Медичний факультет

Деканат медичного факультету

Адреса: м. Київ, вул. Бориспільська, 2, Student Services

Підпорядковані кафедри:
– Кафедра патологічної анатомії, гістології та судової медицини (завідувач кафедри – д.мед.н., проф. Гичка С.Г.)
– Кафедра інфекційних хвороб, фтизіатрії та пульмонології (завідувач кафедри – д.мед.н., проф. Мельник В.П.)
– Кафедра хірургічних хвороб №1 (завідувач кафедри – д.мед.н., проф. Скиба В.В.)
– Кафедра хірургічних хвороб №2 (завідувач кафедри – д.мед.н., проф. Веселовська З.Ф.)
– Кафедра акушерства і гінекології (завідувач кафедри – д.мед.н., проф. Сенчук А.Я.)
– Кафедра іноземних мов та соціально-гуманітарних дисциплін (завідувач кафедри – к.пед.н., доц. Кірик Т.В.)
– Кафедра громадського здоров’я та мікробіології (завідувач кафедри – д.біол.н., проф. Баєва О.В.)
– Кафедра дитячих хвороб (завідувач кафедри – д.мед.н., проф. Заславська Г.О.)

E-mail: dean.med@kmu.edu.ua
Тел.: +38 (063) 876-75-25, +38 (096) 113-72-25

Декан: Симонець Євгеній Миколайович, к.мед.н., доцент.
Народився 9 квітня 1977 року в місті Прилуки, Чернігівської області. В 1996 році закінчив з відзнакою Прилуцьке медичне училище. В 2002 р. закінчив Національний медичний університет ім. О.О.Богомольця. З 2002 по 2004 роки навчався в інтернатурі НМАПО ім. П.Л.Шупика. З 2002 року працював на посаді лікаря торакального хірурга відділення політравми та відділення дитячої торакальної хірургії Київської клінічної лікарні №17, а з 2005 року очолив відділ ендоскопічної торакальної хірургії, цієї ж лікарні. В 2017 році захистив дисертацію на звання кандидата медичних наук. З 2018 року – доцент кафедри хірургії №1 ПВНЗ “Київський медичний університету”. З 2020 року декан медичного факультету ПВНЗ “Київський медичний університет”. Дійсний член ESTS (Європейська Асоціація торакальних хірургів), дійсний член Асоціації торакальних хірургів України, голова медичного об`єднання “Всеукраїнський респіраторний клуб”.

Склад деканату
– Кліщ Ольга Іванівна, заступник декана, працює зі студентами 4-6 курсів
– Журба Юрій Іванович, заступник декана, працює зі студентами 1-3 курсів (тел.: +38 (050) 391-77-04)
– Веклич Тетяна Андріївна, старший інспектор

На факультеті працюють: 67 викладачів, в тому числi 13 докторiв наук, 11 професорiв, 32 доценти, 33 кандидати наук. Серед викладачiв: 3 Заслужених дiячів науки i технiки України, 3 Заслужених лiкарiв України.

Такий педагогічний склад факультету дозволяє розробити i впровадити найновiшi технологiї, методики i науковi розробки, сприяє ефективному навчальному i лiкувальному процесу. Базуючись на типових навчальних програмах, кожна кафедра створила оптимальнi для своїх умов тематичнi плани лекцiй, практичних i семiнарських занять, якi координуються i затверджуються на циклових методичних комiсiях факультету.

Бiльшiсть кафедр факультету видали україномовнi пiдручники та навчальнi посiбники для студентiв, а також створили комп’ютернi навчально-контролюючi програми з вiдповiдних дисциплiн. Усi кафедри факультету оснащенi сучасною комп’ютерною технiкою, що дозволяє широко впроваджувати в навчальний процес тестування рiвня знань i практичних навичок у студентiв.

Кожна кафедра факультету є науковим колективом, що самостiйно планує наукову роботу, до виконання якої залучаються члени студентського наукового товариства.

Лiкувально-консультативну роботу фахiвцi факультету проводять у базових вiддiленнях лiкарень, полiклiнiк. Крiм цього, ними в клiнiчну практику щорiчно впроваджується десятки нових дiагностичних та лiкувальних методик, що полiпшує рiвень надання спецiалiзованої медичної допомоги населенню м. Києва та областi.

Навчальні бази клінічних кафедр розміщені в найбільших лікувальних закладах м.Києва, таких як Київська міська клінічна лікарня №1, Центральна міська клінічна лікарня, Інститут нейрохірургії МОЗ України та ін.

На факультетi створюються всi необхiднi умови для досягнення основної мети – пiдготовки висококвалiфiкованого лiкаря. Навчальнi групи формуються з 12-14 студентiв, що дає можливiсть iндивiдуалiзувати навчальний процес. Для читання лекцiй є 5 лекцiйних аудиторiй (залiв), обладнаних сучасною демонстрацiйною апаратурою. Практичнi та семiнарськi заняття зi студентами проводяться в лабораторних i тематичних кiмнатах, а клiнiчнi – бiля лiжка хворого i в кабiнетах функцiональної, лабораторної та iнструментальної дiагностики.

Матеріально-технічне забезпечення відповідно до ліцензійних умов

03.09.2020
ПОДІЇ | Всі Події
21
ВЕР
Курси "Народна та нетрадиційна медицина"
Тривалість: 21.09.2020 - 26.02.2021
28 Лютого 2020
28
ВЕР
Курси з іридодіагностики
Тривалість: 28.09.2020 - 09.10.2020
16 Вересня 2020
28
ВЕР
Курси з фітотерапії
Тривалість: 28.09.2020 - 09.10.2020
16 Вересня 2020
ОФІЦІЙНІ ПОРТАЛИ
ПАРТНЕРИ | Всі Партнери