Кафедра іноземних мов та соціально-гуманітарних дисциплін

Адреса: Харківське шосе, 121

База кафедри: Харківське шосе, 121 (6-й та 4-й поверхи)

E-mail: imsd@kmu.edu.ua
Тел.: +38 (044) 560-88-26

Завідувач кафедри

Кірик Тамара Вікторівна, кандидат педагогічних наук, доцент.
Кірик Т.В. закінчила філологічний факультет Туркменського державного університету ім. М. Горького (м. Ашгабат).
Закінчила аспірантуру при Київському Державному університеті ім. Т.Г. Шевченка (Київський національний  університет ім. Т.Г. Шевченка) – факультет міжнародних відносин.
У 2005 році захистила кандидатську дисертацію за темою «Педагогічні засоби подолання фонетичної інтерференції у тюркомовних студентів в умовах вищого навчального закладу».
У 2006 році отримала науковий ступінь доцента.
Працює над докторською дисертацією за тему «Філософія гуманітарних та педагогічних вимірів сучасної парадигми вищої медичної освіти» 09.00.10 – філософія освіти Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора філософських наук.
За час роботи в університеті підготовлено 2 кандидата наук, є керівником аспірантів. Має понад 200 наукових праць, 2 навчальних посібника, велику кількість навчально-методичних розробок. Неодноразово проходила підвищення кваліфікації за кордоном.
На кафедрі працює з 1992 року. Очолює кафедру з 2006 року.

Штат кафедри

1. Кірик Т.В., Зав.кафедрою, кандидат пед.н., доцент.
2. Онкович Г.В., Професор кафедри, доктор пед.н.
3. Корсак К.В., Професор, доктор філософ. н., завідувач лабораторії “Формування особистості студента”.
4. Лаврова І.І., Ст.викладач, канд.істор. н., доцент.
5. Муляр Г.В. Ст., викладач, канд. істор. н., доцент. Відповідальна за дисципліну «Медичне правознавство».
6. Неловкіна Берналь О.А., Ст. викладач, канд. пед. н, доцент.
7. Коротун О.О., Ст. викладач, канд. пед. н, доцент.
8. Пилипенко С.П., Ст. викладач, канд. філософ. н. Відповідальна за дисципліну «Філософія».
9. Михайлюк М.І., Ст. викладач, канд. пед. н. Відповідальна за дисципліну «Іноземна мова за проф. спрямуванням».
10. Оснач О.М., Ст. викладач, канд. політ. н.
11. Письменна Ю.О., Ст.викладач, канд.філол. н.
12. Ляліна О.О., Ст. викладач, завуч кафедри.
13. Шевчук І.К., Ст. викладач. Відповідальна за дисципліни «Іноземна мова» та «Історія України та української культури».
14. Боголюбова М.М., Ст. викладач. Відповідальна за дисципліну «Українська мова як іноземна та «Українська мова за проф. спрямуванням».
15. Рибалко Г.М., Ст. викладач. Відповідальна за дисципліну «Фізичне виховання».
16. Білозьоров В.О., Ст. викладач.
17. Гордієнко А.М., Ст. викладач.
18. Золотаренко Н.П., Ст. викладач.
19. Рихлік Л.П., Ст. викладач. Відповідальна за дисципліну «Українська мова як іноземна та українська мова за проф. спрямуванням».
20. Бабаєвська Т.Г., Ст. викладач.
21. Давиденко Н.В., Ст. викладач. Відповідальна за дисципліну «Латинська мова та медична термінологія».
22. Редько-Шпак Л.В., Ст. викладач.
23. Веселовський С.С., викладач.
24. Веселовська О.С., викладач.
25. Дубенок Д. В., викладач.

Навчальна робота

На кафедрі викладаються наступні дисципліни студентам 1-4 курсів медичного, стоматологічного, фармацевтичного (денної та заочної форми навчання ) факультетів та ФРІС:
– історія України та української культури
– філософія
– соціологія
– історія медицини (для англомовних студентів)
– медичне правознавство
– українська мова (за професійними спрямуваннями)
– українська мова як іноземна
– українська мова як іноземна (за професійними спрямуваннями)
– іноземна мова
– іноземна мова (за професійними спрямуваннями)
– латинська мова та медична термінологія
– фізичне виховання

Елективні курси:
– культура розумової праці
– культура спілкування
– етика
– естетика
– основи педагогіки та психології

Методична робота

Матеріально-технічне оснащення кафедри відповідає нормативам і вимогам до кафедр вищих навчальних медичних закладів III—IV рівнів акредитації.
За останні роки видано низку підручників та методичних рекомендацій:

Кірик Т. В. Основи педагогіки : навч. посіб. / Т. В. Кірик. – К. : МІ УАНМ, 2015. – 84 с.

