Лікарями не народжуються - ними стають в КМУ! | NO ONE IS BORN A DOCTOR! BECOME ONE AT KMU!

КИЇВСЬКИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

здійснює підготовку інтернів за 19 спеціальностями

Термін навчання від 1 до 3 років

1. Спеціалізація (інтернатура) є обов'язковою формою післядипломної підготовки випускників всіх факультетів Київського медичного університету (надалі Університет), як вищого медичного навчального закладу ІV рівня акредитації, після закінчення якої їм присвоюється кваліфікація лікаря – спеціаліста певного фаху.  

2. Інтернатура проводиться в очно-заочній формі навчання на кафедрах медичного та стоматологічного факультетів Університету та стажування в базових установах і закладах охорони здоров'я.

3. Під час навчання в інтернатурі лікарі-інтерни можуть одночасно навчатися в магістратурі з такої ж спеціальності, як і спеціальність інтернатури. Навчання в магістратурі проводиться на тій же кафедрі Університету, на якій лікар-інтерн проходить очну форму навчання в інтернатурі.

4. В інтернатуру зараховуються випускники медичного, стоматологічного факультетів Університету та інших вищих медичних навчальних закладів після складання державних іспитів та присвоєння кваліфікації лікаря  і отримання диплому з певної лікарської спеціальності.

5. Підставою для зарахування в інтернатуру є диплом лікаря з певної лікарської спеціальності.

6. Підготовка в інтернатурі проводиться за індивідуальними навчальними планами, розробленими на підставі типових навчальних планів і програм післядипломної підготовки, у відповідності з Кваліфікаційними характеристиками фахівців з лікарських спеціальностей, затвердженими наказом МОЗ України від 20.09.93 р. № 208.

7. Початок навчання в інтернатурі з 1 серпня.

8. Тривалість навчання в інтернатурі 1-3 роки.

9. При 1,5 – 2-річному навчанні в інтернатурі підсумковий піврічний (річний) контроль проводиться і при завершенні першого циклу очної частини навчання на кафедрі Університету.

10. Підсумковий контроль включає в себе:

·        перевірку професійної практичної підготовки лікаря-інтерна згідно з планом і програмою;

·        тестовий контроль рівня знань та умінь, співбесіду.

11. Перелік спеціальностей та строки навчання в інтернатурі випускників медичних і фармацевтичних вищих навчальних закладів згідно наказу МОЗ України від 23.02.2005 р. №81:

tabl_spec

 

 

ПОЛОЖЕННЯ

 про спеціалізацію (інтернатуру)
Київського медичного університету

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Спеціалізація (інтернатура) є обов'язковою формою післядипломної підготовки випускників всіх факультетів Київського медичного університету (надалі Університет), як вищого медичного навчального закладу ІV рівня акредитації, після закінчення якої їм присвоюється кваліфікація лікаря – спеціаліста певного фаху.  

1.2. Основним завданням інтернатури є підвищення рівня практичної підготовки випускників Університету, як вищого медичного навчального закладу ІV рівня акредитації, їх професійної готовності до самостійної лікарської діяльності. ,

1.3. Від проходження інтернатури звільняються випускники, які зараховані в аспірантуру вищих закладів освіти і науково-дослідних інститутів з спеціальностей, що не відносяться до напрямку «Медицина» («Фармація»), або направлені на науково-дослідну роботу в ці ж установи чи на роботу в інші заклади (установи) на посади, що не відносяться до переліку лікарських.

1.4. Інтернатура проводиться в очно-заочній формі навчання на кафедрах медичного та стоматологічного факультетів Університету та стажування в базових установах і закладах охорони здоров'я.

1.5. Під час навчання в інтернатурі лікарі-інтерни можуть одночасно навчатися в магістратурі з такої ж спеціальності, як і спеціальність інтернатури. Навчання в магістратурі проводиться на тій же кафедрі Університету, на якій лікар-інтерн проходить очну форму навчання в інтернатурі. Вступ до магістратури в Університеті та навчання в ній регламентується Положенням про порядок підготовки магістрів медицини, що базується на основних засадах «Тимчасового положення про порядок підготовки магістрів медицини», яке затверджено наказом МОЗ України № 295 від 29.04.1996 «Про внесення змін і доповнень до Тимчасових правил прийому до магістратури в медичних вищих навчальних закладах».

