Лікарями не народжуються - ними стають в КМУ! | NO ONE IS BORN A DOCTOR! BECOME ONE AT KMU!

Університет розпочинає співпрацю з ВООЗ

VOOZ_06_02_201726 червня відбулася зустріч президента ПВНЗ «Київський медичний університет» Поканевича О. В., ректора  Івнєва Б.Б., проректора науково-педагогічної роботи та післядипломної освіти Доан С.І. та ін. з представниками Європейського бюро ВООЗ — Niyazi Cakmak Team Lead (immunization System strengthening) Vaccine Preventable Diseases and Immunization Programme division of Communicable Diseases and Health Security, експерт з питань вакцинопрофілактики Моісеєва Г.В. та Українського офісу ВООЗ — Vusala Allahverdiyeva, MD, Technical Officer Vaccine Preventable Diseases and Immunization WHO Country Office in Ukraine.

Під час зустрічі обговорено напрями співпраці з теоретичних та практичних питань удосконалення організації вакцинопрофілактики в Україні. У центрі успішної реалізації реформи системи охорони здоров’я — кадрове забезпечення, а саме якість їх підготовки. Одне із найважливіших питань –  вкрай низький рівень охоплення щепленнями населення України. На теперішній час необхідно об’єднати зусилля вищих навчальних медичних закладів приватної та державної форми власності для підвищення освіти медичних працівників з питань вакцинації. Президент др. Поканевич О.В. висвітлив можливості Київського медичного університету у заповненні прогалин в знаннях вакцинопрофілактики у медичних працівників. Особливо акцентовано увагу на кадровому та матеріально-технічному потенціалі КМУ, його розвинутій інфраструктурі, досвіді співпраці з відомими міжнародними організаціями.

26th June there took place the meeting between the President PHHE "Kiev medical University" Dr. O.Pokanevych, Rector Prof. B. Ivnyev,  Vice-Rector on scientific-pedagogical work and post-graduate education Prof. S. Doan and other members of the Administration with the representatives of the European Bureau of the WHO – Niyazi Cakmak, the Team  Lead (immunization System strengthening) Vaccine Preventable Diseases and Immunization Program Division of Communicable Diseases and Health Security, the Expert on vaccination G.V. Moisieieva, as well of Ukrainian WHO MD Vusala Allahverdiyev, the Technical Officer Vaccine Preventable Diseases and Immunization WHO Country Office in Ukraine.

During the meeting they discussed areas of cooperation on theoretical and practical issues of improving the organization of vaccination in Ukraine. In the center of the successful implementation of the reform of the health system – the human resources, namely the quality of their training. One of the most important issues is the extremely low level of vaccination coverage of the population of Ukraine. Currently, it is necessary to join efforts of higher educational medical institutions of the private and public forms of ownership to improve the education of healthcare employees on vaccination. The President Dr. O. Pokanevych highlighted the opportunities Kyiv medical University in filling gaps in knowledge in vaccination of healthcare employees. Especially the attention was focused on the human and logistical capacity of the University, its developed infrastructure, experience of cooperation with famous international organizations.