Кафедра фармацевтичного менеджменту, клінічної фармації, технології ліків

Середа Петро Іванович, д.мед.н., професор.

Петро Іванович закінчив Київський медичний інститут імені О.О. Богомольця та Національну фармацевтичну академію України. Працював на наукових посадах в Інституті фармакології та токсикології НАМН України, потім на посаді начальника Управління з контролю якості лікарських засобів в МОЗ України (1996-1998) та директора ДП «Державний науково-експертний центр лікарських засобів МОЗ України» (1998-2000). З 2000 року Петро Іванович працював у НМУ імені Богомольця на посадах декана фармацевтичного факультету, директора інституту проблем патології, завідувача кафедри фармакогнозії та ботаніки. У подальшому П.І. Середа працював в Національному університеті біоресурсів, природокористування на кафедрі фармакології професором кафедри; після цього радником генерального директора ДП «Державний експертний центр МОЗ України». З 2016 року Петро Іванович працює в ПВНЗ «Київський медичний університет» спочатку на посаді першого проректора та професора кафедри фармакології, патофізіології, клінічної фармакології і фармації, технології ліків (за сумісництвом), а з березня 2019 року завідує кафедрою фармацевтичного менеджменту, клінічної фармації, технології ліків. Науковий доробок П.І. Середи включає понад 170 наукових робіт, 27 патентів на винаходи. Він є автором 4 навчальних посібників та 1 підручника. Петро Іванович захистив докторську дисертацію (1993) на тему: «Дослідження порушень пам'яті токсичного ґенезу та розробка принципів їх фармакологічної корекції». Вчене звання професор отримав у 2002 році.

Штат кафедри складають дев`ять науково-педагогічних працівників і два лаборанти, які працюють за основним місцем роботи. Серед викладачів: один доктор медичних наук, один доктор фармацевтичних наук, три кандидати фармацевтичних наук, два старших викладачі, два асистенти.

 • Середа Петро Іванович - д. мед. н., завідувач кафедри, професор, відповідальний за дисципліну «Клінічна фармація та фармацевтична опіка»
 • Кузьменко Іван Йосипович - професор кафедри, д. фар. н.
 • Брубейкер Ірина Олексіївна - доцент кафедри, к. фар. н., відповідальна за викладання дисципліни «Технологія ліків»
 • Торхова Тамара Вікторівна - доцент кафедри, к. фар. н., відповідальна за виховну роботу на кафедрі
 • Білан Ольга Анатоліївна - старший викладач, завуч кафедри
 • Новикова Лариса Георгіївна - старший викладач, відповідальна за роботу наукового гуртка
 • Кірик Віталій Олексійович - асистент
 • Бурбеза Максим Анатолійович - асистент
 • Люта Наталія Іванівна - старший лаборант
 • Голінська Сніжана Олександрівна - лаборант

На кафедрі навчаються студенти фармацевтичного факультету 1-5 курсів денної та заочної форми навчання. Дисципліни, які викладаються на кафедрі українською та англійською мовами:

 • етика і деонтологія у фармації
 • вступ у фармацію
 • безпека життєдіяльності, основи біоетики та біобезпеки
 • технологія ліків
 • фармацевтичне право та законодавство
 • екстремальна медицина
 • підготовка офіцерів запасу галузі знань «Охорона здоров’я»

Спеціальність «Фармація»:

 • клінічна фармація та фармацевтична опіка
 • фармацевтичний менеджмент та маркетинг
 • організація та економіка фармації
 • фармацевтичне та медичне товарознавство
 • фармакоекономіка
 • охорона праці та охорона праці в галузі
 • система якості у фармації
 • фармацевтична біотехнологія
 • соціальна фармація
 • фармакотерапія
 • перша долікарська допомога з навчальною медичною практикою

Курси за вибором:

 • управління кар’єрою
 • валеологія
 • основи поведінки споживача у фармації

Вибіркові дисципліни за спеціалізацією:

 • доказова медицина
 • клінічне вивчення лікарських засобів
 • побічна дія ліків
 • соціальна взаємодія: провізор-лікар-пацієнт
 • фармацевтична опіка з клінічною фармацією
 • міжнародний маркетинг у фармації

Вибіркові практики за спеціалізацією:

 • практика з клінічної фармації та фармацевтичної опіки

Виробничі практики:

