Кафедра неврології, психіатрії, рефлексо- та мануальної терапії, ЛФК і спортивної медицини

Адреси клінічних баз кафедри:

• Дисципліна неврологія – КМКЛ №11, вул. Рогозівська 6; ДУ «Інститут геронтології ім. Д.Ф. Чеботарьова НАМН України», вул. Вишгородська, 67; КМКЛ №1, Харківське шосе, 121.
• Дисципліна психіатрія – КМПЛ № 1, вул. Фрунзе, 103; ДУ «Національний науковий центр радіаційної медицини НАМН України», пр. Перемоги 119/121.
• Дисципліна медична психологія – КМПЛ № 1, вул. Фрунзе, 103; ДУ «Національний науковий центр радіаційної медицини НАМН України», пр. Перемоги 119/121.
• Дисципліна рефлексотерапія – вул. Вишгородська, 67.
• Дисципліна мануальна терапія – Харківське шосе, 121, КМКЛ №1.
• Дисципліна ЛФК і спортивна медицина – Український медичний центр спортивної медицини, вул. Тарасівська, 6.

E-mail: neurology@kmu.edu.ua
Тел.: +38 (044) 568-81-50

Завідувач кафедри

Копчак Оксана Олегівна, доктор медичних наук.
Закінчила Національний медичний університет (НМУ) імені О.О. Богомольця з червоним дипломом, занесена до “Золотої книги пошани” НМУ. Наукові дослідження присвячені проблемам діагностики та лікування розсіяного склерозу, судинних уражень нервової системи, когнітивних розладів судинного та нейродегенативного генезу. В 2016 році захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора медичних наук на тему “Когнітивні, психоемоційні та клінічні особливості при судинній патології головного мозку і метаболічному синдромі у осіб різного віку”. Має вищу квалiфiкацiйну категорію з неврології. Веде лікувально-консультативну роботу у профільних відділеннях КМКЛ № 1, відділі вікової фізіології а патології нервової системи ДУ «Інститут геронтології ім.. Д.Ф. Чеботарьова НАМН України». Керівник аспірантури та клінічної ординатури з дисципліни неврологія. Відповідає за підго­тов­ку методичних матеріалів і проведення навчання з групами англомовних студентів. Автор більше 90 наукових праць, має авторські свідоцтва на винахід, деклараційні патенти, цитовані наукові статті в Scopus та Web of Science. Автор  методичних реко­мендацій з неврології для викладачів і студентів англійською мовою. Член Асоціації неврологів, психіатрів та наркологів України, Європейського неврологічного товариства, асоційований член Європейської академії неврології.

Штат кафедри

– Дисципліна неврологія:
Теленгатор Олександр Якович – відповідальний за дисципліну, к.мед.н., доцент
Бачинська Наталія Юріївна – д.мед.н., професор
Кризина Наталія Павлівна – к.мед.н., доцент
Худенко Людмила Іванівна – асистент

– Дисципліна психіатрія:
Пострелко Валентин Михайлович – відповідальний за дисципліну, д.мед.н., професор
Івнєв Борис Борисович – д.мед.н., професор
Зданевич Наталія Анатоліївна – к.мед.н., доцент
Здорик Ірина Федорівна – к.мед.н., доцент

– Дисципліна медична психологія:
Табачніков Олесанд Єфимович – д.мед.н., професор
Фокіна Альона Станіславівна – асистент

– Дисципліна рефлексотерапія:
Коркушко Олександр Олегович – відповідальний за дисципліну, к.мед.н., доцент

– Дисципліна ЛФК і спортивна медицина:
Клименко Світлана Костянтинівна – відповідальна за дисципліну, к.мед.н., доцент
Клименко Ганна Валеріївна – к.мед.н., доцент

Навчальна робота

На кафедрі викладаються неврологія, психіатрія, медична психологія, рефлексотерапія, мануальна терапія, ЛФК і спортивна медицина студентам 3-5 курсів медичного та стоматологічного факультетів. Проводиться післядипломне навчання в інтернатурі, клінічній ординатурі з дисциплін неврології та психіатрії, аспірантурі з дисципліни неврологія. Навчальна робота проводиться українською, російською, англійською мовами.

Методична робота

Матеріально-технічне оснащення кафедри відповідає нормативам і вимогам до кафедр вищих навчальних медичних закладів III—IV рівнів акредитації. Викладачами кафедри були створені робочі програми, вдосконалено та оновлено методичні розробки до практичних занять, лекцій українською, російською, англійською мовами, а також матеріали за такими тематичними напрямками: «Діагностика в неврології», «Клініко-топічна діагностика в неврології» «Медико – психологічні аспекти реабілітації учасників АТО»

Наукова робота

Напрямами наукової роботи кафедри є: розсіяний склероз, судинні захворювання, когнітивні порушення при захворюваннях нервової системи, соматоневрологія.

