Кафедра профілактичної і соціальної медицини, мікробіології та епідеміології

Адреса: м.Київ, Харківське шосе, 121

Клінічні бази кафедри:
– ДУ “Інститут епідеміології та інфекційних хвороб ім. Л.В. Громашевського НАМН України»;
– ДУ «Інститут громадського здоров’я імені О. М. Марзєєва НАМН України»;
– ДУ «Український інститут стратегічних досліджень МОЗ України».
(У рамках співпраці з Київською малою академією наук на кафедрі працює секція з загальної біології КМАН)

E-mail: hygiene@kmu.edu.ua

Завідувач кафедри

Баєва Олена Вікторівна, доктор біологічних наук, професор.
Закінчила Чернівецький державний університет (1997 р.), Черкаську академію менеджменту (2002 р.). В 1991 році захистила докторську дисертацію в Інституті експериментальної медицини (м. Ленінград) на тему «Функции иммунной системы при стрессировании в раннем постнатальном онтогенезе». Автор понад 350 наукових праць, в т.ч. монографій, винаходів, навчальних посібників.
Автор навчальних посібників, в тому числі рекомендованих МОН та МОЗ України:  Страхова медицина і медичне страхування (2013); Економіка та підприємництво в охороні здоров’я (2013); Менеджмент та організація роботи лікувально-профілактичних закладів. Частина 1-2.(2013); Менеджмент у галузі охорони здоров’я (2008); Управління підприємницькою діяльністю в галузі охорони здоров’я (2007); Основи менеджменту охорони здоров’я (2007); Менеджмент і адміністрування: Історія менеджменту. Теорія організацій  (2014)  Менеджмент і адміністрування :  Менеджмент (2015); Основи страхової медицини (2019).
Під її безпосереднім керівництвом в Україні було впроваджено підготовку фахівців з медичного та фармацевтичного менеджменту. Голова комісії з питань біоетики ПВНЗ «Київський медичний університет». Очолює кафедру з 2017 року.

Штат кафедри

Професори та доктори наук: Доан Світлана Іванівна (доктор медичних наук, професор); Мегедь Володимир Петрович (доктор медичних наук, професор); Ященко Юрій Борисович (доктор медичних наук, професор), Атамась Наталія Олексіївна (доктор фізико-математичних наук); Махнюк Валентина Михайлівна (доктор медичних наук).

Доценти: Слободкін Валерій Іванович (канд. мед. наук, доцент); Лебедєва Наталія Юріївна (канд. мед. наук, доцент); Дудник Світлана Валеріївна (канд. мед. наук, доцент); Кондратюк Наталія Юріївна (канд.мед.наук); Кривенко Євгеній Миколайович (канд. мед. наук); Дивак Володимир Валерійович (канд. пед. наук, доцент).

Старші викладачі: Церковняк Лариса Сергіївна (канд. біол. наук); Сергієнко Святослав Броніславович (канд. екон. наук); Бардик Віталій Юрійович (канд. фізико-математичних наук); Оснач Олексій Михайлович (канд. політ. наук); Тарасова Наталія Михайлівна; Клименко Ганна Володимирівна; Мариненко Микола Іванович; Вишнякова Ганна Володимирівна; Слесаренко Олена Володимирівна; Пащенко Надія Василівна; Новикова Лариса Георгієвна .

Асистенти: Жирякова Ілона Олександрівна; Заболотна Ірина Едуардівна, Балашов Костянтин Вячеславович.

Навчальна робота

Навчальний процес на кафедрі проводиться українською, англійською та російською мовами для студентів медичного, стоматологічного, фармацевтичного факультетів та факультету роботи з іноземними студентами.

