ПОДІЇ | Всі Події

Університет готує фахівців за напрямом підготовки 22 “Охорона здоров’я” на факультетах: медичний за спеціальністю “Медицина” (222), термін навчання – 6 років, форма навчання – денна, стоматологічний факультет за спеціальністю “Стоматологія” (221), термін навчання – 5 років, форма навчання – денна, “Фармація” (226), форми навчання – денна та заочна, терміни навчання 5 та 5,5 років відповідно. КМУ має IV – найвищий ступінь акредитації.

Післядипломна підготовка лікарів здійснюється:

•   В інтернатурі  (термін навчання — залежно від напрямку спеціалізації від 2 до 3 років) за напрямами: сімейна медицина, хірургія, фтизіатрія, стоматологія, педіатрія, внутрішня медицина, офтальмологія, травматологія та ортопедія, шкірні та венеричні хвороби, акушерство та гінекологія, інфекційні хвороби та ін. Детальніше тут https://kmu.edu.ua/?cat=134

•   В магістратурі (термін навчання — залежно від напрямку спеціалізації від 2 до 3 років).

Організація навчального процесу  здійснюється у відповідності з вимогами нормативних та інструктивних документів Міністерства освіти і науки, молоді і спорту України та Міністерства охорони здоров’я  України.

Велика увага приділяється спільній роботі по організації навчального процесу та його методичного забезпечення з такими вищими медичними навчальними закладами, як Національна медична академія післядипломної освіти ім. Шупика, з якою університет створив навчальний комплекс.

Питання відповідності навчальних планів вимогам державного стандарту підготовки фахівців постійно обговорюються на засіданнях ректорату, Вченої Ради університету, факультету.

В наявності всі робочі навчальні програми з усіх дисциплін, що передбачені навчальними  планами.

Робочі навчальні програми з дисциплін створені на базі типових державних навчальних програм, а  програми з дисциплін народної та нетрадиційної медицини розроблені відомими спеціалістами цієї галузі, які працюють на кафедрах  цього напрямку в Університеті.  Всі робочі навчальні програми мають рецензії провідних спеціалістів.

Організація навчального процесу на кафедрах Університету здійснюється у відповідності з розкладом навчальних занять, який відповідає вимогам навчального плану, графіку навчального процесу і затверджується щосеместрово у відповідному порядку. Розклад занять складається на основі комп’ютерної програми з урахуванням умов навчання студентів (розташуванням навчальних баз, аудиторним фондом).

Контроль за організацією навчального процесу  здійснюється у відповідності з наказом Міністерства освіти і науки України №161 від 02.06.93 р., Законом України „Про вищу освіту”  та „Положенням про КМУ УАНМ”.

Систематично у відповідності з графіком здійснюються контрольні зрізи рівня підготовки студентів (ректорські перевірки).

Розроблені, затверджені та впроваджені в навчальний процес тести для проведення вхідного, поточного, рубіжного, кінцевого контролю рівня підготовки студентів та тести для ліцензійного інтегрованого іспиту „Крок – І, ІІ”, в проведенні якого по Україні медичний факультет постійно приймає участь. Кафедри факультету надають допомогу у роботі Комітету при МОЗ України по розробці тестів для ліцензійного контролю рівня підготовки студентів медичних вузів України („Крок — І-ІІІ”).

На кафедрах університету апробуються та впроваджуються такі сучасні технології, як рейтингова система, застосування тестів, ситуаційних задач для контролю і навчання, комп’ютерні системи.  112 комп’ютерів застосовуються в навчальному процесі. Здійснена інтеграція між навчальними  дисциплінами, що відображено в робочих навчальних програмах. Визначено конкретні професійні вимоги при вивченні кожної дисципліни.

На кафедрах факультету в наявності всі методичні документи для забезпечення організації навчального процесу (типові і робочі навчальні програми з дисциплін, методичні розробки практичних (семінарських) занять для викладачів, методичні вказівки до практичних занять та самостійної роботи для студентів, тести, ситуаційні задачі та інше.

Розроблені в співавторстві посібники з латинської, французької, англійської мов для студентів, лекції та практикум з курсу “Нормальна фізіології людини”, підручники „Щелепно-лицьова хірургія”, навчальні посібники з хірургії, фтизіатрії і пульмонології, педіатрії, “Методичні розробки до практичних занять з мікробіології, вірусології та імунології”, практикум для студентів з медичної біології,  в цілому більш як 80 примірників навчальної та наукової літератури. Співробітники кафедр факультету прийняли участь у створенні таких підручників і посібників як “Патологічна фізіологія”, “Основы электро- и акупунктуры”, “Фармакологія” та інші.

В Університеті впроваджено кредитно-модульную систему (Болонський процес) відповідно до наказів Міністерства освіти і науки України № 48 від 23.01.2004 р. «Про проведення педагогічного експерименту з впровадження кредитно-модульної системи організації навчального процесу» та Міністерства охорони здоров’я України від 22.03.2004р. № 148 «Про заходи щодо реалізації положень Болонської декларації в системі вищої медичної і фармацевтичної освіти на 2004-2005роки».

Регулярно в Університеті з 2005 року функціонує постійно діючий семінар «Вища освіта і Болонський процес», проводяться лекції для науково –педагогічних працівників, інтернів, магістрів та студентів університету за програмою Міністерства охорони здоров’я України.

Постійно здійснюється обмін досвідом між викладачами кафедр університету з питань впровадження кредитно-модульної системи, результати обговорення яких обговорюються на засіданнях центральної методичної комісії та на засіданнях Вченої Ради університету.

Контроль за організацією навчального процесу та його методичного забезпечення здійснює навчально-методичний центр університету.

24.05.2013
ПОДІЇ | Всі Події
ОФІЦІЙНІ ПОРТАЛИ
ПАРТНЕРИ | Всі Партнери