ПОДІЇ | Всі Події

Відбулася XХІІ Міжнародна наукова конференція імені засновника Київського медичного університету Валерія Володимировича Поканевича «Стратегії розвитку особистості здобувачів медичної освіти»

20 березня 2024 року у Києві  на базі ПВНЗ «Київський медичний університет» відбулася XХІІ Міжнародна наукова конференція імені засновника Київського медичного університету Валерія Володимировича Поканевича «Стратегії розвитку особистості здобувачів медичної освіти». Конференція проводилася в режимах of-line (Флагманський корпус ПВНЗ «Київський медичний університет: м. Київ, вул. Бориспільська 2) та on-line ( zoom). Робочі мови: українська, англійська.

У науковому заході взяли участь понад 150 вчених, аспірантів, студентів.

Мета Конференції – залучення учасників до обговорення актуальних питань навчання і виховання сучасної молоді – здобувачів медичної освіти, з’ясування основних теоретичних засад формування особистості, обмін досвідом, координація змісту науково-дослідної роботи, розв’язання практичних проблем виховання особистості студента.

Актуальність проблематики ХХІІ Міжнародної наукової конференції імені засновника Київського медичного університету Валерія Володимировича Поканевича «Стратегії розвитку особистості здобувачів медичної освіти» засвідчує Стратегія розвитку медичної освіти на 10 років (прийнята Кабінетом Міністрів України) і спрямована на поліпшення якості надання медичних послуг в Україні і являє собою покрокову інструкцію щодо корінних змін медичної освіти. Головною метою Стратегії є зростання конкурентоспроможності вищої медичної освіти та якості надання медичних послуг.

Відповідно до програми Конференції робота заходу проводилася у формі пленарного засідання та 3 секційних засідань за наступними напрямами:

Секція І – Стратегії утвердження професійної та громадянської ідентичності здобувачів медичної освіти.

Секція ІІ – Традиційні та інноваційні підходи до викладання соціально-гуманітарних дисциплін у закладах медичної освіти. Освітні технології.

Секція ІІІ – Адаптивні процеси у вищій медичній освіті. Новітні підходи до організації освітнього процесу. Досвід використання навчальних онлайн платформ та віртуальних тренажерів.

На пленарному засіданні відбулося відкриття Конференції. Розпочала роботу Конференції КІРИК Тамара Вікторівна, завідувач кафедри української та латинської мов ПВНЗ «Київський медичний університет», кандидат педагогічних наук, доцент.

З вітальним словом виступили: ПОКАНЕВИЧ Олександр Валерійович, президент ПВНЗ «Київський медичний університет», магістр наук з міжнародного законодавства у сфері охорони здоров’я та менеджменту (стипендіат уряду США), магістр з динаміки в охороні здоров’я та соціального забезпечення (стипендіат уряду ЄС), магістр державного управління в сфері охорони здоров’я (Україна), ІВНЄВ Борис Борисович, ректор ПВНЗ «Київський медичний університет», доктор медичних наук, професор, академік Академії наук вищої освіти України, член президії Академії наук вищої освіти України та МЕГЕДЬ Володимир Петрович, проректор з науково-педагогічної, лікувальної, виховної роботи та міжнародних зв’язків ПВНЗ «Київський медичний університет», доктор медичних наук, професор, заслужений працівник охорони здоров’я України. Також музично-поетичне вітання учасникам Конференції презентували студенти 1 курсу ПВНЗ «Київський медичний університет» МАСЛЯНКА Валерія та ДИБОВ Володимир.

На пленарному засіданні виступили: ВАСИЛЬЄВА Ірина Василівна, завідувач кафедри філософії, біоетики та історії медицини Національного медичного університету імені О. О. Богомольця, доктор філософських наук, професор, УВАРКІНА Олена Василівна, завідувач спеціальної кафедри №4 Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», доктор філософських наук, професор, КІРИК Тамара Вікторівна, завідувач кафедри української та латинської мов ПВНЗ «Київський медичний університет», кандидат педагогічних наук, доцент, ФІЛІПЧУК Наталія Олександрівна, старший науковий співробітник, провідний співробітник відділу змісту і технологій педагогічної освіти Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України, член кафедри ЮНЕСКО «Неперервна професійна освіта ХХІ століття» доктор педагогічних наук.

