Наукова робота в Університеті

Наукова робота є одним з пріоритетних напрямів діяльності ПВНЗ «Київський медичний університет».

ПВНЗ «Київський медичний університет» пишається науково-педагогічними кадрами. Тут працюють, 42 доктори наук та 122 кандидати наук. Потужний кадровий науковий потенціал та матеріально – технічна база дозволяють здійснювати науково-дослідницьку роботу на високому рівні.

Тематика робіт включає фундаментальні та прикладні дослідження з найважливіших напрямів медичної та фармацевтичної науки. До наукової роботи активно залучається талановита молодь – студенти, інтерни, клінічні ординатори, магістри та здобувачі наукових ступенів. Аспірантура відкрита за 14 спеціальностями.

На теперішній час основними напрямами наукових досліджень ПВНЗ «Київський медичний університет» є:

• експериментальне і клінічне обґрунтування механізмів дії біологічно-активних речовин, фізичних та інформаційних факторів;
• розробка комплексних схем лікування актуальних соматичних захворювань з використанням засобів народної та нетрадиційної медицини;
• розробка та впровадження методів діагностики та лікування захворювань органу зору судинно-ендокринного генезу;
• прогностичні аспекти моделювання лікарських засобів із заданими властивостями;
• оптимізація діагностики та лікування цукрового діабету, хірургічна профілактика його ускладнень;
• підвищення ефективності ортопедичного та ортодонтичного лікування хворих з дефектами зубів, зубних рядів, аномаліями та деформаціями зубощелепного апарату;
• патогенетичне обґрунтування застосування сучасних методів діагностики, особливостей клінічного перебігу і лікування пухлин та пухолиноподібних захворювань;
• оцінка ризику виникнення, визначення особливостей патогенезу, клініки, лікування та профілактики стоматологічних захворювань у дітей із різною соматичною патологією;
• формування національних і загальнолюдських цінностей у студентів медичних і фармацевтичних навчальних закладів.

Значна увага приділяється становленню та розвитку наукових шкіл таких, як офтальмологія, акушерство та гінекологія, внутрішні хвороби, хірургія, ортодонтія, терапевтична, стоматологія, стоматологія, фармацевтична хімія та фармакогнозія, народна медицина. Наукові школи відомі за межами України.

Результати наукової діяльності упроваджуються в навчальний процес, а також використовуються при написанні підручників, посібників, монографій, наукових статей, тез, доповідей, кандидатських і докторських дисертацій, апробуються на наукових та науково-практичних конференціях, круглих столах, дискусійних клубах, симпозіумах, семінарах-практикумах.

За останні 5 років видано 19 навчальних посібників та підручників, із них 12 з грифом МОЗ та МОН України, 15 монографій, отримано патентів та подано заявок на винаходи – 19, опубліковано понад 1230 наукових статей, із них у фахових журналах та тих, що включені до наукометричних баз – 205.

Вчені факультету приймали участь у наукових конференціях, симпозіумах в Україні і за її межами, в тому числі, з проблем народної та нетрадиційної медицини. Опубліковано 975 тезів конференцій, з’їздів, конгресів та ін.

Щорічно проводяться науково-практичні конференції, присвячені проблемам сучасних технологій навчання та виховання майбутніх лікарів, фітотерапії, офтальмології, вакцинопрофілактики, психотерапії.

Університет є засновником трьох журналів – «Часопис. Фітотерапія», науково-практичного журналу «Diagnostics and Treatment of Oral and Maxillofacial Pathology/ Диагностика и лечение оральной и челюстно-лицевой патологии» та міжнародного медичного журналу «Офтальмологія». Усі журнали рекомендовані МОН України для публікацій результатів наукових досліджень

В Університеті створене та функціонує Наукове товариство молодих вчених.

Виконання наукових досліджень здійснюється у тісній співпраці з Державним фармакологічним центром МОЗ України. Всесвітньою організацією охорони здоров’я ООН з фітотерапії, з професійними асоціаціями та іншими закладами національного та міжнародного рівня.

18.02.2019
ПОДІЇ | Всі Події
ОФІЦІЙНІ ПОРТАЛИ
ПАРТНЕРИ | Всі Партнери