Перелік навчальних дисциплін, які викладаються на кафедрі:
– Безпека життєдіяльності;
– Основи біоетики та біобезпеки;
– Мікробіологія з основами імунології;
– Мікробіологія, вірусологія, імунологія;
– Соціальна медицина, організація та економіка охорони здоров’я;
– Соціальна медицина, організація охорони здоров’я;
– Соціальна медицина, громадське здоров’я;
– Історія медицини;
– Епідеміологія;
– Епідеміологія та принципи доказової медицини;
– Гігієна та екологія;
– Гігієна у фармації;
– Основи охорони праці;
– Охорона праці в галузі;
– Медична інформатика;
– Цивільний захист;
– Підготовка офіцерів запасу у галузі знань «Охорона здоров’я».

Методична робота

Матеріально-технічне оснащення кафедри відповідає нормативам і вимогам до кафедр вищих навчальних медичних закладів III—IV рівнів акредитації.

В останні роки викладачами кафедри видано начальні посібники, які рекомендовані МОН України або ЦМК з вищої медичної освіти МОЗ України для студентів вищих медичних закладів освіти ІІІ-ІУ рівня акредитації та курсантів післядипломної освіти. Зокрема:

– Баєва О.В. Страхова медицина і медичне страхування: навч. посіб./О.В.Баєва.- К.: ВД “Персонал”, 2013.-432 с.
– Баєва О.В., Чебан В.І. Менеджмент та організація роботи лікувально-профілактичних закладів. Навч. посібник. Частина 1 Чернівці:Видавництво БДМУ– 2013. – 372 с.
– Баєва О.В., Чебан В.І. Менеджмент та організація роботи лікувально-профілактичних закладів. Навч. посібник. Чернівці: Видавництво БДМУ. Частина 2 – 2013. – 308 с.
– Баєва О.В., Чебан В.І. Економіка та підприємництво в охороні здоров’я. Навч. посібник. –Чернівці: Видавництво БДМУ, 2013. – 360 с.
– Баєва О.В. Менеджмент організацій: медичний та фармацевтичний менеджмент: навч. посіб./ [Баєва О. В.]. – К.: ВД “Персонал”, 2009. – 336 с.
– Баєва О.В. Менеджмент у галузі охорони здоров’я: Навч. посібник.- К.: Центр учбової літератури, 2008.- 640 с.
– Слободкін В.І з співавторами Невідкладна допомога при харчових отруєннях. – К.-2012.-727 с.
– Слободкін В.І. Епідеміологія.- К.: ТОВ «ЗАДРУГА».- 2015.- 250 с.

Співробітниками кафедри розроблено низку методичних рекомендацій для студентів за такими навчальними дисциплінами:

– Безпека життєдіяльності;
– Основи біоетики та біобезпеки;
– Мікробіологія з основами імунології;
– Мікробіологія, вірусологія, імунологія;
– Соціальна медицина, організація та економіка охорони здоров’я;
– Соціальна медицина, організація охорони здоровʼя;
– Історія медицини;
– Епідеміологія;
– Епідеміологія та принципи доказової медицини;
– Гігієна та екологія;
– Гігієна у фармації;
– Основи екології;
– Основи охорони праці;
– Охорона праці в галузі;
– Медична інформатика;
– Цивільний захист.

Наукова робота

Напрямками наукової роботи кафедри є: сучасні проблеми громадського здоров’я, гігієни та екології; формування фахових компетенцій майбутніх лікарів при вивченні мікробіології, вірусології та імунології.

Співробітники кафедри беруть участь у конференціях, з’їздах та форумах різного рівня.

За час існування кафедри надруковано більше 350 наукових праць, одержано 23 авторських свідоцтв та патентів; захищено 1 докторська та 6 кандидатських дисертацій.

Викладачі кафедри, які в останні роки захистили дисертаційні роботи:

– Ярош Н.П. Державне регулювання розвитку соціальних стандартів у сфері охорони здоров’я,- Дис. Докт наук держ.упр. К.- НАДУ.- 2009
– Кривенко Є.М. Медико-соціальне обґрунтування моделі управлінської діяльності охорони здоров’я регіонального рівня на основі її інформатизації. Дис. канд. мед. наук – Харківський національний медичний університет, 2016
– Кондратюк Н.Ю. Медико-соціальне обґрунтування удосконалення системи профілактичних медичних оглядів дорослого населення. – Дис. канд. мед. наук – Нац. мед. університет ім. О.О. Богомольця.- К., 2016 р.