Роботу пленарного засідання продовжив проректор з наукової роботи П’ятницький Ю.С. з доповіддю на тему «Організація наукової роботи у ПВНЗ «Київський медичний університет» як засіб формування професійних компетентностей здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії.

Завершувалася вступна частина Конференції пленарним виступом завідувача кафедри педагогіки, психології, медичного та фармацевтичного права Національного університету охорони здоров’я України імені

П.Л. Шупика МОЗ України професора Краснова В.В. на тему: «Роль медичної освіти у післявоєнному відновленні сфери охорони здоров’я України».

На секційних засіданнях наукового заходу було представлено понад 50 доповідей.

СЕКЦІЯ І. Тема: «Стратегії утвердження професійної та громадянської ідентичності здобувачів вищої освіти». Модератори: Уваркіна О.В., Полесова Т.Р.

СЕКЦІЯ ІІ. Тема: «Традиційні та інноваційні підходи до викладання соціально-гуманітарних дисциплін у закладах медичної освіти. Освітні технології». Модератори: Качан К.Є., Анзіна К.М.

СЕКЦІЯ ІІІ. Тема: «Адаптивні процеси у вищій медичній освіті. Новітні підходи до організації освітнього процесу. Досвід використання навчальних онлайн платформ та віртуальних тренажерів». Модератори: П’ятницький Ю.С., Закрутько Л.І., ,Тимченко І.М.

Робота секцій пройшла у теплій, дружній атмосфері. Кожна доповідь супроводжувалась великою кількістю запитань, що свідчило про зацікавленість аудиторії. Окремо відзначимо доповіді на третій секції Копчак О.О., Солейко О.В., Шевченко Т.А., Копчак О.В., В’юн Г.І., Марченко-Толстої К.С., Колінька Я.І., присвячених питанням впровадження у навчальний процес в університеті навчальних онлайн-платформ, віртуальних пацієнтів та тренажерів  під час проведення практичних занять з клінічних медичних та стоматологічних дисциплін, з медичної біології тощо. В дискусії взяли участь як модератори, так і учасники заходу.

Під час дискусій акцент робився на перспективність обраних напрямів дослідження науковцями, правильність методології їх проведення, відповідність сучасним тенденціям. Доброзичлива атмосфера організації роботи секцій також надала можливості студентам ПВНЗ «Київський медичний університет» ШАПОВАЛ Софії та ДЯЧУК Аліні представити та обговорити результати своїх наукових пошуків, продемонструвати свої креативні здібності та творчий потенціал, сприяла формуванню комунікативних умінь та навичок. Окрема увага учасників була прикута до доповідей студентів, членів Наукової спілки університету: Ярослава Коваля, Софії Нагорної та Федора Пешка, присвячених питанням організації студентської науки та її ролі в особистому та кар’єрному розвитку здобувача вищої освіти. Учасники Конференції дали високу оцінку організації роботи секцій та висловили побажання про регулярне проведення цього заходу.

Учасники наукового заходу висловили щиру вдячність оргкомітету XХІІ Міжнародної наукової конференції «Стратегії розвитку особистості здобувачів медичної освіти», безпосередньо ректорату і всьому колективу ПВНЗ «Київський медичний університет», на базі якого проходив цей науковий захід, за велику роботу з його підготовки та успішне проведення.

Наприкінці роботи Конференції всі учасники отримали сертифікати про підвищення кваліфікації науково-педагогічного працівника відповідно до Порядку підвищення кваліфікації педагогічних та науково-педагогічних працівників затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21.08.2019р. №800 та подяки.

За результатами роботи XХІІ Міжнародної наукової конференції ухвалено резолюцію.

Серед основних завдань у роботі закладів вищої медичної освіти, зокрема, визначено:

