НОВИНИ | Всі Новини
Медичний факультет

Деканат медичного факультету

Адреса: м. Київ, вул. Бориспільська, 2, каб. 319

Підпорядковані кафедри:
– Кафедра анатомії, топографічної анатомії та оперативної хірургії (завідувач кафедри – проф. Талько В.І.)
– Кафедра патологічної анатомії, гістології і судової медицини (завідувач кафедри – проф. Гичка С.Г.)
– Кафедра нормальної фізіології і біофізики, медичної біології та біохімії (завідувач кафедри – проф. Скрипнюк З.Д.,)
– Кафедра інфекційних хвороб, фтизіатрії і пульмонології та шкірних та венеричних хвороб (завідувач кафедри – проф. Мельник В.П.)
– Кафедра хірургічних хвороб №1 (завідувач кафедри – проф. Скиба В.В.)
– Кафедра хірургічних хвороб №2 (завідувач кафедри – проф. Веселовська З.Ф.)
– Кафедра акушерства і гінекології (завідувач кафедри – проф. Сенчук А.Я.)
– Кафедра іноземних мов та соціально-гуманітарних дисциплін (завідувач кафедри – канд.пед.наук доц. Кірик Т.В.)
– Кафедра профілактичної і соціальної медицини, мікробіології та епідеміології (завідувач кафедри – проф. Баєва О.В.)
– Кафедра дитячих хвороб (завідувач кафедри – проф. Заславсьака А.О.)

E-mail: dean.med@kmu.edu.ua
Тел.: +38 (050) 358-64-31, +38 (067) 401-85-36

 

Декан: Стадник Володимир Ярославович, кандидат медичних наук, доцент.
Стадник В.Я. народився 26 травня 1960 року в с. В. Клітна Красилівського району Хмельницької області.
В 1983 році закінчив лікувальний факультет Київського медичного інституту імені акад. О.О. Богомольця за спеціальністю “лікувальна справа”. У 1983-1988 р. навчався в клінічній ординатурі та аспірантурі. З 1988 р. після захисту кандидатської дисертації працював асистентом кафедри загальної хірургії Національного державного медичного університету імені О.О.Богомольця.
З 1994 року – доцент кафедри хірургічних хвороб ПВНЗ «Київський медичний університет». З 1998 року являється деканом медичного факультету цього університету.
Автор 88 наукових праць, 3 патентів та 3 монографій.
Нагороджений медаллю та премією АН УРСР. Відмінник народної освіти України. Нагороджений Грамотою МОЗ України та Знаком “За розбудову освіти” за успіхи у підготовці студентської молоді в умовах відродження та розвитку національної освіти України.

Склад деканату
– Кліщ Ольга Іванівна, заступник декана, працює зі студентами 4-6 курсів
– Журба Юрій Іванович, заступнике декана, працює зі студентами 1-3 курсів (тел.: +38 (050) 391-77-04)
– Веклич Тетяна Андріївна, старший інспектор

 

На факультеті працюють: 151 викладач, в тому числi 40 докторiв наук, 38 професорiв, 84 доценти, 93 кандидатiв наук. Серед викладачiв: 4 Заслужених дiячiв науки i технiки України, 2 Заслужених лiкарiв України.
Такий педагогiчний склад факультету дозволяє розробити i впровадити найновiшi технологiї, методики i науковi розробки, сприяє ефективному навчальному i лiкувальному процесу. Базуючись на типових навчальних програмах, кожна кафедра створила оптимальнi для своїх умов тематичнi плани лекцiй, практичних i семiнарських занять, якi координуються i затверджуються на циклових методичних комiсiях факультету.
Бiльшiсть кафедр факультету видали україномовнi пiдручники та навчальнi посiбники для студентiв, а також створили комп’ютернi навчально-контролюючi програми з вiдповiдних дисциплiн. Усi кафедри факультету оснащенi сучасною комп’ютерною технiкою, що дозволяє широко впроваджувати в навчальний процес тестування рiвня знань i практичних навичок у студентiв.
Кожна кафедра факультету є науковим колективом, що самостiйно планує наукову роботу, до виконання якої залучаються члени студентського наукового товариства. Тому, вже зi студентської лави у майбутнiх науковцiв формуються спецiальнi навички, а щорiчнi пiдсумковi науковi конференцiї молодих учених i студентiв вiдбуваються в оснащених аудиторiях.
Лiкувально-консультативну роботу фахiвцi факультету проводять у базових вiддiленнях лiкарень, полiклiнiк. Крiм цього, ними в клiнiчну практику щорiчно впроваджується десятки нових дiагностичних та лiкувальних методик, що полiпшує рiвень надання спецiалiзованої медичної допомоги населенню м.Києва та областi.
Навчальні бази клінічних кафедр розміщені в найбільших лікувальних закладах м.Києва, таких як Київська міська клінічна лікарня №1, Центральна міська клінічна лікарня, Інститут нейрохірургії МОЗ України та ін.
На факультетi створюються всi необхiднi умови для досягнення основної мети – пiдготовки висококвалiфiкованого лiкаря. Навчальнi групи формуються з 10-14 студентiв, а на VI курсi – з 10 студентiв, що дає можливiсть iндивiдуалiзувати навчальний процес. Для читання лекцiй є 5 лекцiйних аудиторiй (залiв), обладнаних сучасною демонстрацiйною апаратурою. Практичнi та семiнарськi заняття зi студентами проводяться в лабораторних i тематичних кiмнатах, а клiнiчнi – бiля лiжка хворого i в кабiнетах функцiональної, лабораторної та iнструментальної дiагностики.

23.05.2013
ПОДІЇ | Всі Події
25
ЛИС
Курс мануального масажу
Тривалість: 25.11.19 - 13.12.19
02 Жовтня 2019
ОФІЦІЙНІ ПОРТАЛИ
ПАРТНЕРИ | Всі Партнери