ІІ. ЗАРАХУВАННЯ ДО ІНТЕРНАТУРИ

2.1. В інтернатуру зараховуються випускники медичного, стоматологічного факультетів Університету та інших вищих медичних навчальних закладів після складання державних іспитів та присвоєння кваліфікації лікаря  і отримання диплому з певної лікарської спеціальності.

2.2. Зарахування молодих спеціалістів в інтернатуру здійснюється наказом по Університету. Зарахування проводиться на посади лікарів-інтернів. У наказі про зарахування в інтернатуру вказується спеціальність інтернатури, заклад освіти, в якому проводитиметься очна частина навчання та базова установа чи заклад (підприємство), де проводитиметься стажування.

2.3. Підставою для зарахування в інтернатуру є диплом лікаря з певної лікарської спеціальності.

2.4. Випускники вищих медичних закладів освіти, які з поважних причин не можуть своєчасно, 1 серпня поточного року, приступити до навчання в інтернатурі, зобов'язані до 15 серпня повідомити про це керівництво університету, надавши для цього необхідні документи, за результатами їх розгляду приймається рішення про допуск до навчання в інтернатурі.

2.5 Якщо випускник без поважних причин не приступив до навчання в інтернатурі до 1 вересня, то він не допускається до проходження інтернатури. У цьому випадку він за поданням завідувачів відповідних кафедр та завідувача відділом інтернатури і магістратури Університету може бути зарахований до інтернатури з початку наступного навчального року з дозволу ректора Університету.

У разі запізнення на навчання в інтернатуру з поважних причин (хвороба, несвоєчасне укладання трудового договору випускником), йому може бути продовжений термін навчання на строк запізнення.

ІІІ. ОРГАНІЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ

3.1. Підготовка в інтернатурі проводиться за індивідуальними навчальними планами, розробленими на підставі типових навчальних планів і програм післядипломної підготовки, у відповідності з Кваліфікаційними характеристиками фахівців з лікарських спеціальностей, затвердженими наказом МОЗ України від 20.09.93 р. № 208.

3.2. Початок навчання в інтернатурі з 1 серпня.

3.2.1. Тривалість навчання в інтернатурі 1-3 роки.

Випускники медичних факультетів (спеціальність «лікувальна справа») навчаються в інтернатурі 2 роки з спеціальності «загальна практика – сімейна медицина».

Випускники медичних факультетів (спеціальність «лікувальна справа») навчаються в інтернатурі 3 роки з спеціальностей хірургічного профілю, «акушерство і гінекологія».

Випускники медичних факультетів (спеціальність «педіатрія») навчаються в інтернатурі 2 роки.

Випускники стоматологічних факультетів навчаються в інтернатурі 2-3 роки з спеціальності «стоматологія».

Термін навчання в інтернатурі з інших спеціальностей – 1,5-2 роки.

3.2.2. Тривалість очної частини навчання в інтернатурі на кафедрах Університету та стажування в базових закладах та установах охорони здоров'я регламентується наказом МОЗ України від 06.03.96 р. № 50 «Про затвердження переліку спеціальностей та строки навчання в інтернатурі випускників медичних і фармацевтичних вищих навчальних закладів» навчальними планами та програмами інтернатури. Для лікарів інтернів, які одночасно навчаються в магістратурі, тривалість очної частини інтернатури на кафедрах вищих закладів освіти подовжується на 3 місяці за рахунок відповідного скорочення тривалості стажування в базових закладах та установах охорони здоров'я.

3.2.3. Організація, загальне керівництво навчальним процесом в інтернатурі та контроль за його проведенням покладається на проректора з лікувальної роботи,  завідувача відділу інтернатури і магістратури та завідувачів відповідних кафедр Університету.

