Кафедра української та латинської мов

Кірик Тамара Вікторівна, к.пед.н., доцент.

Тамара Вікторівна закінчила філологічний факультет Туркменського державного університету ім. М. Горького (м. Ашгабат) і аспірантуру на факультеті міжнародних відносин Київського державного університету ім. Т. Г. Шевченка (сьогодні – Київський національний університет імені Тараса Шевченка).

У 2005 р. захистила кандидатську дисертацію на тему «Педагогічні засоби подолання фонетичної інтерференції у тюркомовних студентів в умовах вищого навчального закладу». Через рік отримала вчене звання доцента.

Нині працює над докторською дисертацією «Філософія гуманітарних та педагогічних вимірів сучасної парадигми вищої медичної освіти» (спеціальність «Філософія освіти»).

Кірик Т.В. працює в університеті з 1992 р., а з 2006 р. очолює кафедру іноземних мов та соціально-гуманітарних дисциплін.

Є автором понад 200 наукових праць, 12 навчальних посібників, великої кількості навчально-методичних матеріалів для викладачів та студентів.

За час роботи в університеті підготувала двох кандидатів наук. Неодноразово проходила підвищення кваліфікації за кордоном.

Зараз на кафедрі працює 29 викладачів, серед них: три доктори наук, три професори, 9 кандидатів наук та 5 доцентів.

 • Кірик Тамара Вікторівна, к.пед.н., доцент, завідувач кафедри
 • Онкович Г.В., д.пед.н., професор кафедри
 • Корсак К.В., д.філос.н., професор, завідувач лабораторії «Формування особистості студента»
 • Кнодель Л.В.; д.філол.н., професор кафедри
 • Коротун О.О., к.пед.н., доцент
 • Муляр Г.В., к.іст.н., доцент
 • Пилипенко С.П., к.філос.н., старший викладач (відповідальна за викладання соціальних дисциплін»)
 • Михайлюк М.І., к.пед.н., старший викладач (відповідальна за викладання дисципліни «Іноземна мова за професійним спрямуванням»)
 • Неловкіна-Берналь О.А., к.пед.н., доцент
 • Дудик І.М., к.юрид. н., доцент кафедри
 • Качан К.Є., к.філос.н., доцент кафедри
 • Уліщенко А.Б., к.філол.н., доцент;
 • Флегонтова Н.М., к.пед.н.., доцент кафедри
 • Ляліна О.О., старший викладач, завуч кафедри
 • Шевчук І.К., старший викладач (відповідальна за викладання дисциплін «Іноземна мова»)
 • Боголюбова М.М., старший викладач (відповідальна за викладання дисциплін «Українська мова як іноземна» та «Українська мова за професійним спрямуванням»)
 • Рибалко Г.М., старший викладач (відповідальна за викладання дисципліни «Фізичне виховання»)
 • Білозьоров В.О., старший викладач
 • Гордієнко А.М., старший викладач
 • Золотаренко Н.П., старший викладач
 • Рихлік Л.П., старший викладач
 • Бабаєвська Т.Г., старший викладач
 • Давиденко Н.В., старший викладач (відповідальна за викладання дисципліни «Латинська мова та медична термінологія»)
 • Редько-Шпак Л.В., старший викладач
 • Бикова К.С., старший викладач
 • Веселовський С.С., викладач
 • Веселовська О.О., викладач
 • Юрченко О.В., викладач
 • Павловський Є.А., асистент кафедри

На кафедрі здійснюється викладання таких дисциплін:

 • Історія України та української культури
 • Філософія
 • Історія медицини
 • Медичне правознавство
 • Українська мова за професійним спрямуванням
 • Українська мова як іноземна
 • Українська мова як іноземна за професійним спрямуванням
 • Іноземна мова
 • Іноземна мова за професійним спрямуванням
 • Латинська мова та медична термінологія
 • Фізичне виховання

 

Елективні курси

 • Культура розумової праці
 • Культура спілкування
 • Етика
 • Естетика
 • Основи педагогіки та психології

Навчальна робота проводиться українською та англійською мовами. На кафедрі приймаються кандидатські іспити з філософії та іноземної мови, а також вступні іспити до аспірантури.

За останні роки співробітники кафедри розробили та опублікували низку підручників та методичних рекомендацій, серед яких:

