Кафедра фармацевтичного менеджменту, клінічної фармації, технології ліків

Адреса: Харківське шосе, 121

E-mail: pharmacy@kmu.edu.ua

Завідувач кафедри

Середа Петро Іванович, д.мед.н., професор. Петро Іванович закінчив Київський медичний інститут імені О.О. Богомольця та Національну фармацевтичну академію України. Працював на наукових посадах в Інституті фармакології та токсикології НАМН України, потім на посаді начальника Управління з контролю якості лікарських засобів в МОЗ України (1996-1998) та директора ДП «Державний науково-експертний центр лікарських засобів МОЗ України» (1998-2000). З 2000 року Петро Іванович працював у НМУ імені Богомольця на посадах декана фармацевтичного факультету, директора інституту проблем патології, завідувача кафедри фармакогнозії та ботаніки. У подальшому П.І. Середа працював в Національному університеті біоресурсів, природокористування на кафедрі фармакології професором кафедри; після цього радником генерального директора ДП «Державний експертний центр МОЗ України». З 2016 року Петро Іванович працює в ПВНЗ «Київський медичний університет» спочатку на посаді першого проректора та професора кафедри фармакології, патофізіології, клінічної фармакології і фармації, технології ліків (за сумісництвом), а з березня 2019 року завідує кафедрою фармацевтичного менеджменту, клінічної фармації, технології ліків. Науковий доробок П.І. Середи включає понад 170 наукових робіт, 27 патентів на винаходи. Він є автором 4 навчальних посібників та 1 підручника. Петро Іванович захистив докторську дисертацію (1993) на тему: «Дослідження порушень пам’яті токсичного ґенезу та розробка принципів їх фармакологічної корекції». Вчене звання професор отримав у 2002 році.

Штат кафедри

Штат кафедри складають дев`ять науково-педагогічних працівників і два лаборанти, які працюють за основним місцем роботи. Серед викладачів: один доктор медичних наук, один доктор фармацевтичних наук, три кандидати фармацевтичних наук, два старших викладачі, два асистенти:

– Середа Петро Іванович – д. мед. н., завідувач кафедри, професор, відповідальний за дисципліну «Клінічна фармація та фармацевтична опіка»
– Кузьменко Іван Йосипович – професор кафедри, д. фар. н.
– Брубейкер Ірина Олексіївна – доцент кафедри, к. фар. н., відповідальна за викладання дисципліни «Технологія ліків»
– Торхова Тамара Вікторівна – доцент кафедри, к. фар. н., відповідальна за виховну роботу на кафедрі
– Кухар Олександр Олександрович – доцент кафедри, к. фар. н., відповідальний за дисципліни курсу «Організація та економіка фармації», завідуючий інтернатурою на фармацевтичному факультеті
– Білан Ольга Анатоліївна – старший викладач, завуч кафедри
– Новикова Лариса Георгіївна – старший викладач, відповідальна за роботу наукового гуртка
– Кірик Віталій Олексійович – асистент
– Бурбеза Максим Анатолійович – асистент
– Люта Наталія Іванівна – старший лаборант
– Голінська Сніжана Олександрівна – лаборант

Навчальна робота

На кафедрі навчаються студенти фармацевтичного факультету 1-5 курсів денної та заочної форми навчання. Дисципліни, які викладаються на кафедрі українською та англійською мовами:
• етика і деонтологія у фармації
• вступ у фармацію
• безпека життєдіяльності, основи біоетики та біобезпеки
• технологія ліків
• фармацевтичне право та законодавство
• екстремальна медицина
• підготовка офіцерів запасу галузі знань «Охорона здоров’я»

Спеціальність «Фармація»:
• клінічна фармація та фармацевтична опіка
• фармацевтичний менеджмент та маркетинг
• організація та економіка фармації
• фармацевтичне та медичне товарознавство
• фармакоекономіка
• охорона праці та охорона праці в галузі
• патентознавство
• належні практики у фармації

Курси за вибором:
• управління кар’єрою
• валеологія
• основи поведінки споживача у фармації

Вибіркові дисципліни за спеціалізацією:
• доказова медицина
• клінічне вивчення лікарських засобів
• побічна дія ліків
• соціальна взаємодія: провізор-лікар-пацієнт
• фармацевтична опіка з клінічною фармацією
• міжнародний маркетинг у фармації

