Загальні правила виконання науково-дослідницької роботи

1. Науково-дослідницька робота (НДР) на кафедрах Університету виконуються на підставі затвердженого ректором зведеного тематичного плану Університету. Зведений тематичний план формується за пропозиціями завідувачів кафедр, провідних вчених Університету;

2. Зведений тематичний план НДР Університету розробляється у такому порядку:

Проекти планів НДР, ініційованих завідувачами кафедр, науково-педагогічними працівниками, розглядаються на засіданнях кафедри, далі на Раді факультету;
Схвалені Радою факультету проекти панів НДР кафедр до 1 листопада року, що передує плановому, надаються інспектору з наукової роботи для формування проекту зведеного тематичного плану НДР Університету. До плану НДР долучають Звіт про патентно-інформаційні дослідження, підготовлені згідно з ДСТУ 3575-97 «Патентні дослідження. Основні положення та порядок проведення» та 2 рецензії відомих фахівців на план НДР;
Проект зведеного тематичного річного плану НДР до 1 грудня року, що передує плановому, виноситься на розгляд Вченої ради Університету і після схвалення погоджується проректором з науково-педагогічної роботи та післядипломної освіти та затверджується ректором;

3. НДР, включені до зведеного тематичного плану, підлягають державній реєстрації в ДІНТІЕ у 30-денний  строк  з   початку   виконання. Державна реєстрація та облік відкритих НДР регламентується нормативним документом «Порядок державної реєстрації та обліку відкритих науково-дослідних, дослідно-конструкторських робіт і дисертацій», затверджений наказом МОН України від 27.10.2008 р. №977;

4. Після виконання НДР /річного етапу НДР/ до кінця року складається відповідно заключний або перехідний звіт про виконання НДР або етапу НДР. Структура, викладення, узгодження та затвердження наукового звіту виконання НДР або етапу регламентуються ДСТУ 3008-95 «Документація. Звіти у сфері науки і техніки. Структура і правила оформлення»;

5. Підготовка звіту обов’язкова для всіх НДР, незалежно від складання інших підсумкових документів. Подання звіту про НДР є обов`язковим. Подання заявки на винахід, факт публікації статті та депонування рукопису, захист дисертації, передача звіту про НДР Замовнику не звільняють Виконавця НДР від подання звітних документів;

6. Звіт про науково-дослідну роботу розглядається та ухвалюється на засіданні кафедри, далі на Раді факультету;

7. Щорічно до 31 грудня схвалені Радою факультету звіти про НДР (перехідні та заключні) надаються інспектору з наукової роботи для формування загального звіту про наукову діяльність та виконання зведеного річного тематичного плану НДР Університету;

8. Заключні звіти про НДР кафедр розглядаються на засіданні Вченої ради, надалі погоджуються проректором з науково-педагогічної роботи та післядипломної освіти та затверджуються ректором;

9. Відповідальним за підготовку плану НДР кафедри, держреєстрації та звіту про НДР, підготовку звіту про патентні дослідження та інших супровідних документів є завідувачі кафедр та наукові керівники НДР;

10. Відповідальним за підготовку звіту про наукову діяльність Університету є проректор з науково-педагогічної роботи та післядипломної освіти.

18.02.2019
ПОДІЇ | Всі Події
ОФІЦІЙНІ ПОРТАЛИ
ПАРТНЕРИ | Всі Партнери