 • «Основи педагогіки» (Т. В. Кірик, 2015 р.)
 • «Основи психології» (Т. В. Кірик, 2018 р.)
 • «Методичні вказівки для викладачів, методичні рекомендації для студентів з української мови як іноземної» (Т. В. Кірик, М. М. Боголюбова, О. В. Черткова)
 • «Методичні вказівки для викладачів, методичні рекомендації для студентів з латинської мови» (Т. В. Кірик, О. І. Яранцева, Н. В. Давиденко)
 • «Методичні вказівки для викладачів, методичні рекомендації для студентів з іноземної (англійської) мови» (Т. В. Кірик, І. К. Шевчук, М. І. Михайлюк)
 • «Методичні вказівки для викладачів, методичні рекомендації для студентів з філософії, етики, естетики» (Т. В. Кірик, С. П. Пилипенко, Б. О. Носач)
 • «Методичні вказівки для викладачів, методичні рекомендації для студентів з російської мови як іноземної» (Т. В. Кірик, О.О. Ляліна)
 • «Методичні вказівки для викладачів, методичні рекомендації для студентів з історії України та української культури, культури розумової праці, психології спілкування, основ педагогіки та психології» (Т. В. Кірик, І. К. Шевчук, О. М. Оснач)
 • «Методичні вказівки для викладачів, методичні рекомендації для студентів з медичного правознавства» (Г. В. Муляр, О. М. Оснач)
 • «Методичні вказівки для викладачів, методичні рекомендації для студентів з фізичної культури та ін.» (Г. М. Рибалко, В. О. Білозьоров).

Розробляється новітній напрямок сучасної методики викладання у вищій школі, складники медіадидактики - вікідидактика, блогодидактика, сайтодидактика та інші (Онкович Г.В).

Матеріали розроблено для використання викладачами і студентами у самостійній роботі українською та англійською мовами.

Наукова робота кафедри зосереджена на опрацюванні широкого кола соціальних і гуманітарних проблем. Так, на сьогодні співробітники кафедри працюють над темою «Формування національних та загальнолюдських цінностей у студентів медичних і фармацевтичних навчальних закладів» (№ держреєстрації 0113U004578).

За час існування кафедри її співробітники надрукували понад 2000 наукових праць та підготували велику кількість доповідей, виголошених на форумах і конференціях різного рівня. Участь у зібраннях наукової спільноти як в Україні, так і за кордоном є невід’ємною частиною роботи колективу кафедри.

Кафедра приділяє велику увагу виховній роботі зі студентами, а саме проводить Олімпіади, Спартакіади, концерти та екскурсії.

При кафедрі працює лабораторія «Формування особистості студента –майбутнього лікаря», яка щороку організовує й проводить різноманітні зібрання наукової спільноти, анкетування серед студентів, впроваджує новітні технології медіа-освіти, видає підручники, методичні посібники, монографії.

Щорічно на кафедрі проводиться Міжнародна науково-практична конференція з проблем розвитку особистості майбутнього працівника системи охорони здоров’я. За результатами роботи конференцій видаються збірники матеріалів конференцій. Також щорічно кафедра проводить конкурс рефератів, присвячених актуальним питанням медицини.

Також при кафедрі працює студентський науковий гурток “Genius loci”.

На кафедрі відбулися захисти чотирьох докторських та шести кандидатських дисертацій.

Кафедра іноземних мов та соціально-гуманітарних дисциплін була створена на базі двох кафедр: кафедри соціології та кафедри мов у 1992 р. Перші завідувачі: кафедра соціології - к.філос.н., доцент Ірина Василівна Васильєва; кафедра мов - канд.пед. н., доцент Юлія Олексіївна Томіна (1992-1996 рр.). З 1996 по 2006 рр. завідувачем кафедри суспільних дисциплін та мов був доктор філософських наук, професор Первак Віктор Іванович.

На кафедрі з 2000 р. щорічно проводяться міжнародні наукові конференції за напрямом «Формування особистості студентів майбутніх працівнків охорони здоров’я». З 2008 р. міжнародні наукові конференції присвячені пам’яті першого президента Київського медичного університету, заслуженого лікаря України Поканевича Валерія Володимировича.

З 2006 р. на кафедрі працює лабораторія “Формування особистості студента-майбутнього лікаря,” та працює студентський науковий гурток “Genius loci”.

Першими викладачами кафедри були: Васильєва І.В., Гавриленко Г.І., Мовчан О.М., Первак В.І., Безотосний М.Т., Уваркіна О.В., Бурмака Н.П., Кірик Т.В., Макареня, Рибалко Г.М., Томіна Ю.О., Ляліна О.О., Шевчук І.К., Дебіч М.А., Кравчук Г.І., Склярова Л.О, Вікторова Л.В. та ін.

У вересні 2020 року кафедру іноземних мов та соціально гуманітарних дисциплін перейменовано на кафедру української та латинської мов. Очолює кафедру к.пед.н., доцент Кірик Тамара Вікторівна.

Завідувач кафедри
Кірик Тамара Вікторівна
Контактна інформація
Адреса:Київ, вул. Бориспільська, 2, каб. №210
Email:imsd@kmu.edu.ua
Тел.:+38 (044) 560-88-26
ПОДІЇ | Всі Події
20
ВЕР
Курси гірудотерапії
Тривалість: 20.09.2021 - 01.10.2021
07 Вересня 2021
27
ВЕР
Курси з фітотерапії
Тривалість: 27.09.2021 - 08.10.2021
07 Вересня 2021
20
ЖОВ
Курси з народної та нетрадиційної медицини
Тривалість: 20.10.2021 - 17.11.2021
13 Вересня 2021
ОФІЦІЙНІ ПОРТАЛИ
ПАРТНЕРИ | Всі Партнери