На кафедрі здійснюється підготовка провізорів-інтернів зі спеціальності «Загальна фармація» з викладанням таких дисциплін:
• організація, управління та економіка фармації
• фармацевтична технологія
• клінічна фармація

Методична робота

На кафедрі створені та є в наявності методичні матеріали для забезпечення всіх дисциплін, що викладаються, трьома мовами (українською та англійською). Викладачі кафедри працюють над створенням методичних посібників, навчальних посібників, журналів з методичними рекомендаціями для студентів для практичних занять і для самостійної роботи. Проводиться постійна робота з оновлення бази тестових завдань для дисциплін, що включені до ліцензійного інтегрованого іспиту Крок-2, оновлюються всі білети на семестрові іспити, диференційні заліки і випускову атестацію. Кафедра є профільною і випусковою та відповідає за проведення практичної підготовки студентів і інтернів на базах практики та практично-орієнтованих випускних іспитів з дисциплін – Технологія ліків, Управлінні та економіка фармації, Клінічна фармація. На кафедрі постійно удосконалюється навчальний процес, застосовуються новітні методики викладання (тренінги, ігри, відео-кейси).

Наукова робота

Наукова діяльність кафедри здійснюється в двох напрямках у рамках виконання НДР:

1. Розробка моделі фармацевтичних компетентностей у лікуванні цукрового діабету I і II типу в умовах реформування системи охорони здоров`я України (науковий керівник д.м.н., професор Середа П.І.).

В Україні під час запровадження медичної реформи відбуваються структурні зміни у галузі охорони здоров`я, вибудовується нова державна система забезпечення населення медичними/фармацевтичними послугами. Одним з компонентів стратегії змін є нове бачення ролі фармацевтичного фахівця в цій системі, а саме – поширення фармацевтичної практики на первинну ланку надання медичної допомоги і фармацевтичних послуг при лікуванні цукрового діабету (ЦД). Сьогодні в Україні відсутній скринінг захворюваності населення на ЦД, не сформована система менеджменту способу життя пацієнтів з цією патологією, не захищені їх права, відсутній науково – обґрунтований аналіз стану і ефективності медичної допомоги та оцінки впливу коморбідних станів на ЦД.

За цих умов надзвичайно важливим є проведення досліджень в аспекті розширення фармацевтичної практики в аптечному закладі і поза його межами при лікуванні ЦД I і II типу, аналізу медичних і фармацевтичних послуг у первинній ланці медичної допомоги, розробка моделі фармацевтичних компетенцій на основі порівняльного аналізу сучасних досягнень науки і практики відносно скринінгу, діагностики, профілактики і лікування ЦД в контексті реформ системи охорони здоров`я України.

2. Науково-дослідна робота «Дослідження шляхів кар’єрного розвитку та безперервного навчання магістрів фармації у ПВНЗ «Київський медичний університет» (науковий керівник завідувач кафедри фармацевтичного менеджменту, клінічної фармації, технології ліків д.м.н., професор Середа П.І.). Зазначена НДР запланована і виконується в плані продовження і розвитку науково-дослідної роботи, яка виконувалась в університеті (03.2019 року – 31.12.2019 року): «Дослідження шляхів кар’єрного розвитку та подальшого професійного навчання провізорів-випускників Київського медичного університету» (державний реєстраційний номер: 0119U101017, науковий керівник НДР д.м.н., професор Доан С.І.).

За тематикою науково-дослідної роботи співробітниками кафедри опубліковано статті і матеріали тез на науково-практичних конференціях.

У 2019 році на кафедрі отримано Патент України на корисну модель «Фітозасіб з гепатопротекторною активністю» (автори: Гуртовенко І.О., Коновалова О.Ю., Середа П.І., Серединська Н.М.), №7099 від 25.06.2019 року; отримано Патент України на корисну модель «Діабетичний засіб з гіпоглікемічною дією «Топікул» (автори Середа П.І., Цимбаліста Ю.А.), №7084 від 25.06.2019 року.