Кірик Т.В., Боголюбова М.М., Черткова О.В. Методичні вказівки для викладачів, методичні рекомендації для студентів з української мови як іноземної.

Кірик Т.В., Яранцева О.І., Давиденко Н.В. Методичні вказівки для викладачів, методичні рекомендації для студентів з латинської мови.

Кірик Т.В., Шевчук І.К., Михайлюк М.І. Методичні вказівки для викладачів, методичні рекомендації для студентів з іноземної (англійської) мови.

Кірик Т.В., Пилипенко С.П., Носач Б.О. Методичні вказівки для викладачів, методичні рекомендації для студентів  з філософії, етики, естетики.

Кірик Т.В., Ляліна О.О. Методичні вказівки для викладачів, методичні рекомендації для студентів з російської мови як іноземної.

Кірик Т.В., Шевчук І.К., Оснач О.М. Методичні вказівки для викладачів, методичні рекомендації для студентів  з історії України та української культури, культури розумової праці,  психології спілкування, основ педагогіки та психології.

Т.В., Муляр Г.В., Оснач О.М. Методичні вказівки для викладачів, методичні рекомендації для студентів  з медичного правознавства.

Кірик Т.В., Рибалко Г.М., Білозьоров. Методичні вказівки для викладачів, методичні рекомендації для студентів з фізичної культури та ін.

Наукова робота

Напрямами наукової роботи кафедри є:

1. Зареєстрована наукова тема кафедри «Формування національних та загальнолюдських цінностей у студентів медичних і фармацевтичних навчальних закладів» (№ державної реєстрації 0113U004578 від 14.06.2013)
2. Видавнича діяльність – за час існування кафедри надруковано більше 22000 наукових праць та підготовано велику кількість доповідей на форумах, конференціях різного рівня;
3. Захист дисертаційних робіт: захищено 4 докторських дисертації та 6 кандидатських дисертацій.
4. Участь у конференціях, форумах і з’їздах різного рівня:

Конференції за 2015 р.

Міжнародна науково-практична конференція “Екологічна безпека як основа сталого розвитку суспільства. Європейський досвід і перспективи”, м. Львів, 4-6 листопада 2015 р., Львівський державний університет безпеки життєдіяльності. Доповідь “Соціально-екологічна відповідальність медичної освіти ХХІ”.

ХІ Міжнародна науково-практична конференція “Військова освіта і наука: сьогодення та майбутнє“, секція 8 “Інновації у вищій освіті” м. Київ, 27 листопада 2015 р., Військовий інститут КНУ імені Тараса Шевченка. Доповідь «Філософія змін виховної роботи зі студентами в сучасній Україні”.

Международная конференция “Гуманитарный дискурс: дисциплинарность, междисциплинарность, трансдисциплинарность”. Организаторы: Одесский национальный политехнический университет, Общество «Одесская гуманитарная традиция». Г. Одесса, 26 июня 2015 г. Доклад: «Концепт неогуманизма в проблемном поле современных философских и социально-гуманитарных исследований”.

Форум «НАУКА. ОСВІТА. ЕКОНОМІКА. ІНТЕГРАЦІЯ ДЛЯ СТАЛОГО РОЗВИТКУ» 15-16 жовтня, м. Київ. Платформа для діалогу молодих вчених, бізнесменів, політиків, громадськості України та Європи для стимулювання сталого розвитку України в рамках євроінтеграційних процесів. Організатори: КНЕУ, КНУ імені Тараса Шевченка, Бременський університет та ін. Доповідь «Формування особистості студентів України в сучасних умовах».

Международная научно-практическая конференция „Этнокультурные доминанты современной образовательной среды обучающихся», г. Чебоксары, 30 ноября 2015 г.

III Всеукраїнська науково-практична конференція «Філософські проблеми сучасності», 19 листопада 2015 р., ДВНЗ «Херсонський державний аграрний університет». Виступ “Про виховання студентів і перспективи відродження неогуманізму” та ін.

Конференції за 2016 р.

Новітні чинники впливу на формування особистості студента – майбутнього лікаря: Матеріали ХVІ міжн. наук.-практ. конференції, Київ, ПВНЗ КМУ УАНМ, 23 березня 2016 р.

IV Міжнародна науково-практична конференція “Наукова еліта у розвитку держав”, 15-16 червня 2016 р., м. Київ. МАН і НПУ ім. М.Драгоманова.

