ПОДІЇ | Всі Події

Підготовка здобувачів ступеня доктора наук у докторантурі

1. З метою завершення роботи над науковими дослідженнями й оформлення їх результатів та/або для підготовки публікацій до захисту для здобуття ступеня доктора наук особа має право вступити до докторантури Університету.
Протягом строку перебування в докторантурі докторант зобов’язаний захистити результати своїх наукових досягнень у вигляді дисертації, або опублікованої монографії, або наукової доповіді за сукупністю статей, опублікованих у вітчизняних і міжнародних рецензованих фахових виданнях, перелік яких затверджується МОН, у спеціалізованій вченій раді.
Здобувач ступеня доктора наук у дисертації (монографії, сукупності наукових робіт) повинен представити узагальнення самостійних досліджень стосовно актуальної наукової проблеми (групи проблем) у межах однієї або кількох галузей знань, результати яких забезпечують розв’язання важливої теоретичної або прикладної проблеми, мають загальнонаціональне або світове значення, є достовірними та пройшли широку апробацію.

2. Прийом до докторантури здійснюється з урахуванням наукових, науково-технічних досягнень за обраною спеціальністю.
До докторантури приймаються особи, які мають ступінь доктора філософії (кандидата наук), наукові здобутки та опубліковані праці з обраної спеціальності (зокрема публікації в міжнародних реферованих журналах, індексованих в наукометричних базах, згідно з вимогами до рівня наукової кваліфікації осіб, які здобувають наукові ступені) та мають наукові результати, що потребують завершення або оформлення у вигляді дисертації, монографії чи наукової доповіді за сукупністю статей.

3. Вступник в докторантуру, не пізніше ніж за два місяці до вступу, подає завідувачу докторантури, аспірантури, клінічної ординатури та науки розгорнуту пропозицію, в якій міститься план дослідницької роботи.

4. Відповідно до спеціальності та поданого плану дослідницької роботи завідувач докторантури, аспірантури, клінічної ординатури та науки визначає кафедру для його розгляду та рекомендації до вступу.

5. Протягом місяця з дня надходження документів від вступника на засіданні кафедри обговорюється план дослідницької роботи і шляхом голосування визначається можливість зарахування вступника до докторантури та надається пропозиція щодо кандидатури наукового консультанта.

6. Для зарахування до докторантури створюється приймально-експертна комісія, яка у місячний строк розглядає подані документи і приймає рішення про зарахування в докторантуру.
Рішення комісії затверджується й оформляється наказом ректора Університету.

7. Вступники для здобуття ступеня доктора наук подають завідувачу докторантури, аспірантури, клінічної ординатури та науки особисто у картонному швидкозшивачі повний комплект обов’язкових документів, який включає заяву на ім’я ректора ПВНЗ «Київський медичний університет» в паперовій формі, а також:
– письмову характеристику наукової діяльності вступника, складену доктором наук, який є штатним науково-педагогічним працівником Університету, зі згодою бути науковим консультантом у разі зарахування в докторантуру;
– розгорнутий план дисертації на здобуття наукового ступеня доктора наук;
– 2 рецензії фахівців на план дисертації (1 – внутрішня, 1 – зовнішня);
– список і відбитки опублікованих праць (монографії, підручники, навчальні посібники, статті) за темою дисертації або реферат на 20-25 сторінках машинного друку та відгук з оцінкою;
– копію диплома доктора філософії чи кандидата наук;
– автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата наук;
– заяву про згоду на збір та обробку персональних даних;
– особовий листок з обліку кадрів, засвідчений печаткою тієї установи, в якій вступник до докторантури працює;
– копію трудової книжки, завіреної за місцем роботи;
– анкету;
– автобіографію;
– копію паспорта (1, 2, 11 ст.) і довідки про присвоєння ідентифікаційного номеру;
– медичну довідку про стан здоров’я за формою № 086- (№ 086-о);
– витяг з протоколу засідання кафедри про рекомендацію для вступу в докторантуру із зазначенням обсягів наукових здобутків за темою докторської дисертації;
– витяг з протоколу вченої ради факультету про рекомендацію для вступу в докторантуру.
Примітка: при наданні документів при собі мати оригінали

8. Для надання допомоги докторанту в написанні дисертації за місцем його підготовки наказом ректора Університету може призначатися науковий консультант з числа висококваліфікованих науково-педагогічних кадрів (докторів наук), який несе особисту відповідальність за якісне та своєчасне виконання докторантом дисертації. Науковими консультантами можуть призначатися також провідні вчені – доктори наук сторонніх організацій.
Науковий консультант може здійснювати підготовку лише одного докторанта. На здійснення наукового консультування відводиться щороку 50 академічних годин навантаження на одного докторанта.

9. Тема дисертаційного дослідження затверджується Вченою радою Університету персонально для кожного здобувача наукового ступеня доктора наук з одночасним призначенням наукового консультанта.

Тема докторської дисертації може бути затверджена без призначення наукового консультанта.

Спеціальності:
222 Медицина, 22 Охорона здоров’я
221 Стоматологія, 22 Охорона здоров’я
226 Фармація, 22 Охорона здоров’я

19.12.2019
ПОДІЇ | Всі Події
29
ЛИС
The “Tracheal Intubation” workshop will be held
Date & time: November 29, 2021, at 15:00.
25 Листопада 2021
29
ЛИС
The “Central Vein Catheterization” workshop will be held
Date & time: November 29, 2021, at 16:30.
25 Листопада 2021
30
ЛИС
Майстер-клас Центру кар’єри КМУ на тему: «Як написати супровідний лист?»
Захід відбудеться в онлайн-форматі 30 листопада о 16:00
26 Листопада 2021
ОФІЦІЙНІ ПОРТАЛИ
ПАРТНЕРИ | Всі Партнери