Кафедра анатомії, топографічної анатомії та оперативної хірургії

Адреса: Харківське шосе, 121

Завідувач кафедри


Керечанин Ірина Валеріївна
, кандидат медичних наук, доцент.
У 2002 році закінчила медичний факультет Ужгородського національного університету, спеціальність «Лікувальна справа», кваліфікація «Лікар». У 2011 році захистила кандидатську дисертацію при Національному медичному університеті імені О.О. Богомольця за спеціальністю 14.03.01 – нормальна анатомія. У 2019 році присвоєно вчене звання доцента кафедри анатомії, топографічної анатомії та оперативної хірургії КМУ.

Штат кафедри

– Керечанин Ірина Валеріївна – к.м.н., доцент, завідувач кафедри;
– Ковальчук Наталія Василівна – к.м.н., доцент, заступник зав. кафедри з навчально-методичної роботи;
– Радомська Наталія Юрієвна – к.м.н., доцент, відповідальна за курс топографічної анатомії та оперативної хірургії;
– Леоненко Ігор Миколайович – к.м.н., доцент, відповідальний за організацію тестового контролю по курсу анатомії;
– Леоненко Святослав Ігоревич – асистент, викладає анатомію англійською мовою;
– Ілійа Ібрахім Авдуллахі – асистент, викладає анатомію англійською мовою;
– Шамрай Дмитро Вікторович – асистент, викладає топографічну анатомію та оперативну хірургію англійською мовою.

Навчальна робота

На кафедрі викладаються анатомія та топографічна анатомія з оперативною хірургією студентам першого–третього курсів медичного, стоматологічного та фармацевтичного факультетів.
Викладення ведеться українською та англійською мовами.

Методична робота

Матеріально-технічне оснащення кафедри відповідає нормативам і вимогам до вищих навчальних медичних закладів III-IV рівня акредитації.
Видано низку підручників та навчальних посібників з анатомії, топографічної анатомії та оперативної хірургії.

Наукова робота

Напрямами наукової роботи є морфологія серцево-судинної та нервової систем, особливості перебігу та стійкості в умовах стресових реакцій, антропологія, методика викладання анатомії, топографічної анатомії та оперативної хірургії.
Викладачами кафедри опубліковано біля 400 наукових та науково-методичних праць, отримано 5 авторських свідоцтв.
Співробітники кафедри беруть участь у конференціях і з’їздах різного рівня зокрема у III та IV Національних конгресах анатомів, гістологів, ембріологів і топографо-анатомів України, XIII Конгресі світової федерації українських лікарських товариств, Міжнародному науковому симпозіумі з питань морфогенезу органів і тканин під впливом екзогенних факторів, IV міжнародній практичній конференції “Наукові дослідження, теорія та експеримент”, Міжнародному конгресі “Актуальні проблеми сучасної медицини” та інші.

Історія кафедри

В травні 1992 року в Києві був зареєстрований перший в Україні приватний Вищий медичний навчальний заклад “Медичний інститут Української асоціації народної медицини”.

З цього часу починається пошук навчальної бази для інституту і студентського гуртожитку.

З цією метою виконуючим на громадських засадах обов’язки проректора з міжнародних зв’язків Ю.О. Болговим влітку 1992 року здійснюється договірне співробітництво з фірмами “Довір’я” та “За дружбу народів”, з допомогою яких проводиться реклама інституту та проводиться перший контрактний набір студентів з числа громадян зарубіжних країн.

За рахунок цих же фірм сплачується річна оренда навчальних приміщень та гуртожитку Госкомгеології України по провул. Лабораторному 1.

Починається формування професорсько-викладацького складу перших кафедр інституту.

На завідування кафедри анатомії запрошується доктор медичних наук В.І. Талько.

Під його керівництвом  формується навчально-методична база та викладацький склад кафедри.

9 вересня 1992 року В.І. Талько читає першу лекцію з анатомії людини, з якої й починається перший день навчання – день офіційного відкриття інституту.

З початком навчального року вищеназвана база та гуртожиток починають використовуватися інститутом не тільки для іноземних, але й для вітчизняних студентів.

Цей крок вимагає зменшити кількість прийому іноземних студентів, але не вирішує виниклих проблем недостатності навчальних площів, в тому числі для кафедри анатомії людини.

Тому з початку 1993 року завдяки ініціативі В.І. Талько частина занять починає проводитися на базі кафедри нормальної анатомії Київського Державного медичного інституту ім. О.О. Богомольця, а у наступні два роки кафедра переходить працювати на базу кафедри клінічної анатомії Київського інституту удосконалення лікарів.

З 1996 року кафедра працює на базі патологоанатомічного відділення КМКЛ №1.

В перші роки професорсько-викладацький склад кафедри більшістю був з числа сумісників, які за основним штатним розкладом працювали в інших навчальних ВНЗ м. Києва.