  1. Продовжити традицію щорічного проведення Міжнародної наукової конференції імені засновника Київського медичного університету Валерія Володимировича Поканевича.
  2. Спрямувати зусилля професорсько-викладацького складу на пошук новітніх чинників впливу на формування особистості студента – майбутнього лікаря, оновлених та інноваційних теоретичних психолого-педагогічних та дидактичних засобах, спроможних наблизити систему підготовки компетентних фахівців до реалій Європейського наукового та освітнього простору.
  3. З метою дослідження проблем формування особистості майбутнього лікаря, а саме: клінічного мислення, духовного, патріотичного, правового, етичного, екологічного, деонтологічного, культурологічного, фізичного виховання рекомендувати Університету та кафедрам співпрацювати з Інститутом педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН, Інститутом вищої освіти НАПН України та провідними закладами вищої медичної освіти України: Національним медичним університетом імені О. О. Богомольця, Національним університетом охорони здоров’я України імені П. Л. Шупика, а також із європейськими закладами, зокрема з Institut für Didaktik und Ausbildungsforschung der LMU München.
  4. Застосовувати у процесі професійної підготовки майбутніх лікарів та лікарів-стоматологів, фармацевтів міждисциплінарні, інтегративні підходи: навчальні онлайн платформи та віртуальні тренажери. Використовувати в навчальному процесі платформи CASUS (віртуальний пацієнт), впроваджувати Clinical Case Discussion (для повного занурення у вирішення клінічних випадків з елементами, що імітують реальні умови здобувачів до та після дипломної освіти), платформи Amboss (для формування навичок клінічного мислення та практичного застосування здобутих знань у вирішенні запропонованих задач), а також запровадити такі форми як наставництво, стажування під час навчання в інтернатурі та аспірантурі.
  5. Сприяти втіленню найбільш дієвих навчальних форм самостійної роботи студентів та інтернів з використанням новітніх інформаційно-комунікаційних та медіаосвітніх засобів.
  6. Залучати студентів до наукової роботи (участь у Всеукраїнських конкурсах студентських наукових робіт, наукових конференціях, Олімпіадах, студентських наукових гуртках тощо).
  7. Сприяти краєзнавчій діяльності студентів (вивчення «малої» історії, зокрема, історії міста, села) з метою національно-патріотичного та інтернаціонального виховання.
  8. Підтримувати та сприяти розвитку діяльності органів студентського самоврядування і Наукової спілки університету як надійного важеля утвердження демократичних засад та соціально-правового формування особистості, принципів академічної доброчесності в освітньо-науковому середовищі.
  9. Залучати студентів, аспірантів та інтернів до здорового способу життя через проведення тренінгів, Спартакіад, змагань, іншими засобами, що допоможе виховати психологічно здорову, впевнену в собі особистість. 
  10. Опублікувати Резолюцію (окремі матеріали) цієї конференції в спеціалізованих виданнях, зокрема у матеріалах XХІ Всеукраїнської науково- практичної конференції з міжнародною участю “Сучасні тенденції та перспективи розвитку вищої медичної (фармацевтичної) освіти в Україні”, яка відбудеться 23–24 травня на базі Тернопільського національного медичного університету імені І.Я. Горбачевського МОЗ України та на сайті Київського медичного університету.

Довести інформацію про результати роботи XХІІ Міжнародної наукової конференції імені засновника Київського медичного університету Валерія Володимировича Поканевича «Стратегії розвитку особистості здобувачів медичної освіти» до широкого загалу науково-педагогічних працівників вищих навчальних закладів.

Резолюція конференції за посиланням

Список учасників дивіться за посиланням

Фото з конференції дивіться за посиланням. Увага! Доступ до фото лише з корпоративного акаунту!

25.03.2024
ПОДІЇ | Всі Події
30
ЛИП
Запрошуємо на тренінг психологічної самодопомоги «Як розібратись та зібратись в собі»
Тренінг відбудеться 30 липня 2024 року о 16:30 у змішаному форматі.
18 Липня 2024
НОВИНИ КАФЕДР | Всі новини
Новини кафедри внутрішніх та професійних хвороб
24-25 червня 2024 року у Київському Медичному Університеті на кафедрі внутрішніх та професійних х...
27 Червня 2024
Триває виробнича практика у студентів-медиків
Триває студентська виробнича практика на 4 курсі медичного факультету. Студенти продовжують ...
10 Червня 2024
Перебіг екзаменаційної сесії на стоматологічному факультеті
6 червня 2024 року на стоматологічному факультеті пройшов іспит з нормальної анатомії. Студенти п...
07 Червня 2024
Триває практика у студентів-медиків
Вже другий тиждень, як триває виробнича лікарська практика у відділеннях стаціонару  у наших...
29 Травня 2024
Новини кафедри педіатрії
21 та 23 травня 2024 року співробітники кафедри педіатрії, доцент Шевченко Тетяна Антонівна та Зл...
28 Травня 2024
ОФІЦІЙНІ ПОРТАЛИ
ПАРТНЕРИ | Всі Партнери