Лікарями не народжуються - ними стають в КМУ! | NO ONE IS BORN A DOCTOR! BECOME ONE AT KMU!

Наукова та лікувально-консультативна діяльність

Наукова робота проводиться в межах науково-дослідних робіт Університету «Формування національних і загальнолюдських цінностей у студентів медичних і фармацевтичних навчальних закладів» (Держреєстраційний номер 0113U004518), «Експериментальне і клінічне обґрунтування механізмів дії біологічно активних речовин, фізичних і інформаційних факторів» (Держреєстраційний номер 0113U007296) «Дослідження доцільності включення методів та засобів народної та нетрадиційної медицини в комплексні схеми лікування хворих з різними формами патологій», (Держреєстраційний номер 0107U005976), «Підвищення ефективності ортопедичного і ортодонтичного лікування хворих з дефектами зубів, зубних рядів, аномаліями та деформаціями зубощелепного апарату», (Держреєстраційний номер 010U011147) та «Оцінка ризику виникнення, визначення особливостей патогенезу, клініки, лікування та профілактики стоматологічних захворювань у дітей із різними класами хвороб» (Держреєстраційний номер 0112U008260 Фармакологічна модуляція електричної активності гангліозних клітин  сітківки в нормі та при моделюванні патологічних станів Державний реєстраційний № 0114U000908 та ін. науково-дослідними роботами факультету і кафедр. Теми наукових досліджень затверджені на засіданні Вченої Ради Університету. При виконанні наукових досліджень співробітники кафедр, які проводять навчання студентів на факультеті, комплексуються з кафедрами та лабораторіями Національного університету ім. Т.Г. Шевченка, Національною медичною академією післядипломної освіти, ДУ «Інститут фтизіатрії і пульмонології» НАМН України, Інститутом хімії поверхні НАН України, Національною медичною академією післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика, Центром молекулярної фізіології НАН України та іншими.

Провідні вчені кафедр факультету приймають участь у роботі Державного Фармакологічного центру МОЗ України та його комісіях, колегії Держсанепідслужби України, очолюють професійні асоціації, є головними позаштатними спеціалістами МОЗ України. Професори Туманов В.А., Гарник Т.П. є експертами ВООЗ ООН з фітотерапії.

Вчені кафедр факультету приймають участь у роботі експертних рад МОН України, спеціалізованих вчених рад по захисту кандидатських та докторських дисертацій з медицини, біології та інших наук.

Основні напрямки наукових досліджень вчених кафедр факультету – це проблеми народної та нетрадиційної медицини, обґрунтування нових методів діагностики, лікування та профілактики захворювань в медичних клініках; проблеми педагогіки вищої школи.

За останні 5 років видано 19 навчальних посібників та підручників, із них 12 з грифом МОЗ та МОН України, 15 монографій, отримано патентів та подано заявок на винаходи – 19, опубліковано понад 1230 наукових статей, із них у фахових журналах та тих, що включені до наукометричних баз – 205.

Проводиться планова підготовка науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації. Захищено та затверджено ДАК України 1 докторських та 7 кандидатських дисертацій.

Хід виконання наукової тематики та дисертаційних робіт регулярно заслуховується та обговорюється на засіданнях Вчених Рад Університету та факультету.

Вчені факультету приймали участь у наукових конференціях, симпозіумах в Україні і за її межами, в тому числі, з проблем народної та нетрадиційної медицини. Опубліковано 975 тезів конференцій, з’їздів, конгресів та ін.

Щорічно проводяться науково-практичні конференції, присвячені проблемам сучасних технологій навчання та виховання майбутніх лікарів.

Університет є засновником журналу ВАК «Часопис. Фітотерапія» та міжнародного медичного журналу «Офтальмологія».

Плідно працює студентське наукове товариство та наукові гуртки студентів при всіх кафедрах університету, в яких беруть участь більш як 400 студентів.