Список документів на вступ до аспірантури

З 25 серпня до 1 вересня вступники до аспірантури подають на ім’я ректора Університету такі документи:

1. заяву на ім’я ректора з визначенням шифру і найменуванням спеціальності про допуск до складання вступних іспитів;
2. особовий листок з обліку кадрів (завірений за місцем роботи);
3. 2 фотокартки розміром 3х4 см;
4. автобіографію;
5. анкету;
6. копію диплома про вищу освіту з додатком до диплома (особи, які здобули відповідну освіту за кордоном, копію нострифікованого диплома);
7. копію сертифіката з відповідної лікарської спеціальності.
8. характеристику з останнього місця роботи, видану для вступу до аспірантури, за підписом керівника установи та печатки;
9. копію трудової книжки (засвідчену у відділі кадрів за попереднім місцем роботи);
10. згоду наукового консультанта (керівника) на здійснення наукового консультування (керівництва) з обраної теми та наукової спеціальності здобувача наукового ступеня із обов’язковим зазначенням кількості вже закріплених здобувачів наукового ступеня;
11. обґрунтування теми (розширену анотацію) дисертаційного дослідження, підписане здобувачем та науковим консультантом (керівником);
12. рецензію на тему (анотацію) науково-дослідницької роботи, що планується, за підписом одного з провідних вчених ПВНЗ «Київський медичний університет» за відповідної чи суміжної спеціалізації;
13. розгорнутий план дисертації, підписаний здобувачем і науковим керівником (консультантом);
14. перелік методів та методик, які будуть застосовані при виконанні дисертаційної роботи;
15. календарний план виконання дисертації, підписаний здобувачем і науковим керівником (консультантом);
16. висновок комісії з питань біомедичної етики щодо можливості планування дисертаційної роботи;
17. витяг з протоколу засідання Проблемної комісії з відповідної спеціальності (спеціалізації) про рекомендацію щодо планування дисертаційної роботи;
18. звіт про проведення патентно-інформаційного пошуку (завдання на пошук; довідка про пошук);
19. список та ксерокопії опублікованих наукових праць і винаходів (аспіранти, які не мають опублікованих наукових праць і винаходів, подають наукові доповіді (реферати), презентації дослідницьких пропозицій чи досягнень з обраної ними наукової спеціальності);
20. медичну довідку про стан здоров’я за формою 086-О;
21. посвідчення за формою 2.2 для осіб, які частково склали кандидатські іспити;
22. копію паспорта;
23. копію ідентифікаційного номеру;
24. паспорт та диплом про вищу освіту, що подаються вступником особисто.

Для здобувачів наукового ступеня, які планують вступ в аспірантуру, докторантуру, обов’язковим є подання довідки про наявний науковий доробок за темою дисертації, що планується, яка засвідчується завідувачем кафедри та науковим консультантом (керівником).

Документи, які необхідні для зарахування до аспірантури після прийняття приймальною комісією позитивного рішення:

1. заява на ім’я ректора з визначенням шифру і найменуванням спеціальності про зарахування в аспірантуру;
2. витяг з протоколу засідання вченої ради про рекомендацію (розгорнуту) до аспірантури – надається в рік закінчення вищого навчального закладу;
3. витяг з протоколу засідання відповідної кафедри про затвердження теми дисертації;
4. довідка про включення теми дисертаційного дослідження до плану науково-дослідної роботи кафедри, підписану керівником кафедри;
5. висновок метролога про перелік засобів вимірювальної техніки, що використовуватиметься при виконанні дисертаційної роботи;
6. список наукових публікацій (завірений ученим секретарем вченої ради факультету) і винаходів (якщо є).

23.06.2020
ПОДІЇ | Всі Події
20
ВЕР
Курси гірудотерапії
Тривалість: 20.09.2021 - 01.10.2021
07 Вересня 2021
27
ВЕР
Курси з фітотерапії
Тривалість: 27.09.2021 - 08.10.2021
07 Вересня 2021
20
ЖОВ
Курси з народної та нетрадиційної медицини
Тривалість: 20.10.2021 - 17.11.2021
13 Вересня 2021
ОФІЦІЙНІ ПОРТАЛИ
ПАРТНЕРИ | Всі Партнери