Лікарями не народжуються - ними стають в КМУ! | NO ONE IS BORN A DOCTOR! BECOME ONE AT KMU!

Загальна інформація

Фармацевтичний факультет  (заочна форми навчання )

Тривалість навчання на заочній формі навчання складає 5,5 років. Особи, які навчаються у вищих закладах освіти за заочною формою, мають статус студента і на них поширюються права та обов’язки, визначені чинним законодавством, а саме: "Кодексу Законів про працю», Закону України «Про відпустку» та Постанови Кабінету Міністрів України від 28 червня 1997 року № 634 «Про порядок, тривалість та умови надання щорічних відпусток працівникам, які навчаються у вищих навчальних закладах з вечірньою та заочною формами навчання, де навчальний процес має свої особливості» для осіб, які перебувають у трудових відносинах з підприємствами, установами, організаціями, незалежно від їх форм власності, виду діяльності та галузевої належності, а також працюють за трудовим договором  у фізичної особи і навчаються у вищих закладах освіти за заочною формою, передбачені пільги у вигляді додаткових оплачуваних відпусток без збереження заробітної плати.

Зміст, обсяг, структура та якість знань, навичок і умінь студентів, які навчаються без відриву від виробництва, відповідають вимогам державного стандарту освіти, встановленим для освітньо-кваліфікаційного рівня «провізор».

Кількість аудиторних годин в навчальних планах заочної форм навчання складає 1/3 від загальної кількості годин, 2/3 виноситься на самостійну роботу.

Сесія для заочної форми навчання – це частина навчального року, протягом якої здійснюються всі форми навчального процесу, передбачені навчальним планом (лекції, лабораторні, практичні та семінарські заняття, консультації та контрольні заходи: іспити та заліки).

Лекції при формах навчання без відриву від виробництва, як правило, мають постановочний, концептуальний, узагальнюючий та оглядовий характер. Семінарські та лабораторно-практичні заняття проводяться за основними темами курсу, які виносяться на самостійне вивчення студентами.

Сумарна тривалість сесій на кожний навчальний рік визначається виходячи з обсягу додаткових відпусток, зазначених у Постанові Кабінету Міністрів України від 28 червня 1997 року № 634. Кількість сесій – 2 (зимова та літня) і терміни їх проведення встановлюються щорічно графіком навчального процесу.

Виклик студентів на сесію здійснюється відповідно до графіку навчального процесу довідкою–викликом встановленої форми. Довідка-виклик є підставою для надання додаткової оплачуваної відпустки студентам, які виконали навчальний план за попередню сесію.