Лікарями не народжуються - ними стають в КМУ! | NO ONE IS BORN A DOCTOR! BECOME ONE AT KMU!

Положення про організацію відпрацювань студентами пропущених занять в “КМУ УАНМ”

1. Організація відпрацювань студентами пропущених занять

1.1. Пропущені студентами практичні, семінарські, лабораторні заняття, заняття з виробничої практики та лекції підлягають відпрацюванню.

1.2. Відпрацювання пропущених практичних, семінарських, лабораторних занять проводяться з дозволу деканату. Документом, що надає студенту право на відпрацювання, є допуск з підписом декана або його заступника, завіреною печаткою відповідного деканату, та реєстраційним номером. Допуск є дійсним протягом 1 – 5 тижнів, залежно від кількості пропущених занять (до 3-х занять – 1 тиждень, до 10 занять – 2 тижні, більш ніж 10 занять – 5 тижнів) від дня його видачі. Якщо студент не відпрацював заняття у встановлений термін, необхідно з’явитися в деканат та подовжити термін дії допуску на відпрацювання у декана або його заступника. У разі подовження семестру на допуску зазначається кінцевий термін його дії.

1.3. Відпрацювання студентами практичних, лабораторних та семінарських занять з клінічних та медико – біологічних дисциплін, що були ними пропущені без поважних причин, ліквідація студентами академічної різниці у разі їх переводів та поновлення, яка виникає внаслідок розбіжностей навчальних планів а також повторне вивчення відрахованими студентами окремих дисциплін і курсів з наступним складанням іспитів та заліків здійснюються на платній основі.

1.4. Поважні причини пропуску занять або запізнення на заняття повинні бути підтверджені відповідними документами, зокрема:

– довідка про тимчасову непрацездатність студента видана в медичному кабінеті Університету. Якщо довідка видана іншим лікувальним закладом, вона має бути завірена в медичному кабінеті Університету;

– довідка щодо надання донорам пільг (форма 435/о), яка засвідчує, що особа здала кров і за місцем роботи має право на пільги, які передбачені Законом України „Про донорство крові та її компонентів”;

– довідка про запізнення рейсового транспорту, що завадило студенту вчасно прибути на заняття (видається начальником вокзалу, автостанції чи перевізником);

– довідка про виклик до слідчих органів або до військового комісаріату;

– наказ ректора або розпорядження по деканату про участь студента у громадських заходах,

– відрядження;

– розпорядження по деканату про дозвіл вважати пропуски занять виправданими за сімейними обставинами на підставі заяви студента, але не більше ніж на три дні.

1.5. Студент, який допустив пропуск заняття, зобов’язаний у 3-денний термін після виходу на навчання надати в деканат інформацію щодо причин пропуску та письмову заяву про дозвіл на відпрацювання. Якщо довідка про поважну причину надана із запізненням, причина пропуску вважається неповажною.

1.6. За наявності у студента поважної причини його відсутності на заняттях, на допуску декан або його заступник роблять позначку «з поважних причин», у іншому разі – роблять позначку «без поважних причин».

1.7. На відпрацювання пропущених занять з однієї дисципліни має бути виданий окремий допуск. У разі, якщо студент з поважної причини пропустив весь цикл або більш 50% його тривалості, то йому може бути виданий один допуск на відпрацювання пропущених занять за індивідуальним планом. У разі, якщо студент з поважної причини пропустив більш 30 годин занять з дисципліни, то йому може бути виданий один допуск на відпрацювання пропущених занять за індивідуальним графіком. Індивідуальний графік – оформлюється в деканаті факультету після погодження з кафедрою (з дисципліни якої допущені пропуски) термінів проходження та тематики відпрацювання, підписується деканом факультету та є підставою для видання відповідного наказу по факультету; Індивідуальний план – розробляється в навчально-методичному центрі після аналізу в деканаті виконання студентом навчального плану та погодження з кафедрою (з дисципліни якої допущені пропуски) термінів проходження та тематики відпрацювання, підписується директором НМЦ та є підставою для видання відповідного наказу по факультету.

1.8. Відпрацювання пропущених занять в Університеті проводиться в робочі дні за відповідним графіком, затвердженим на кафедрі.

1.9. Відпрацювання занять, пропущених студентами без поважної причини, проводяться на умовах: година відпрацювання – за годину заняття. За один день дозволяється відпрацювання двох занять тривалістю не більше 4 годин та одного заняття тривалістю понад 4 години.

Відпрацювання занять, пропущених з поважних причин, дозволяється шляхом перевірки рівня підготовленості студента до заняття, без дотримання вимоги «година за годину».

