Робота кафедри по плануванню, виконанню та завершенню науково-дослідницької роботи

1. Завідувач кафедри/науковий керівник науково-дослідницької роботи (НДР):

– визначає наукові напрями досліджень кафедри у відповідності до Закону України „Про пріоритетні напрями розвитку науки і техніки в Україні”.
– організує роботу відповідального виконавця та виконавців для підготовки проекту НДР, виконання НДР, підготовки звіту про НДР.
– визначає перелік і обсяг робіт окремих етапів НДР, їх зміст та очікувані результати.
– у разі потреби залучає до виконання НДР наукових та науково-педагогічних працівників інших наукових підрозділів Університету та фахівців закладів на підставі договорів про співпрацю.
– несе відповідальність за додержання вимог чинних в Україні державних, міждержавних і міжнародних стандартів та нормативних документів МОН та МОЗ України;
– своєчасне та якісне оформлення супровідної документації планування, виконання, завершення НДР.

2. План НДР готується згідно з додатком 1 та 2. У проект плану НДР кафедри окремими розділами можуть бути включені заходи щодо організації НДР студентів, підготовки дисертацій, проведення наукових конференцій, семінарів тощо.

3. Планування НДР включає проведення патентних досліджень і складання Звіту про патентно-інформаційні дослідження згідно з ДСТУ 3575-97 «Патентні дослідження. Основні положення та порядок проведення» (у допомогу видано методичний посібник «Патентні дослідження у медицині» (Артамонова Н.О., Буслович Ф.Ю., Масіч О.В., Овсяннікова Л.М., Сульдіна З.П.).

4. Для державної реєстрації НДР до ДІНТІЕ надають такі документи («Порядок державної реєстрації та обліку відкритих науково-дослідних, дослідно-конструкторських робіт і дисертацій», затверджений наказом МОН України від 27.10.2008 р. №977):

– супровідний лист;
– заповнений бланк реєстраційної картки (РК) на паперовому носії у двох примірниках;
– заповнена РК на електронному носії.

У разі, якщо НДР  виконується  кількома  Виконавцями,  то кожен  з  них  (головний  Виконавець  і  співвиконавці)  подає  до ДІНТІЕ заповнені бланки РК на ту частину  НДР,  яка  буде виконана ним самостійно.

5. Список документів про планування НДР, які подаються до інспектору з наукової роботи, включає:

– план НДР;
– звіт про патентні дослідження;
– рецензії двох відомих фахівців на план НДР.
– картка держреєстрації НДР в ДІНТІЕ.

6. Завідувач кафедри/науковий керівник/ кожної затвердженої теми НДР подає інспектору з наукової роботи річний календарний план роботи виконавців НДР згідно з додатком 3 у термін – не пізніше 15 січня (на паперовому та електронному носіях).

7. Обсяг роботи, наведений в календарному плані, повинен бути відображений в індивідуальних планах виконавців-співробітників кафедр.

8. Звіт про виконання НДР, етапу НДР готується щорічно. Обсяг звіту визначає науковий керівник. Структура, викладення, узгодження та затвердження наукового звіту виконання НДР регламентуються ДСТУ 3008-95 Документація. Звіти у сфері науки і техніки. Структура і правила оформлення.

9. До звіту додаються:

– витяг із протоколу засідання кафедри про обговорення звіту;
– витяг із протоколу засідання Ради факультету про обговорення перехідного або заключного звіту про НДР;
– акт впровадження в навчальний процес;
– перелік публікацій, заявок на винахід, патентів тощо;
– анотація у електронному вигляді;

10. Після затвердження звіту на завершену НДР, науковий керівник НДР організовує роботу з надання у 30-денний строк з моменту закінчення НДР до ДІНТІЕ такий пакет документів («Порядок державної реєстрації та обліку відкритих науково-дослідних, дослідно-конструкторських робіт і дисертацій», затверджений наказом МОН України від 27.10.2008 р. №977):

– супровідний лист, у якому зазначаються назва НДР,  її № держреєстрації;
– заповнений бланк облікової картки (ОК) на паперовому носії у двох примірниках;
– копію РК;
– заповнену ОК на електронному носії;
– звіт про НДР на  електронному  носії;
– титульну сторінку Звіту та  список  Виконавців  на  паперовому  носії  з  їхніми підписами  та  печатками;
– заповнений бланк ІК НДР на паперовому носії у двох примірниках;
– заповнену інформаційну картку (ІК) НДР на електронному носії.

11. Копія ОК та ІК надається інспектору з наукової роботи.

18.02.2019
ПОДІЇ | Всі Події
ОФІЦІЙНІ ПОРТАЛИ
ПАРТНЕРИ | Всі Партнери