Лікарями не народжуються - ними стають в КМУ! | NO ONE IS BORN A DOCTOR! BECOME ONE AT KMU!

В червні Київський медичний університет відвідала делегація з Німеччини на чолі з Головою ради директорів Клініки імені Ернста фон Бергманна гГмбх (м. Потсдам) паном Штефеном Гребнером

unnamedОкрім зустрічі, присвяченої розвитку співробітництва, на Вченій раді Університету відбулося присвоєння звання почесного професора ПВНЗ «Київський медичний університет» Генеральному директору клініки Ернст фон Бергманн (м. Потсдам) пану Штефену Гребнеру.

Штефен Гребнер ознайомив членів Вченої ради зі структурою клінік, створенням мережі співробітництва та надання медичних і немедичних послуг, планування телереанімаційної медицини, роботою тренувального та імітаційного центрів. Пан Гребнер також обіймає наступні посади:

•          Член Правління Товариства клінік федеральної землі Бранденбург;
•          Посол «Економічного кластеру охорони здоров’я» федеральних земель Берлін та Бранденбург;
•          Член комітету з охорони здоров’я головної організації торговельно-промислових палат Німеччини;
•          Почесний суддя суду з розгляду трудових спорів м. Потсдам;
•          Голова правління спілки «Центр інновативного менеджменту охорони здоров’я (ZIG) (в минулому).   

Наразі об'єднання клінік «Ернст фон Бергманн Потсдам» (далі – КЕvB) – це прогресивні спеціалізовані стаціонарні медичні заклади, які є одними з найбільших і найкраще обладнаних в регіоні-метрополії Берлін / Брандербург. До складу концерну «Ернст фор Бергманн» входять 29 клінік і відділень з понад 1700 ліжко-місцями і 3000 штатними працівниками в містах Потсдам, Бад Бельціг і Форст (Лаузиц).

Метою співробітництва між мережею клінік та Університетом є реалізація спільних проектів і планів в області підготовки медичних працівників, а також стажування студентів – медиків та лікарів-інтернів, що дозволить їм поглибити та вдосконалити теоретичних знання, набуті протягом навчання в Університеті, а також подумати про своє працевлаштування в майбутньому в Німеччині.

KEvB готовий співпрацювати з КМУ і  в сфері навчанні студентів –  було досягнуто домовленості про проведення фахівцями клінік guest lectures (гостьових лекцій) німецькою або англійською мовами; також розглянуто питання про створення курсів підвищення кваліфікації для лікарів.

Важливою частиною співробітництва стала домовленість про запуск на території України Інтеграційного проекту для медичних сестер, який полягає у залучення випускників медичних коледжів та медичних сестер із досвідом роботи на кваліфікована роботу до мережі клінік  «Ернст фон Бергманн Потсдам». Вже зараз КЕvВ готові взяти на навчання із подальшим працевлаштуванням 50 осіб.

Деталі програми ви можете дізнатися за телефоном:

+38 (044) 234-76-16,
+38 (050) 428-81-00.

viber_icon-icons.com_72020+38 (050) 428-81-00   

Whatsapp_icon-icons.com_66931+38 (050) 428-81-00

Kyiv Medical University starts working with a leading network of German clinics!

A delegation from Germany visited Kyiv Medical University in June. The head of this delegation was Mr Stefen Grebner, who is the Chairman of the Board of Directors of the Сlinic named after Ernst von Bergmann, GmbH (Potsdam).

Apart of a meeting, devoted to the development of cooperation, the Chief Executive Officer of the Ernst von Bergmann clinic (Potsdam) – Mr Stefen Grebner – was awarded with the degree of Honorable Professor of the Private Higher Educational Establishment "Kyiv Medical University" at the Academic Council of the University.

Stefan Grebner introduced the members of the Academic Council the structure of clinics, the creation of cooperative network and the provision of medical and non-medical services, planning of telereanimation medicine, the work of training and imitation centers. Mr. Grebner takes also the following positions:

  • Member of the Board of the Society of Clinics of the Federal Land Brandenburg;
  • Ambassador of the “Economic Cluster of Health care” of the Federal Land Berlin and Brandenburg;
  • Member of the Health Care Committee of Germany's main chambers of commerce and industry;
  • Honorable judge of the Potsdam Labor Dispute Tribunal;
  • Chairman of the Board of the Association “Center of Innovative Healthcare Management” (ZIG) (in the past).

Currently, the unit of clinics named after “Ernst von Bergmann Potsdam” (hereinafter referred to as KevB) is progressive, specialized in-patient medical facilities, which are one of the largest and best-equipped in metropolitan areas of Berlin/Brandenburg. “Ernst von Bergmann” consists of 29 clinics and departmets with more than 1700 beds and 3,000 full-time employees in the cities of Potsdam, Bad Belzig and Forst (Lausitz).

The aim of the cooperation between the clinic network and the University is implementation of common projects and plans in the field of training of medical staff as well as practical trainings for students-physicians and interns. That will enable them to deepen and improve the theoretical knowledge, gained during the study at the University, and to think about their own employment in the future in Germany.

KEvB is ready to cooperate with the Cabinet of Ministers and in the field of student education – it was agreed to hold guest lectures by clinic specialists in German or English; it was also discussed the creation of advanced training courses for physicians.

An important part of the cooperation was an agreement on the launching on the territory of Ukraine of Integration Project for nurses. It involves in attracting graduates of the medical colleges and nurses with working experience for a qualified job in the network of clinics of “Ernst von Bergmann Potsdam”. KEvB is already ready to employ 50 people for studying and further employment.

For further information, please contact us:

+38 (044) 234-76-16,

+38 (050) 428-81-00.

viber_icon-icons.com_72020 +38 (050) 428-81-00  (WhatsApp)

 Whatsapp_icon-icons.com_66931+38 (050) 428-81-00 (Viber)

 

For further information, go to: