НОВИНИ | Всі Новини
Підготовка здобувачів ступеня доктора наук у докторантурі

1. З метою завершення роботи над науковими дослідженнями й оформлення їх результатів та/або для підготовки публікацій до захисту для здобуття ступеня доктора наук особа має право вступити до докторантури Університету.
Протягом строку перебування в докторантурі докторант зобов’язаний захистити результати своїх наукових досягнень у вигляді дисертації, або опублікованої монографії, або наукової доповіді за сукупністю статей, опублікованих у вітчизняних і міжнародних рецензованих фахових виданнях, перелік яких затверджується МОН, у спеціалізованій вченій раді.
Здобувач ступеня доктора наук у дисертації (монографії, сукупності наукових робіт) повинен представити узагальнення самостійних досліджень стосовно актуальної наукової проблеми (групи проблем) у межах однієї або кількох галузей знань, результати яких забезпечують розв’язання важливої теоретичної або прикладної проблеми, мають загальнонаціональне або світове значення, є достовірними та пройшли широку апробацію.

2. Прийом до докторантури здійснюється з урахуванням наукових, науково-технічних досягнень за обраною спеціальністю.
До докторантури приймаються особи, які мають ступінь доктора філософії (кандидата наук), наукові здобутки та опубліковані праці з обраної спеціальності (зокрема публікації в міжнародних реферованих журналах, індексованих в наукометричних базах, згідно з вимогами до рівня наукової кваліфікації осіб, які здобувають наукові ступені) та мають наукові результати, що потребують завершення або оформлення у вигляді дисертації, монографії чи наукової доповіді за сукупністю статей.

3. Вступник в докторантуру, не пізніше ніж за два місяці до вступу, подає завідувачу докторантури, аспірантури, клінічної ординатури та науки розгорнуту пропозицію, в якій міститься план дослідницької роботи.

4. Відповідно до спеціальності та поданого плану дослідницької роботи завідувач докторантури, аспірантури, клінічної ординатури та науки визначає кафедру для його розгляду та рекомендації до вступу.

5. Протягом місяця з дня надходження документів від вступника на засіданні кафедри обговорюється план дослідницької роботи і шляхом голосування визначається можливість зарахування вступника до докторантури та надається пропозиція щодо кандидатури наукового консультанта.

6. Для зарахування до докторантури створюється приймально-експертна комісія, яка у місячний строк розглядає подані документи і приймає рішення про зарахування в докторантуру.
Рішення комісії затверджується й оформляється наказом ректора Університету.

7. Повний комплект обов’язкових документів у картонному швидкозшивачі подається вступником особисто завідувачу докторантури, аспірантури, клінічної ординатури та науки у встановлений термін і включає:

• заяву в паперовій формі на ім’я ректора Університету;
• заяву про згоду на збір та обробку персональних даних;
• особовий листок з обліку кадрів, засвідчений печаткою тієї установи, в якій вступник до докторантури працює;
• анкету;
• автобіографію;
• копію паспорта й ідентифікаційного номеру;
• копію трудової книжки, завіреної за місцем роботи;
• медичну довідку про стан здоров’я за формою № 086-У (№ 086-о);
• копію документа державного зразка про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень (диплом спеціаліста або магістра) і додаток до нього (особам, які здобули відповідну освіту за кордоном, – копію нострифікованого диплома);
• копію документа державного зразка про присудження наукового ступеня (диплом кандидата наук / доктора філософії) (особи, які здобули науковий ступінь за кордоном, – нострифікований диплом) та вченого звання (атестат доцента, професора або старшого наукового співробітника (за наявності));
• автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата наук;
• розгорнутий план дисертації на здобуття наукового ступеня доктора наук;
• наукову доповідь з теми докторської дисертації;
• 2 рецензії на розгорнутий план дисертації за підписом двох докторів наук;
• список опублікованих наукових праць і винаходів за темою дисертації або реферат на 20-25 сторінках машинного друку та відгуку з оцінкою;
• патентний пошук;
• висновок експертної проблемної комісії;
• висновок комісії з біоетичної експертизи;
• витяг з протоколу засідання кафедри про рекомендацію вступу в докторантуру;
• витяг з протоколу засідання вченої ради факультету про рекомендацію вступу в докторантуру;
• письмову характеристику наукової діяльності вступника, складену доктором наук, який є штатним науково-педагогічним або науковим працівником університету, зі згодою бути науковим консультантом у разі зарахування до докторантури.

8. Для надання допомоги докторанту в написанні дисертації за місцем його підготовки наказом ректора Університету може призначатися науковий консультант з числа висококваліфікованих науково-педагогічних кадрів (докторів наук), який несе особисту відповідальність за якісне та своєчасне виконання докторантом дисертації. Науковими консультантами можуть призначатися також провідні вчені – доктори наук сторонніх організацій.
Науковий консультант може здійснювати підготовку лише одного докторанта. На здійснення наукового консультування відводиться щороку 50 академічних годин навантаження на одного докторанта.

9. Тема дисертаційного дослідження затверджується Вченою радою Університету персонально для кожного здобувача наукового ступеня доктора наук з одночасним призначенням наукового консультанта.

Тема докторської дисертації може бути затверджена без призначення наукового консультанта.

11.02.2019
ПОДІЇ | Всі Події
25
ЛИС
Курс мануального масажу
Тривалість: 25.11.19 - 13.12.19
02 Жовтня 2019
ОФІЦІЙНІ ПОРТАЛИ
ПАРТНЕРИ | Всі Партнери