3.3. Відділ інтернатури та магістратури Університету:

3.3.1 Здійснює добір і затверджує перелік баз стажування і персональний склад керівників лікарів інтернів на базах стажування, а також визначається допустима кількість лікарів-інтернів, яка може навчатись на конкретній базі стажування з певної спеціальності, що оформляється відповідним наказом ректора.

3.3.2. Розподіляє випускників Університету до закладів (установ) охорони здоров'я і наказом ректора направляє для зарахування на посади лікарів-інтернів на бази стажування.

3.3.3. Інформує керівництво Університету і завідувачів відповідних кафедр про кількість лікарів  із зазначенням спеціальності, що проходитимуть підготовку в інтернатурі в поточному навчальному році.

3.3.4. Планує заходи щодо удосконалення рівня підготовки спеціалістів в інтернатурі на навчальний рік і контролює їх виконання.

3.3.5. Тиражує і направляє на бази стажування навчальні плани і програми, навчально-методичні матеріали та необхідну документацію (бланки індивідуальних навчальних планів, щоденників, залікові книжки тощо) для лікарів-інтернів і їх керівників на базах стажування.

Веде облік і звітність з інтернатури, контролює ведення необхідної документації на кафедрах, базах стажування та у лікарів-інтернів

3.3.6. Проводить навчально-методичні і науково-практичні конференції для лікарів-інтернів і їх керівників на базах стажування.

3.3.7. Бере участь у проведенні підсумкового контролю та атестації лікарів-інтернів на визначення знань і практичних навиків з присвоєнням звання лікаря-спеціаліста.

3.3.8. Заслуховує щорічно на засіданнях вчених рад факультетів Університету результати атестації лікарів-інтернів, керівників відповідних кафедр та головних лікарів установ, які є базами стажування, керівників інтернатури про їх роботу щодо удосконалення практичної підготовки випускників Університету і підвищення ефективності інтернатури.

3.3.9. Готує і надає ректору Університету щорічно звіт про підготовку спеціалістів в інтернатурі (протягом місяця після атестації лікарів-інтернів).

3.3.10. Надає ректору Університету пропозиції щодо призначення осіб, відповідальних за проведення інтернатури на кафедрах.

3.3.11. Бере участь в роботі комісії по персональному розподілу до інтернатури випускників Університету.

3.3.12. Координує діяльність профільних кафедр в організації і проведенні інтернатури. Складає розклад занять лікарів-інтернів на суміжних кафедрах.

3.3.13. Забезпечує взаємний зв'язок у роботі профільних кафедр та баз стажування, аналізує, узагальнює матеріали та вносить пропозиції щодо покращання організації та проведення підготовки спеціалістів в інтернатурі.

3.3.14. Входить до складу постійно діючої методичної комісії, яка створюється ректором Університету, з метою координації роботи профільних кафедр Університету та закладів охорони здоров'я з підготовки спеціалістів в інтернатурі, вирішення питань планування, організації, методики навчання на кафедрах та на базах стажування. Головою цієї комісії призначається завідувач відділом інтернатури і магістратури

3.4. Проректор з лікувальної роботи Університету:

3.4.1. Бере участь у розробці та реалізації організаційних заходів по підготовці лікарів-інтернів відповідної спеціальності на базах стажування.

3.4.2. Разом з завідуючим відділом інтернатури бере участь у доборі баз стажування, керівників лікарів-інтернів на базах стажування, розподілі лікарів-інтернів за базами стажування, визначає порядок проходження стажування.

3.4.3. Разом з профільними кафедрами Університету здійснює регулярні перевірки баз стажування, заходи щодо усунення виявлених у підготовці лікарів-інтернів недоліків, вносить пропозиції з удосконалення інтернатури.

3.4.4. Бере участь у проведенні піврічного підсумкового контролю та атестації лікарів-інтернів.

3.4.5. Бере участь у плануванні підвищення кваліфікації і удосконалення професійних знань та умінь керівників лікарів-інтернів на базах стажування.