 • з організації та економіки у фармації
 • з менеджменту та маркетингу у фармації
 • зі спеціальності "Міжнародний маркетинг у фармації"
 • зі спеціальності "Фармацевтична опіка з клінічною фармацією"

На кафедрі здійснюється підготовка провізорів-інтернів зі спеціальності «Загальна фармація» з викладанням таких дисциплін:

 • організація, управління та економіка фармації
 • фармацевтична технологія
 • клінічна фармація
 • елементи практичної психології
 • спеціальна підготовка

На кафедрі створені та є в наявності методичні матеріали для всіх дисциплін, що викладаються,  двома мовами (українською та англійською). Викладачі кафедри працюють над створенням методичних посібників, навчальних посібників, журналів з методичними рекомендаціями для студентів з практичної роботи, самостійної роботи, також для студентів заочної форми навчання. Ведеться постійна робота з оновлення бази тестових завдань для дисциплін, з яких складається ліцензійний іспит Крок-2 і Крок-3, оновлюються білети для семестрових іспитів, диференційних заліків і випускової атестації. Кафедра є випусковою і відповідає за проведення практично-орієнтованих випускних іспитів з дисциплін – Технологія ліків, Управлінні та економіка фармації, Клінічна фармація. На кафедрі постійно удосконалюється навчальний процес, застосовуються новітні методики викладання (тренінги, ігри, відео-кейси). Викладачами кафедри створено і постійно оновлюється мультимедійний супровід лекції з усіх дисциплін, що викладаються.

Наукова діяльність кафедри здійснюється в двох напрямках у рамках виконання НДР:

1) Розробка моделі фармацевтичних компетентностей у лікуванні цукрового діабету I та II типу в умовах реформування системи охорони здоров’я в Україні (науковий керівник – завідувач кафедри фармацевтичного менеджменту, клінічної фармації, технології ліків д.мед.н., професор Середа П.І.; терміни виконання НДР: початок 01.05.2019 року, закінчення 31.12.2023 року). Відповідно до плану виконання НДР у 2019 році проводився літературний пошук та порівняльний аналіз кластерів фармацевтичних компетентностей у лікуванні цукрового діабету за даними міжнародних досліджень в аспекті нового бачення ролі фармацевтичного фахівця в системі фармацевтичного забезпечення хворих з цією патологією. Актуальність даної проблеми для України пов’язана з тим, що сьогодні в країні відсутній скринінг захворюваності населення на цукровий діабет (ЦД), не сформована система менеджменту способом життя пацієнтів з цим захворюванням, не захищені їх права, відсутній науково-обґрунтований аналіз стану ефективності медичної допомоги і фармацевтичних послуг та оцінки впливу коморбідних станів на перебіг ЦД.

На підставі проведеного аналізу літератури (першоджерел) і порівняльного аналізу різних методичних підходів до післядипломного навчання фармацевтів/провізорів, також контент-аналізу текстів досліджено системи менеджменту ЦД I і II типу, нові ролі фармацевтів у здійсненні фармацевтичної опіки хворих, результати дослідження представлені у науковій статті: Bilan O. A., Kukhar О. О., Novykova L. G. (2020) Experience of Developed Countries in the Attraction of Pharmacists for the Prevention and Treatment of Diabetes. World Science. 5(57), 49-54. Vol.2. DOI: https://doi.org/10.31435/rsglobal_ws/31052020/7080

За темою виконано студентська науково-дослідна робота – досліджено застосування біосимілярів у лікуванні ЦД, результати представлено у тезах «ЗАСТОСУВАННЯ БІОСИМІЛЯРІВ У ЛІКУВАННІ ЦУКРОВОГО ДІАБЕТУ: РЕТРОСПЕКТИВНИЙ АНАЛІЗ, ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ» (автори Середа П.І., Нікон Вікторія - студентка 1 курсу фармацевтичного факультету) на XXIV МІЖНАРОДНИЙ МЕДИЧНИЙ КОНГРЕС СТУДЕНТІВ ТА МОЛОДИХ ВЧЕНИХ (13-15 квітня 2020 р., м. Тернопіль).