Зокрема, на кафедрі анатомії людини викладали співробітники Київського Державного медичного університету ім. О.О. Богомольця  професори І.І. Бобрик, В.Г. Черкасов, С.М. Стеценко, доктори медичних наук С.Т. Чернокульський, О.О. Шевченко, доценти О.З. Семіног, А.М. Синицька, Л.М. Соловйова, кандидат медичних наук М.Г. Федосенко, та ст. викладач Р.Д. Шадлун; Київського інституту удосконалення лікарів – професори М.І. Симорот, доктор медичних наук Д.Л. Горбатюк, доценти В.А. Гудзенко, М.О. Марей, П.С. Кризина, кандидати медичних наук І.М. Первак та І.М. Леоненко, Київського інституту фізичної культури і спорту – доцент О.І. Новохатський, Київської обласної судової медицини – доцент А.Т. Юрченко.

Таке широке коло професорсько-викладацького складу надало кафедрі можливість у короткий час впровадити в навчальний процес кращий досвід багатьох вищих навчальних закладів столиці України.

З часом частина цих викладачів виявила бажання перейти у штат кафедри.

Більшість з них потім отримала в інституті підвищення вченого звання та науково-педагогічних посад.

В 1996 р. професорсько-викладацький склад кафедри стабілізується і складається тільки з штатних співробітників: завідувач кафедри, доктор медичних наук, професор В.І. Талько, доктор медичних наук, професор Л.М. Давиденко, кандидати медичних наук, доценти Ю.О. Болгов, І.М. Леоненко, А.І. Парахін.

На кафедрі працюють також досвідчені співробітники, серед котрих ветеран кафедри, старший лаборант з вищою освітою, завідувач анатомічного музею Н.М. Ярова.

У 2010 р. до кафедри анатомії була приєднана дисципліна топографічна анатомія та оперативна хірургія, яку очолив д.м.н. П.С. Кризина.

Зусиллям колективу на кафедрі облаштовано 4 навчальних кімнати, секційний зал та морг, анатомічний музей, кабінети для професорсько-викладацького та лаборантського складу.

На кафедрі створена сучасна навчально-методична база — понад 70 муляжів, більше 400 анатомічних таблиць та 200 слайдів, бібліотека.

Кафедра отримує можливість навчати не тільки зафіксовані у формаліні анатомічні препарати, але й секційний матеріал.

Працює студентський науковий гурток.

Професорсько-викладацький склад кафедри проводить планові наукові дослідження.

Тематика цих досліджень різноманітна.

Головними її напрямками є антропологія, морфологія серцево-судинної та нервової систем, методика викладання анатомії.

З цих напрямків опубліковано понад 50 наукових робіт.

Колектив кафедри з перших років утворення інституту приймає активну участь в роботі ректорату та Вченої ради, а у подальшому — в роботі Ради інституту з виховної роботи, Ради медичного факультету, центральної методичної комісії, комісій державних перевідних та випускних іспитів.

Професори В.І. Талько і Л.М. Давиденко є членами Спеціалізованої Ради по захисту кандидатських та докторських дисертацій з морфології, яка створена при Національному медичному університеті ім. О.О. Богомольця.

З 2005-2006 навчального року кафедра поряд з іншими кафедрами інституту впроваджує в практику нову систему навчання за планом Болонського процесу.

В цей же період колектив кафедри здійснює навчання не тільки студентів Медичного інституту УАНМ, але й інших навчальних закладів м. Києва Інституту екології і медицини, Національного університету фізичної культури і спорту, а також слухачів спецкурсів з народної та нетрадиційної медицини Української асоціації народної медицини.

Кафедра працює у тісному зв’язку з одно-профільними кафедрами інших медичних ВНЗ України.

Особливо тісні зв’язки підтримуються з кафедрою нормальної анатомії Національного медичного університету ім. О.О. Богомольця, яка є головною кафедрою МОЗ України.

Велику допомогу у співробітництві з іншими навчальними закладами надали ректори медчних ВНЗ Є.Г. Гончарук, В.М. Гирін, Ю.В. Вороненко.

Зараз на кафедрі працюють:

В.І. Талько — завідувач кафедри, доктор медичних наук, професор;

Доценти, кандидати медичних наук:  Н.В. Ковальчук, І.М. Леоненко, І.В. Керичанин, Н.Ю. Радомська, О.М. Ковальов;

асистенти: С.І. Леоненко, Д.В. Шамрай, І.А. Илійа.

Кафедра приділяє особливу увагу удосконаленню навчального процесу за рахунок використання сучасних електронних технологій (мультімедійні демонстрації, анатомія в системі 3D6, демонстрація оперативних прийомів та інше).

12.04.2019
ПОДІЇ | Всі Події
ОФІЦІЙНІ ПОРТАЛИ
ПАРТНЕРИ | Всі Партнери