Лікарями не народжуються - ними стають в КМУ! | NO ONE IS BORN A DOCTOR! BECOME ONE AT KMU!

НАВЧАННЯ НА ПІДГОТОВЧОМУ ВІДДІЛЕННІ

У першому семестрі слухачі підготовчого відділення для іноземних громадян почали вивчати російську мову, активно включились у спілкування, брали участь як  у різноманітних університетських  заходах, так і тих, які проходили на  відділенні. Зараз наші хлопці і дівчата із задоволенням використовують російську мову як засіб повсякденного спілкування, а викладачі уважно спостерігають за їх  успіхами, адже у другому семестрі почалась професійна підготовка з математики, фізики, інформатики, хімії та біології!

        Заняття з російської мови як іноземної

На підготовчому відділенні для іноземних громадян найбільшу увагу приділено мовній підготовці, основою якої є комунікативна методика. Метою курсу є свідоме використання розмовних комунікативних  моделей на базі вивчення основних лінгвістичних парадигм (іменникової та дієслівної). Завдяки чітко продуманій системі вправ та організації навчальної роботи з вивчення мови студенти оволодівають навичками використання різноманітних граматичних конструкцій у письмовій та усній практиці. Для поглибленої роботи над фонетикою активно використовуються технічні засоби з можливостями аудіювання та подальшого лінгвістичного опрацювання текстів і моделей розмовної практики. Систематично проводиться контроль і корекція знань за окремими темами, закріплення їх не тільки в класі, а й у різних видах позааудиторної роботи. Особливе місце у програмі підготовки виділено науковому стилю мовлення, тому що це вкрай важливо для успішного сприйняття дисциплін медико-біологічного профілю.

 

 Заняття з  української мови як іноземної

На підготовчому відділенні для іноземних слухачів проводяться заняття  з української мови. Дівчата та хлопці з різних країн світу опановують державну мову України. Вони вчаться спілкуватися українською, розуміти й поважати літературне та культурне надбання країни, в якій вони здобуватимуть освіту. Курс української мови для іноземців допоможе нашим майбутнім студентам  безперешкодно спілкуватися як у громадських місцях та  державних установах, так і під час  доброзичливої розмови  з друзями-українцями. Соціально-психологічна адаптація іноземних учнів до  умов життя в нашій країні  й порозуміння їх з українцями – одне із головних  завдань курсу української мови як іноземної.

Заняття з  математики та інформатики

Математичні методи в медицині – це сукупність методів кількісного вивчення і аналізу стану і / або поведінки об'єктів і систем, що відносяться до медицини і охорони здоров`я. У коло явищ, які вивчаються за допомогою цих методів, входять процеси, що відбуваються на рівні цілісного організму, його систем, органів і тканин; захворювання і способи їх лікування; прилади і системи медичної техніки; популяційні та організаційні аспекти поведінки складних систем в охороні здоров’я; біологічні процеси, що відбуваються на молекулярному рівні.

Стрімкий розвиток інформаційних технологій значною мірою зумовив перехід до якісно нової стадії розвитку цивілізації. Інформатика як галузь науки не могла обійти і сучасну медицину. Медична інформатика, використовуючи інформаційні технології, вирішує профілактичні, діагностичні, клінічні проблеми та питання соціально-гігієнічної служби, адміністративного управління системою охорони здоров'я.

Заняття з фізики

Навіщо фізика у медицині? Кожна людина з вищою освітою має бути всебічно розвинена. Фізика необхідна майбутнім лікарям для отримання знань про основні фізичні закони, щоб з легкістю працювати зі складним діагностичним обладнанням, яке на даний час мають сучасні клініки, та формування базових уявлень про функціонування систем людського організму, що надалі допоможе їм у професійній діяльності.

Слухачі підготовчого відділення із зацікавленістю вивчають всі розділи фізики. Особлива увага приділяється механіці, молекулярній фізиці та оптиці. Після проходження курсу фізики майбутні лікарі отримають навички у розв’язуванні задач та зможуть пояснювати російською мовою фізичні явища та процеси, що у подальшому допоможе їм краще сприймати та розуміти матеріал навчальних дисциплін в медичному університеті.

Заняття з біології

Одними з найважливіших завдань, які стоять перед іноземними студентами медичних спеціальностей на початковому етапі, є вивчення біології та засвоєння фахової лексики. Знання професійної термінології є центральним елементом подальшого навчання та засвоєння матеріалу.

Завданням викладання біології на підготовчому  відділенні є пошук ефективних шляхів підвищення рівня знань іноземних студентів з обраного фаху та необхідність вдосконалення методів їх підготовки до сприйняття  лекцій природничого спрямування російською мовою на першому курсі вищих навчальних закладів. Під час вивчення нових термінів ми використовуємо переклад англійською, але спонукаємо студентів до використання словників (у тому числі, електронних) під час самостійної роботи над фаховою лексикою. При вивченні біології ми намагаємося використовувати наочність та проектну апаратуру, яка викликає великий інтерес у студентів та підвищує мотивацію до навчання, оскільки це безпосередньо стосується подальшої професійної діяльності майбутніх лікарів.

Заняття з хімії

Сьогодні хімія посідає важливе місце в медицині. Сучасна медицина широко досліджує взаємозв'язок між вмістом хімічних елементів в організмі та виникненням і розвитком різноманітних захворювань.

Більшість хвороб зумовлена відхиленням вмісту якоїсь сполуки від норми через те, що відбувається величезна кількість хімічних перетворень всередині живої клітини у кілька етапів, і якщо порушується якась ланка, то порушується весь ланцюжок, внаслідок чого зупиняється нормальна робота клітини по синтезу необхідних сполук.

Найбільш розповсюдженим шляхом пошуку нових лікарських засобів є хімічна модифікація сполук з відомою біологічною активністю. Ось чому хімію необхідно вивчати майбутнім лікарям та фармацевтам.

Студенти підготовчого відділення на заняттях опановують матеріал із загальної, неорганічної та органічної хімії, який знадобиться їм при навчанні у медичному університеті.