Лікарями не народжуються - ними стають в КМУ! | NO ONE IS BORN A DOCTOR! BECOME ONE AT KMU!

Магістратура

Магістратура - це завершальний освітньо-кваліфікаційний рівень фахівця, який на основі отриманої кваліфікації лікаря–спеціаліста (провізора) набув поглиблені спеціальні вміння та знання, має досвід їх застосування у певній галузі медицини та захистив на вченій раді магістерську роботу, а також має публікації або виступи на конференції за темою магістерської роботи.  Підготовка магістрів медицини (фармації) проводиться одночасно з підготовкою спеціалістів з певного лікарського фаху в інтернатурі і спрямована на поглиблену спеціальну, науково та педагогічну підготовку фахівця з цієї ж лікарської спеціальності згідно з переліком лікарських спеціальностей, затверджених відповідними наказами Міністерства охорони здоров’я України. 

 В магістратуру приймаються громадяни України, які мають кваліфікацію спеціаліста, рекомендацію вченої ради вищого закладу освіти на наукову роботу і зараховані на посади лікарів(провізорів)–інтернів у базових установах охорони здоров’я для навчання в інтернатурі. Лікарський фах магістратури повинен відповідати фахові інтернатури. В окремих випадках до конкурсу в магістратуру можуть допускатися особи, які мають сертифікат лікаря-спеціаліста після закінчення інтернатури. Навчання таких осіб в магістратурі триває 1 рік на умовах контракту. 

Прийом документів для вступу до магістратури здійснюється вищим навчальним закладом щорічно з 10 по 31 серпня кожного календарного року. 

 Вступники зараховуються на навчання з 10 жовтня наказом ректора.

Перелік  спеціальностей на магістратуру

1.    внутрішні хвороби
2.    загальна практика-сімейна медицина
3.    пульмонологія та фтизіатрія
4.    інфекційні хвороби
5.    акушерство та гінекологія
6.    хірургія
7.    офтальмологія
8.    травматологія та ортопедія
9.    шкірні та венеричні хвороби
10.   неврологія
11.   педіатрія
12.   стоматологія