3.5. Бази стажування лікарів-інтернів:

3.5.1. Бази стажування лікарів-інтернів – це базові установи та заклади охорони здоров'я, які використовуються з метою первинної спеціалізації випускників Університету. Це можуть бути обласні, міські і центральні районні лікарні, міські та обласні дитячі лікарні, пологові будинки, диспансери, лікарні, підпорядковані іншим відомствам, клініки науково-дослідних інститутів, діагностичні центри, що мають у своєму складі структурні підрозділи, підготовка в яких передбачена навчальним планом та програмою інтернатури з відповідної спеціальності.

3.5.2. Бази стажування лікарів-інтернів повинні відповідати таким вимогам:

·        мати у своєму складі лікувально-діагностичні відділення, лабораторні та діагностичні кабінети, інші виробничі підрозділи, навчання інтернів в яких передбачене навчальним планом і програмою інтернатури з певної спеціальності;

·        бути забезпечені медичним обладнанням, апаратурою та інструментарієм, необхідними для здійснення діагностичної, лікувальної, на сучасному рівні і відповідно до завдань даного закладу чи установи;

·        мати можливість надати лікарям-інтернам робочі місця і обсяг роботи відповідно до вимог навчальних планів та програм інтернатури з певної спеціальності;

·        мати навчальні приміщення для лікарів-інтернів, обладнані необхідними навчально-методичними посібниками, таблицями, макетами, стендами, сучасними технічними засобами навчання тощо;

3.6. Головний лікар базової установи (закладу) охорони здоров'я:

3.6.1. Вживає заходів до підвищення рівня діагностичної, лікувальної роботи у базовій установі чи закладі охорони здоров'я, забезпечення їх всім необхідним згідно з вимогами до бази стажування лікарів-інтернів.

3.6.2. На підставі наказу по Університету про направлення на навчання (інтернатура) випускників на базу стажування видає наказ про їх зарахування на посади лікарів-інтернів з певної спеціальності.

3.6.3. Забезпечує знайомство лікарів-інтернів з напрямками діяльності базового закладу (установи, підприємства), районом обслуговування населення, правилами внутрішнього трудового розпорядку, правилами охорони праці і техніки безпеки, правами та обов'язками лікарів-інтернів тощо.

3.6.4. Разом із завідуючим профільною кафедрою затверджує індивідуальні навчальні плани підготовки лікарів  в інтернатурі, розроблені на основі типових навчальних планів та програм.

3.6.5. Забезпечує залучення лікарів-інтернів до участі в культурно-масовій, спортивній і санітарно-освітній роботі.

3.6.6. Щорічно на засіданні медичної ради (трудового колективу) проводить обговорення стану стажування лікарів-інтернів і виконання завдань та рекомендацій Університету щодо удосконалення роботи бази стажування лікарів -інтернів.

3.6.7. На підставі наказу по Університету та путівки відряджає лікарів-інтернів в Університет на очну частину навчання.

3.6.8. Для планування та здійснення організаційно-методичних заходів, поточного контролю за їх виконанням може призначити відповідального за загальне керівництво лікарями-інтернами на базі стажування.

3.7. Відповідальний за інтернатуру на базі стажування:

3.7.1. Організує стажування лікарів-інтернів у відповідності з типовими навчальними планами і програмами, працюючи в тісній взаємодії з відділом інтернатури та магістратури, профільними кафедрами Університету.

3.7.2. Складає графік роботи лікарів-інтернів в спеціалізованих відділеннях та інших структурних підрозділах бази стажування у відповідності з індивідуальними планами підготовки лікарів-інтернів.

3.7.3. Разом з викладачами профільних кафедр Університету знайомить керівників лікарів-інтернів на базах стажування з вимогами навчальних планів та програм, забезпечує їх необхідними програмами та методичними матеріалами з інтернатури.

3.7.4. Залучає лікарів-інтернів до активної участі в клінічних, патолого-анатомічних та науково-практичних конференціях, які проводяться в базовій установі.

3.7.5. Систематично здійснює контроль за роботою керівників лікарів-інтернів на базах стажування, бере участь у прийманні заліків, які передбачені програмою, вживає заходів до поліпшення фахової підготовки в інтернатурі.