Співробітники кафедри беруть участь у конференціях і з’їздах різного рівня, зокрема у 2019 році:
• Науково-практичний семінар «On-line реєстрація НДДРКР, дисертацій та технологій. Система атестації наукових установ України», УкрІНТЕІ, 28 березня 2019 р., м. Київ
• Науково-практична конференція «Національний репозитарій академічних текстів та цифрові сервіси відкритої науки». У рамках тижня Відкритого Уряду України, 15 березня 2019 р., м. Київ
• V Всеукраїнська науково-освітня internet конференція «Формування національної лікарської політики за умов впровадження медичного страхування і питання освіти, теорії і практики», 12-13 березня 2019 р., м .Харків
• III Міжнародна наукова практична конференція «Ліки-людині. Сучасні проблеми фармакотерапії і призначення лікарських засобів», 14-15 березня 2019 р., м. Харків
• ХІХ міжнародна наукова конференція «Новітні чинники впливу на розвиток особистості майбутніх фахівців системи охорони здоров’я», 20 березня 2019 р., м. Київ
• ХІІ Національний конгрес з міжнародною участю «ЛЮДИНА ТА ЛІКИ» – Україна 2019, 27-28 березня 2019 р., м. Київ
• Круглий стіл на тему «Доброчесність в сучасному академічному середовищі: правові і технологічні аспекти», ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» спільно з компанією Plagiat.pl , 3 квітня 2019 р., м. Київ
• X Ювілейний міжнародний медичний форум 2019 «Інновації в медицині – здоров’я нації», 17-19 квітня 2019 р., м. Київ
• IV міжнародний форум Менеджмент в охороні здоров’я: щорічна конференція з міжнародною участю «Організація і управління охороною здоров’я», КМАПО, 17-19 квітня 2019 р., м. Київ
• IV міжнародний форум Менеджмент в охороні здоров’я: щорічна конференція з міжнародною участю «Сучасні стратегії кадрового забезпечення сфери охорони здоров’я», КМАПО, 17-19 квітня 2019 р., м. Київ
• ХХIII Міжнародний медичний конгрес студентів і молодих вчених, 15-17 квітня 2019,м. Тернопіль
• Науково-практична конференція з міжнародною участю «Сучасна фармація: історія, реалії та перспективи розвитку», присвячена 20-й річниці заснування Дня фармацевтичного працівника України. 19 вересня 2019 р., м. Харків
• 4-а науково-практична конференція з міжнародною участю. Науково-технічний прогрес і оптимізація технологічних процесів створення лікарських препаратів. 20-30 вересня 2019 року, м. Тернопіль

Історія кафедри

Кафедра фармацевтичного менеджменту, клінічної фармації, технології ліків бере свій початок від 2003 року. Профільні фармацевтичні дисципліни в цей час викладалися на кафедрі фармації з курсами фармацевтичної хімії, токсикологічної хімії, фармакогнозії, аптечної та промислової технології ліків, організації та економіки фармації. З 21 липня 2003 року шляхом реорганізації цієї кафедри було створено два окремі підрозділи: кафедру технології ліків, яку очолила кандидат фармацевтичних наук, доцент Ткачук (Брубейкер) Ірина Олексіївна – учениця доктора фармацевтичних наук, професора, академіка Української академії наук, заслуженого діяча науки і техніки УРСР, Тихонова О.І., та кафедру організації та економіки фармації, яку очолив кандидат фармацевтичних наук, доцент Кухар Олександр Олександрович – послідовник львівської фармацевтичної школи доктора фармацевтичних наук, професора Громовика Б.П. У подальшому (2005 рік) внаслідок об`єднання цих двох кафедр було утворено нову кафедру технології ліків і організації та економіки фармації під керівництвом к.ф.н., доцента Брубейкер І.О.

Згодом, у 2008-2013 роках зазначену кафедру очолював професор Пономаренко Микола Семенович – знаний фахівець у галузі фармації, заслужений працівник фармації України, доктор фармацевтичних наук, академік Міжнародної академії інформатизації при ООН.

У 2014 році кафедра технології ліків, організації та економіки фармації була реорганізована шляхом включення її до складу кафедри фармакології, патофізіології, клінічної фармакології і фармації, технології ліків, очолюваної доктором медичних наук, професором Тумановим Віктором Андрійовичем. Туманов В.А. – учений – фармаколог, доктор медичних наук, професор, академік АН ВШ України.

У березні 2019 року відповідно до рішення Вченої ради та наказу по університету було утворено кафедру фармацевтичного менеджменту, клінічної фармації, технології ліків до компетенції якої було включено викладання комплексу загальнофармацевтичних дисциплін, клінічної фармації, технології ліків.

21.03.2019
ПОДІЇ | Всі Події
ОФІЦІЙНІ ПОРТАЛИ
ПАРТНЕРИ | Всі Партнери