіатрії, яке об'єднало с...
17 Травня 2024
Новини кафедри терапевтичної стоматології та пародонтології
На кафедрі терапевтичної стоматології та пародонтології студенти-стоматологи  5 курсу, групи...
17 Травня 2024
Студенти КМУ взяли участь у турнірі з настільного тенісу
16 травня 2024 року у парку культури та відпочинку "Партизанська слава" відбувся турнір з настіль...
17 Травня 2024
ОФІЦІЙНІ ПОРТАЛИ
ПАРТНЕРИ | Всі Партнери