3.7.6. Готує матеріали на раду установи (закладу) охорони здоров'я з питань стажування лікарів-інтернів.

3.8. Керівник лікарів-інтернів на базі стажування:

3.8.1. Призначається наказом керівника бази стажування з числа спеціалістів вищої або першої кваліфікаційної категорії (переважно завідуючий профільним відділенням) з розрахунку на одного керівника не більше 7 лікарів-інтернів.

3.8.2. На початку стажування визначає рівень знань і умінь у лікарів-інтернів, результати якого враховуються при складанні індивідуальних навчальних планів їх підготовки.

3.8.3. Разом з викладачем профільної кафедри вищого закладу освіти на підставі типового навчального плану і програми складає індивідуальний навчальний план підготовки лікаря-інтерна і подає на затвердження керівнику бази стажування та завідуючому профільною кафедрою.

3.8.4. Забезпечує умови для виконання лікарями-інтернами індивідуальних навчальних планів проходження стажування.

3.8.5. Залучає лікарів-інтернів до систематичної активної участі в діагностичній, лікувальній роботі, виконання всіх видів діяльності, передбачених вимогами кваліфікаційної характеристики та індивідуальними навчальними планами підготовки лікарів-інтернів.

3.8.6. Створює належні умови для набуття лікарями-інтернами необхідних умінь, професійних знань та практичних навиків і здійснює контроль за виконанням індивідуальних навчальних планів підготовки лікарів-інтернів.

3.8.7. Проводить з лікарями-інтернами планові й тематичні клінічні обходи, аналіз історій хвороб і інших облікових та звітних документів, співбесіди, семінари, практичні заняття для здобуття практичних навичок, передбачених індивідуальним навчальним планом.

3.8.8. Контролює та несе відповідальність за самостійну лікарську діяльність лікарів-інтернів і якість оформлення ними службової документації, бере участь у проведенні підсумкового контролю.

3.8.9. Проводить з лікарями-інтернами індивідуальну виховну роботу, прищеплює їм повагу до колег по роботі, принципи медичної етики і деонтології.

3.8.10. Систематично підвищує свій професійний рівень, педагогічну майстерність, підтримує постійний зв'язок з професорсько-викладацьким складом профільної кафедри, бере участь у роботі навчально-методичних конференцій для керівників інтернатури, які проводяться Університетом.

3.9. Університет:

3.9.1. Надає базам стажування методичну та консультативну допомогу з питань підготовки спеціалістів в інтернатурі.

3.9.2. Знайомить своїх випускників з Положенням про спеціалізацію (інтернатуру) вищих медичних і фармацевтичних закладів освіти ІІІ-ІV рівнів акредитації, з правами і обов'язками лікарів-інтернів, контролює прибуття випускників на бази стажування.

3.9.3. Щорічно до 1 червня надсилає розробляє календарні плани проведення навчання та путівки, на підставі яких лікарі-інтерни направляються на очну частину навчання в Університет.

3.9.4. На підставі наказів про зарахування випускників Університету в інтернатуру та відрядження лікарів-інтернів з бази стажування на очну частину навчання видає наказ про їх зарахування на очну частину навчання в інтернатурі на профільні кафедри.

3.9.5. Призначає профільні кафедри та керівників груп, відповідальних за підготовку в інтернатурі з певної спеціальності та надання методичної і консультативної допомоги базам стажування.

3.9.6. Забезпечує навчання на кафедрах згідно з навчальними планами і програмами інтернатури. Розробляє навчально-методичні рекомендації з питань інтернатури та надсилає їх для впровадження на кафедри і бази стажування.

3.9.7. Організовує науково-практичні та навчально-методичні конференції для лікарів-інтернів та їх керівників.

3.9.8. Видає наказ про склад атестаційної комісії по визначенню знань та практичних навиків з присвоєнням звання лікаря-спеціаліста з призначенням в наказі голови комісії.

3.9.9. Щороку на засіданнях вченої ради Університету обговорюються питання підготовки спеціалістів в інтернатурі.