Актуальные научные исследования в современном мире: ХVІІ Междунар. научн. конф., 26-27 сентября 2016 г., Переяслав-Хмельницкий.

XIІ Міжн. н.-практ. конф. “Військова освіта і наука: сьогодення та майбутнє”, 12 листопада 2016.. — К. : ВІКНУ, 2016 та ін.

Конференції за 2017 р.

ХVІІ міжн. наук.-практ. конференція ” Новітні чинники впливу на формування особистості студента – майбутнього лікаря “, Київ, 22 березня 2017 р., ПВНЗ КМУ УАНМ

Полтава. Актуальні питання лінгвістики, професійної лінгводидактики, психології і педагогіки вищої школи: зб. ст. II Всеукр. н.-пр. конф. з міжн. участю (м. Полтава, 8-9 червня 2017 p.). Доповідь “Друге українське одуховлення людства у ХХІ столітті”

Міжнародна наукова конференція «Гуманітарно-наукове знання: комунікативні засади», 6-7 жовтня 2017 р., Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича. Участь у секційному засіданні. Друк тез “Про ноолексикон і його перспективи у ноокомунікології ХХІ століття”

V Міжнародна науково-практична конференція «Філософські обрії сьогодення», 17 листопада 2017 р., Херсонський державний аграрний університет. Доповідь на секції.

Міжнародна науково-практична конференція «Освіта і наука у сфері національної безпеки: проблеми та пріоритети розвитку», 1 грудня 2017 р., м. Острог. Національний університет «Острозька академія».) та ін.

Конференції за 2018 р.

Міжнародна наукова-практична конференція „Новітні чинники формування особистості майбутніх фахівців охорони здоров’я”, КМУ, м. Київ. (організовується кафедрою іноземних мов та соціально-гуманітарних дисциплін )

Парадигма для медичної освіти ХХІ ст. – ноогуманізм чи трансгуманізм? Міжнародна науково-практична конференція «Єдиний  освітній простір Україна-ЄС», 07-12 травня 2018р., Хорватія-Болгарія-Україна. Tamara Kiryk. Ukraine-XX1 neotechnological development is much better than neo-indastrial.

Association agreement  from partnersip to cooperation (collective monograph) edited by Marina Dei, Olgha Rudenko. – Hamilton, Ontario Accent Graphics Communikations & Publishing, 2018 та ін.

Історія кафедри

Кафедра іноземних мов та соціально-гуманітарних дисциплін була створена на базі двох кафедр: кафедри соціології  та кафедри мов. Першим завідувачем кафедри соціології була кандидат філософських наук, доцент Васильєва Ірина Василівна (1992-1996 рр.), а першим завідувачем кафедри мов – кандидат педагогічних наук, доцент Томіна Юлія Олексіївна (1992-2006 рр.).

В 1996 р. завідувачем кафедри став доктор філософських наук, професор Первак Віктор Іванович, а в 2006 році кафедри соціології та мов було поєднано та створено кафедру гуманітарних дисциплін.

В 2007 р. завідувачем кафедри іноземних мов та соціально-гуманітарних дисциплін стала кандидат педагогічних наук, доцент Кірик Тамара Вікторівна.

Кафедра відома тим, що з 2000 р. проводить Міжнародні наукові конференції за напрямком «Формування особистості студентів – майбутніх працівників охорони здоров’я». При кафедрі працює лабораторія «Формування особистості студента», за допомогою якої проводяться щорічні наукові міжнародні конференції, проводиться анкетування серед студентів, впроваджуються новітні технології медіа-освіти студентів, видаються підручники, методичні посібники, монографії. Також при кафедрі працює студентський науковий гурток «Genius loci».

На кафедрі приймаються кандидатські іспити з філософії та іноземної мови і вступні іспити до аспірантури.

Зараз на кафедрі працюють 25 викладачів, серед них 2 професора, 5 доцентів, 9 кандидатів наук.

Кафедра приділяє велику увагу виховній роботі зі студентами, а саме: проводить олімпіади, спартакіади, концерти та екскурсії.

27.05.2019
ПОДІЇ | Всі Події
25
ЛИС
Курс мануального масажу
Тривалість: 25.11.19 - 13.12.19
02 Жовтня 2019
13
ГРУ
День відкритих дверей
13 грудня о 16:00
вул. Антона Цедіка, 7 (ст. м. Шулявська)
13 Листопада 2019
ОФІЦІЙНІ ПОРТАЛИ
ПАРТНЕРИ | Всі Партнери