На підставі проведених досліджень літературних джерел за темою НДР підготовлено матеріали для наукової статті: «ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ВИКОРИСТАННЯ РОСЛИННИХ ПРЕПАРАТІВ У ЛІКУВАННІ ЦУКРОВОГО ДІАБЕТУ 2 ТИПУ» (автори Середа П.І., Брубейкер І.О., Торхова Т.В., Білан О.А.), яку включено в матеріали науково-практичної конференції «PLANTA+. ДОСЯГНЕННЯ ТА ПЕРСПЕКТИВИ», присвяченої 95 річниці від дня народження професора Максютіної Н.П. (20—21 лютого 2020 року, м. Київ).

За темою виконано студентська науково-дослідна робота – досліджено фармацевтичні компетентності у лікуванні ЦД, результати представлено у тезах «ДОСЛІДЖЕННЯ ФАРМАЦЕВТИЧНИХ КОМПЕТЕНЦІЙ У ЛІКУВАННІ ДІАБЕТУ: СКРИНІНГ, ЗАПОБІГАННЯ І ДІАГНОСТИКА ЦУКРОВОГО ДІАБЕТУ; ПЕРОРАЛЬНА І ІН’ЄКЦІЙНА ТЕРАПІЯ» (автори Кухар О.О., Білан О.А., Давиденко Ірина – студентка 4 курсу фармацевтичного факультету) на ХХIII Міжнародний медичний конгрес студентів і молодих вчених (15-17 квітня 2019 року, м. Тернопіль).

З теми дослідження опубліковано тези на конференціях.

2) Науково-дослідна робота «Дослідження шляхів кар’єрного розвитку та безперервного навчання магістрів фармації у ПВНЗ «Київський медичний університет» (науковий керівник, завідувач кафедри фармацевтичного менеджменту, клінічної фармації, технології ліків д.мед.н., професор Середа П.І.; терміни виконання НДР: початок 01.05.2019 року, закінчення 31.12.2023 року). Зазначена НДР запланована і виконується в плані продовження і розвитку науково-дослідної роботи, яка виконувалась в університеті (03.2019 року – 31.12.2019 року): «Дослідження шляхів кар’єрного розвитку та подальшого професійного навчання провізорів-випускників Київського медичного університету» (державний реєстраційний номер: 0119U101017, науковий керівник НДР д.мед.н., професор Доан С.І.).

У 2020 році проведено дослідження ролі професійного электронного портфоліо фармацевта у системі безперервної фармацевтичної освіти і розвитку впродовж життя, опубліковані результати дослідження у наукових статтях:

Використання портфоліо в рамках викладання дисципліни «управління кар’єрою». Theoretical and empirical scientific research: concept and trends: Collection of scientific papers «ΛΌГOΣ» with Proceedings of the International Scientific and Practical Conference (Oxford; July 24, 2020). Oxford, 2020. Vol. 2, pp. 113-119. DOI: https://doi.org/10.36074/24.07.2020.v2.34, автори Білан О. А., Новикова Л. Г., Марченко-Толста К. С. (липень, 2020 рік).

Досліджені механізми формування Soft skills у фармацевтів, представлено нові педагогічні технології, що розроблені на кафедрі при реалізації освітньої програми для фармацевтів:

USAGE OF MODERN LEARNING MATERIAL EMBADDING METHODS FOR DEVELOPMENT OF THE COMMUNICATION COMPETENCIES AND CONSULTING SKILLS. World Science, 3(6(58), 18-22. https://doi.org/10.31435/rsglobal_ws/30062020/7117, Novykova, L., Bilan, O., & Kukhar, O. (червень, 2020 рік).

В рамках виконання НДР у 2019 році проведено пілотне дослідження з теми, результати дослідження опубліковано в наукових статтях у міжнародному журналі World Science:

ДОСЛІДЖЕННЯ КАР’ЄРНИХ НАМІРІВ ПРОВІЗОРІВ ‒ ВИПУСКНИКІВ ІНТЕРНАТУРИ. World Science, 2(3(43), 46-50. https://doi.org/10.31435/rsglobal_ws/31032019/6411, автори Кухар О.О., Білан О.А., Новикова Л.Г. (березень, 2019);

ДОСЛІДЖЕННЯ ШЛЯХІВ КАР’ЄРНОГО РОЗВИТКУ ПРОВІЗОРІВ — ВИПУСКНИКІВ КИЇВСЬКОГО МЕДИЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ. World Science, 3(6(46), 37-41. https://doi.org/10.31435/rsglobal_ws/30062019/6574, автори Кухар О. О., Білан О. А., Новикова Л. Г. (червень, 2019).