Історія кафедри

При організації навчального процесу при Українській асоціації народної медицини Наказом № 46 від 10.04.1992 р. було створено дві кафедри:

– загальної гігієни, екології з курсом професійних хвороб;
– мікробіології, вірусології та імунології.

У 2007 році кафедри було об’єднано.

Історія кафедри Загальної гігієни, екології, з курсом професійних хвороб

Кафедра була створена в жовтні 1992 року, першим завідувачем кафедри був  професор Яворовський Олександр Петрович.

– з 01.12.1993  року кафедру очолював Шевченко Андрій Мусійович;
– з 28.08.1995 року – Козярін Іван Петрович;
– з 29.08.2000 року – Масленко Олександра Олексіївна,
– з 18.10.2000 року – Яцула Григорій Степанович,
– з 16.02.2002 року  – Циганенко Олег Іванович.

Першими викладачами кафедри гігієни були:  Доцент  Велика Н.В.; Доцент Бур’ян П.М.; Ст. викладач Тарасова Н.М; Доцент  Івахно О.П.;  Ст. викладач Аністратенко Т.І.; Ст. викладач Оскоренко В.І.;  Ст. викладач  Дробишевська Г.В.;  Ст. викладач Васильєва Т.Г.;  з 01.09.1995 року на кафедрі працює доцент Слободкін Валерій Іванович.

Історія кафедри мікробіології, вірусології та імунології

Кафедра мікробіології, вірусології та імунології була створена в 1992 році. Очолив кафедру Якименко Анатолій Іванович.

– з 01.08.1994 року завідуючем кафедрою був  Ларіонов Георгій Михайлович,
– з 01.09.1998 року Благодатний Володимир Миколайович,
– з 01.09.1999 року Блохіна Олена Василівна,
– з 01.09.2007 року завідуючим кафедри був професор Куріло Сергій Миколайович.

Першими викладачами кафедри мікробіології, вірусології та імунології були:  Доцент  Шелкова Н.І.;  Професор  Знаменський В.О.; Професор– Євтушенко О.І.; Ст. викладач Пульнешенко М.Ф.; Доцент  Журба Т.Б.

У 2007 році кафедри загальної гігієни, екології з курсом професійних хвороб  та мікробіології, вірусології та імунології було об’єднано та перейменовано на кафедру загальної гігієни, соціальної медицини та економіки охорони здоров’я, мікробіології та імунології, яку очолив доктор медичних наук, професор Курило Сергій Миколайович.

З 24.01.2014 р. по вересень 2015 р. завідуючим кафедри був докт.мед.наук, професор Мегедь Володимир Петрович.

З  01.09.2015 р. і по 29.08.2017 р. виконував обов`язки завідуючого кафедри  канд.мед.наук, доцент Слободкін Валерій Іванович.

З 30.08.2017 р. по цей час завідувач кафедри – доктор біологічних наук, професор Баєва Олена Вікторівна.

Рішенням Вченої ради університету в серпні 2017 року кафедру було перейменовано на Кафедру профілактичної і соціальної медицини, мікробіології та епідеміології.

Серед викладачів кафедри 4 докторів наук, професорів, 2 доктори наук; 6 – кандидатів наук, доцентів; 4 старших викладача з науковим ступенем; 7 старших викладачів та 3 асистенти.

27.05.2019
ПОДІЇ | Всі Події
22
ЛИП
Курси точкового масажу
Тривалість: 22.07.19 - 02.08.19
04 Липня 2019
29
ЛИП
Основи масажу
Тривалість: 29.07.19 - 16.08.19
20 Травня 2019
ОФІЦІЙНІ ПОРТАЛИ
ПАРТНЕРИ | Всі Партнери