1.10. Декан має право видати допуск, що дозволяє відпрацювати пропущене заняття у навчальний час або за індивідуальним графіком:

– студентам – учасникам художньої самодіяльності,

– студентам, що виконують доручення деканату, профспілкового комітету та органів студентського самоврядування,

– студентам, які беруть участь у університетських спортивних заходах (за наявності відповідних клопотань),

– студентам, які мають дітей віком до 3-х років, вагітним та студентам, які за станом здоров’я не мають можливості відпрацьовувати пропущені заняття (за наявністю відповідних довідок).

1.11. Декан має право видати студенту допуск, що дозволяє не відпрацьовувати пропущене заняття (крім підсумкового контролю), у разі, якщо пропуск був пов’язаний з відрядженням, донорством, укладанням шлюбу, похоронах близьких родичів, участю у наукових конференціях, олімпіадах, громадських заходах, спортивних змаганнях тощо (при наявності відповідних документів).

1.12. Відпрацювання пропущених лекцій проводиться без допуску деканату шляхом написання реферату за формою, затвердженою на методичній нараді кафедри.

1.13. На підставі наданої студентом заяви декан має право дозволити відвідування лекцій за індивідуальним графіком студентам таких категорій: вагітним, студентам, що мають дітей, спортсменам (за наявності відповідного клопотання), представникам студентського самоврядування, студентського профспілкового комітету тощо.

1.14. У разі пропуску студентом підсумкового контролю його складання проводиться за окремим графіком.

 

Завдання та функції деканату щодо організації відпрацювань пропущених занять

 

2.1. Декан або його заступник на підставі пояснювальної записки студента мають з’ясувати причину відсутності студента на заняттях та видати йому відповідний допуск, зробивши позначку «з поважних причин», «без поважних причин», «у навчальний час», «за індивідуальним планом», «за індивідуальним графіком», «без відпрацювання».

2.2. Вимоги до видання допусків «з поважних причин», «у навчальний час», «за індивідуальним графіком» та «без відпрацювання» зазначені у пп. 1.4., 1.10, 1.11 цього Положення.

2.3. Документи, що підтверджують поважну причину пропуску студентом заняття,  зберігаються у деканаті до 1 вересня наступного навчального року. Пояснювальні записки студентів, що пропустили заняття без поважних причин, зберігаються у деканаті протягом 3 років в особових справах.

2.4. У разі пропуску заняття без поважної причини (крім занять з фізвиховання та соціально-гуманітарних дисциплін) студент пише в деканаті відповідну заяву. Декан або його заступник візує цю заяву, зазначає на ній кількість пропущених годин, вартість відпрацювання і спрямовує студента до оплати на відповідний рахунок університету. Після підтвердження оплати деканат видає студенту допуск з позначкою «без поважних причин». Копія квитанції про оплату зберігається в деканаті та кафедрі. Заяви студентів на оплату відпрацювання занять, пропущених без поважних причин, зберігаються у деканаті протягом 3 років.

2.5. Усі видані деканатом допуски мають бути зареєстровані у відповідних журналах.

2.6. Деканатом щомісячно проводиться моніторинг відпрацювань студентами пропущених занять за відомостями, які надаються кафедрами.

2.7. Результати щомісячного моніторингу відпрацювань студентами пропущених занять надаються деканатами в Навчально-методичний центр до 10 числа наступного місяця.

 

Завдання та функції кафедри щодо організації відпрацювань пропущених занять

 

3.1. Викладач має повідомити студенту дату та тему пропущеного ним заняття.

3.2. Відпрацювання здійснюється відповідно до графіку, затвердженого завідувачем кафедри, за наявності допуску з деканату та документа, що підтверджує особу студента.

3.3. Результати відпрацювання фіксуються у відповідних журналах.

3.4. Допуски на відпрацювання залишаються на кафедрі та зберігаються до 1 вересня наступного навчального року для підтвердження легітимності відпрацювань.

3.5. Після завершення у поточному семестрі навчальних занять з дисципліни, кафедра для студентів складає додатковий графік відпрацювань студентами пропущених занять протягом робочого тижня.

3.6. За наявності у студента допуску з позначкою «у навчальний час» або «за індивідуальним графіком» відпрацювання проводиться з іншими групами чи під час поточних консультацій після попереднього узгодження з викладачем.

3.7. У разі надання студентом допуску, що дозволяє йому не відпрацьовувати пропущене заняття, оцінку ставлять при завершенні викладання певної частини дисципліни, як середньоарифметичну усіх поточних оцінок за цей термін.

3.8. Кафедра до 5 числа наступного місяця надає деканатам відомості про студентів, які мають академічну заборгованість за встановленою формою. Відповідальність за своєчасність та достовірність відомостей, наданих деканатам, покладається на завідувачів кафедр.