З теми дослідження опубліковано тези на конференціях.

У 2019 році на кафедрі отримано Патент України на корисну модель «Фітозасіб з гепатопротекторною активністю» (автори: Гуртовенко І.О., Коновалова О.Ю., Середа П.І., Серединська Н.М.), №7099 від 25.06.2019 року; отримано Патент України на корисну модель «Діабетичний засіб з гіпоглікемічною дією «Топікул» (автори Середа П.І., Цимбаліста Ю.А.), №7084 від 25.06.2019 року.

На кафедрі ведеться наукова робота зі студентами, результати якої представлені у курсових роботах з чотирьох дисциплін (організація і економіка у фармації, фармацевтичний менеджмент і маркетинг, клінічна фармація і фармацевтична опіка, технологія ліків) і у більше ніж 40 дипломних роботах; студенти приймають участь у конкурсах студентських наукових робіт, доповідають про результати досліджень на міжнародних конференціях і конгресах, традиційно щорічно студенти беруть участь у Міжнародному медичному конгресі студентів і молодих вчених у Тернополі. Робота у науковому гуртку кафедри дозволяє студентам проводити сучасні інтегративні міждисциплінарні дослідження, розвиває клінічне мислення фармацевтів. Поєднання тем для дослідження з маркетингу у фармації і клінічної фармації надає можливість студентам вивчати актуальні питання реформування галузі охорони здоров’я України, також орієнтуватися на сучасному ринку праці, реалізуючи свій потенціал.

Кафедра фармацевтичного менеджменту, клінічної фармації, технології ліків бере свій початок від 2003 року. Профільні фармацевтичні дисципліни в цей час викладалися на кафедрі фармації з курсами фармацевтичної хімії, токсикологічної хімії, фармакогнозії, аптечної та промислової технології ліків, організації та економіки фармації. З 21 липня 2003 року шляхом реорганізації цієї кафедри було створено два окремі підрозділи: кафедру технології ліків, яку очолила кандидат фармацевтичних наук, доцент Ткачук (Брубейкер) Ірина Олексіївна – учениця доктора фармацевтичних наук, професора, академіка Української академії наук, заслуженого діяча науки і техніки УРСР, Тихонова О.І., та кафедру організації та економіки фармації, яку очолив кандидат фармацевтичних наук, доцент Кухар Олександр Олександрович – послідовник львівської фармацевтичної школи доктора фармацевтичних наук, професора Громовика Б.П. У подальшому (2005 рік) внаслідок об`єднання цих двох кафедр було утворено нову кафедру технології ліків і організації та економіки фармації під керівництвом к.ф.н., доцента Брубейкер І.О.

Згодом, у 2008-2013 роках зазначену кафедру очолював професор Пономаренко Микола Семенович – знаний фахівець у галузі фармації, заслужений працівник фармації України, доктор фармацевтичних наук, академік Міжнародної академії інформатизації при ООН.

У 2014 році кафедра технології ліків, організації та економіки фармації була реорганізована шляхом включення її до складу кафедри фармакології, патофізіології, клінічної фармакології і фармації, технології ліків, очолюваної доктором медичних наук, професором Тумановим Віктором Андрійовичем. Туманов В.А. – учений - фармаколог, доктор медичних наук, професор, академік АН ВШ України.

У березні 2019 року відповідно до рішення Вченої ради та наказу по університету було утворено кафедру фармацевтичного менеджменту, клінічної фармації, технології ліків до компетенції якої було включено викладання комплексу загальнофармацевтичних дисциплін, клінічної фармації, технології ліків.

Завідувач кафедри
Середа Петро Іванович
Контактна інформація
Адреса:Київ, Харківське шосе, 121
E-mail:pharmacy@kmu.edu.ua
ПОДІЇ | Всі Події
20
ВЕР
Курси гірудотерапії
Тривалість: 20.09.2021 - 01.10.2021
07 Вересня 2021
27
ВЕР
Курси з фітотерапії
Тривалість: 27.09.2021 - 08.10.2021
07 Вересня 2021
20
ЖОВ
Курси з народної та нетрадиційної медицини
Тривалість: 20.10.2021 - 17.11.2021
13 Вересня 2021
ОФІЦІЙНІ ПОРТАЛИ
ПАРТНЕРИ | Всі Партнери