Лікарями не народжуються - ними стають в КМУ! | NO ONE IS BORN A DOCTOR! BECOME ONE AT KMU!

Визначення рівня компетентності з іноземної мови професійного спрямування у студентів, громадян України, які навчаються за спеціальностями «Медицина», «Стоматологія», «Фармація» галузі знань 22 «Охорона здоров ‘я»

Шановні колеги та студенти! Доводимо до відома наступну інформацію щодо визначення рівня компетентності з іноземної мови професійного спрямування у студентів, громадян України, які навчаються за спеціальностями «Медицина», «Стоматологія», «Фармація» галузі знань 22 «Охорона здоров 'я»!
Враховуючи принципи Стандартів і рекомендацій щодо забезпечення якості в Європейському просторі вищої освіти (Е8С), ухвалених Міністерською конференцією в Єревані, 14-15 травня 2015 року, з метою поліпшення якості підготовки студентів, громадян України, які навчаються за спеціальностями «Медицина», «Стоматологія», «Фармація» галузі знань 22 «Охорона здоров’я», контролю рівня професійної компетентності студентів з іноземної мови, як необхідної компоненти діяльності майбутнього лікаря або провізора, повідомляємо. 

Примірними навчальними планами підготовки фахівців другого (магістерського) рівня вищої освіти галузі знань 22 «Охорона здоров’я» за спеціальностями «Медицина», «Стоматологія», «Фармація», затвердженими МОЗ України, на вивчення дисциплін «Іноземна мова» та «Іноземна мова за професійним спрямуванням» передбачено 9 кредитів (270 год. – для спеціальності «Медицина») та 6 кредитів (180 год.-для спеціальностей «Стоматологія» та «Фармація»). 
Зважаючи на це, для забезпечення належного контролю рівня компетентності студентів з іноземної мови професійного спрямування, сприяння її вивченню під час засвоєння фундаментальних дисциплін, Міністерство охорони здоров’я України, починаючи з 2017-2018 навчального року, запроваджує для студентів-громадян України включення до ліцензійних інтегрованих іспитів «Крок 1. Загальна лікарська підготовка», «Крок 1. Стоматологія» та «Крок 1. Фармація» субтесту із відповідних завдань англійською мовою (або іншою, яку вивчав студент у вищому навчальному закладі) з кожної дисципліни, що входить до змісту цього іспиту (не більше п’яти тестових завдань з кожної дисципліни). 
Зауважимо, що у 2017/2018 навчальному році результат складання ліцензійних інтегрованих іспитів «Крок 1» визначатиметься за основним тестом – без урахування субтесту іноземною мовою. 
Починаючи з 2018/2019 – з урахуванням його результатів іноземною мовою. 
Також хочемо наголосити, що субтест буде проводитись виключно англійською мовою з 2019/2020 навчального року без можливості його складання іншою іноземною мовою. 
Лист МОЗ від 29.06.2017 року № 17662 додається.