За час існування кафедри надруковано більше 1000 наукових праць та підготовано велику кількість доповідей на конференціях різного рівня, зокрема міжнародних; одержано більше 30 авторських свідоцтв і патентів; захищено 3 докторських дисертацій та 5 кандидатських дисертацій, заплановано 2 кандидатських дисертації. Колектив кафедри брав участь у багатьох  міжнародних та вітчизняних науково-практичних конференціях, конгресах, симпозіумах, присвячених актуальним питанням неврології та психіатрії, зокрема: VI Національний конгрес геронтологів і геріатрів України 19-21 жовтня, м. Київ, 2016р.; Імплементація сучасних технологій відновного лікування постраждалих в умовах особливого періоду, 9 грудня2016, м. Київ; Х Національний конгрес «Людина та ліки», 30-31 березня, м. Київ, 2017 р.; Симпозіум «Нові методи діагностики, лікування і реабілітації в геронтології і геріатрії», 25 квітня, м. Київ, 2017 р.; Актуальні питання сімейної медицини та перспективи її розвитку, м. Київ , 18-19 травня; 30-ий конгрес ECNP, 2-5 вересня, м. Париж, 2017 р.; ІІІ конгрес Європейської академії неврології, 24-27 червня, м. Амстердам, 2017; ІV конгрес Європейської академії неврології, 16-19 червня, м. Лісабон, 2018.

Кафедра ініціювала і була організатором багатьох науково-практичних конференцій зокрема: «Когнітивні порушення в неврології», «Актуальні питання психіатричної і наркологічної допомоги в Україні та світі. Особистісно-орієнтована терапія», «Людина та ліки».

Лікувальна робота

Основними базами кафедри є КМКЛ №1, КМКЛ №11, КМПЛ № 1 ім. І.П. Павлова, ДУ «Інститут геронтології ім. Д.Ф. Чеботарьова, НАМН України». Колектив кафедри постійно надає лікувально-діагностичну та консультативну допомогу пацієнтам неврологічного та психіатричного профілю: проводять обходи пацієнтів у відділеннях, здійснюють консультативний прийом. В Українському медичному центрі спортивної медицини надається медична допомога спортсменам в умовах поліклініки.

Історія кафедри

Кафедру неврології Київського медичного університету було засновано в 1995 році. Засновник кафедри неврології – Теленгатор Олександр Якович, кандидат медичних наук, доцент, автор (та співавтор) 245 опублікованих науково-методичних праць. Кафедру психіатрії Київського медичного університету було засновано в 1996 р. Дисципліни психіатрію та наркологію, медичну психологію викладали на базі Київської міської клінічної психоневрологічної лікарні № 1, що залишається і дотепер. Кафедра стала наступницею і продовженням так званої клінічної психіатричної школи, котра формувалася з 1863 року, очолювана послідовно професорами С.С. Корсаковим, П.Б. Ганнушкіним та надалі в Києві Я.П. Фрумкіним, Г.Л. Воронковим. Вихованці цієї школи стали першими співробітниками кафедри – доктори наук Г.К. Дзюб, І.В. Крук, Т.О. Пушкарьова, кандидати наук С.О. Маляров, В.О. Процик, курс медичної психології і потім курс медичної деонтології розпрочинала вести асистент О.В. Шкляревська. Учень Я.П. Фрумкіна та Г.Л. Воронкова професор Г.К. Дзюб був першим завідувачем кафедри. В 2000 році кафедра неврології ввійшла як курс неврології в склад об’єднаної кафедри неврології, психіатрії, рефлексо- та мануальної терапії, яку очолювала член – кореспондент АМН України, д.м.н., професор Мачерет Є. Л. (автор 1000 наукових робіт).

З 2013 по 2017 р. об’єднану кафедру неврології, психіатрії, рефлексо- та мануальної терапії, ЛФК і спортивної медицини, очолював Матяш М.М. – заслужений лікар України, д.м.н., професор, автор понад 100 наукових робіт.

З 2017 року кафедру очолює д.м.н.,  Копчак О.О., автор понад 90 наукових праць. З цього часу розширились клінічні бази кафедри:
– дисципліна неврологія – ДУ «Інститут Інститут геронтології ім. Д.Ф. Чеботарьова НАМН України», вул. Вишгородська, 67, КМКЛ №1, Харківське шосе, 121.
– дисципліна психіатрія, медична психологія – ДУ «Національний науковий центр радіаційної медицини НАМН України», пр. Перемоги 119/121.

Зараз на кафедрі працюють 5 докторів медичних наук, 7 кандидатів медичних наук, останнім часом розширився перелік клінічних баз кафедри. Кафедра бере активну участь в організації науково- практичних конференцій. Особлива увага приділяється навчанню лікарів-інтернів з дисциплін неврологія та психіатрія. На кафедрі працює студентський науковий гурток з дисциплін психіатрія та медична психологія, гуртківці беруть активну участь у Всеукраїнських студентських наукових конференціях. Кафедра активно співпрацює  у вигляді спільних виконання наукових тематик з відділом вікової фізіології та патології нервової системи ДУ «Інститут Інститут геронтології ім. Д.Ф. Чеботарьова НАМН України», Київським міським центром розсіяного склерозу, відділом радіаційної психоневрології ДУ Національний науковий центр радіаційної медицини НАМН України.

12.04.2019
ПОДІЇ | Всі Події
25
ЛИС
Курс мануального масажу
Тривалість: 25.11.19 - 13.12.19
02 Жовтня 2019
ОФІЦІЙНІ ПОРТАЛИ
ПАРТНЕРИ | Всі Партнери