3.9.10. Щорічно, протягом місяця після проведення атестації лікарів-інтернів, подає ректору Університету звіт про підготовку спеціалістів в інтернатурі і звіти голів комісій з атестації інтернів з спеціальностей, який аналізується відділом інтернатури і магістратури.

3.9.11. Керівництво і контроль за підготовкою спеціалістів в інтернатурі здійснює відділ інтернатури і магістратури Університету. 

3.10. Профільні кафедри Університету:

3.10.1. Забезпечують навчання інтернів на кафедрах згідно з Положенням про організацію навчального процесу у вищих закладах освіти, затвердженим наказом МОН України від 02.06.93 р. № 161, та даним Положенням.

3.10.2. Залучають лікарів-інтернів до участі у різних формах роботи в клініці (лабораторії) кафедри: обходів завідуючого кафедрою, професорів та доцентів, консиліумів, клінічних та тематичних розборів хворих, клінічних, клініко-патологоанатомічних та науково-практичних конференцій, виробничих процесів тощо.

3.10.3. Здійснюють регулярний контроль за роботою баз стажування лікарів-інтернів, які закріплені за даною кафедрою, систематично інформують керівників баз стажування, інформують відділи інтернатури та магістратури про організацію та якість практичної підготовки лікарів-інтернів для вжиття відповідних заходів, спрямованих на покращання їх підготовки.

3.10.4. Розробляють навчальні посібники для лікарів-інтернів і керівників інтернів на базах стажування.

3.10.5. Проводять контроль рівня підготовки лікарів-інтернів у кінці циклу навчання на кафедрі та обов’язково беруть участь у проведенні атестації лікарів-інтернів.

3.10.6. Протягом 3-х днів після завершення навчання та атестації лікарів-інтернів подають у відділ інтернатури та магістратури звіт про навчальну роботу з лікарями-інтернами, методичну і консультативну допомогу на базах стажування, аналіз результатів атестації лікарів-інтернів.

3.11. Науково-дослідна робота (НДРІ) лікарів-інтернів:

3.11.1. НДРІ забезпечує набуття навиків самостійної роботи з науковою літературою, формує здатність до аналізу й узагальнення матеріалу, розвитку клінічного (гігієнічного) мислення, вільного викладу своїх думок, критичне осмислення даних літератури.

3.11.2. Для НДРІ може бути використано аналіз даних, отриманих при додаткових методах обстеження хворих, звіти і науково-практичний аналіз діяльності поліклінічних та стаціонарних відділень, спеціалізованих служб, порівняльний аналіз показників діяльності закладів (установ) охорони здоров'я з такими ж показниками за минулі роки, з середніми по місту, області, країні. НДРІ включає в себе літературний і патентний пошук, засвоєння спеціальних методик.

3.11.3. Тематику досліджень визначає план НДРІ, складений лікарем-інтерном разом з викладачем кафедри з врахуванням реальних можливостей виконання в умовах навчання на кафедрі вищого закладу освіти та на базі стажування.

3.11.4. Результати НДРІ лікарі-інтерни доповідають на науково-практичних конференціях і враховуються при атестації лікарів-інтернів. За результатами науково-дослідної роботи лікарів-інтернів вчена рада Університету може надати рекомендацію лікарю-інтерну для вступу до клінічної ординатури після закінчення інтернатури без необхідного стажу практичної роботи.

3.11.5. Лікарі-інтерни, які одночасно навчались в магістратурі і повністю виконали навчальний план та програму магістратури та інтернатури, захистили на вчених радах факультетів та Університету магістерську роботу, можуть бути рекомендовані вченою радою до вступу в аспірантуру чи до участі в конкурсі на посаду асистента кафедри (наукового співробітника науково-дослідної установи) на відповідну профілю магістратури спеціальність без необхідного дворічного стажу практичної роботи.

ІV. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ ЛІКАРІВ-ІНТЕРНІВ

4.1. В адміністративному відношенні лікарі-інтерни підпорядковуються відповідним кафедрам, відділу інтернатури та магістратури та ректорату Університету.

4.2. Під час стажування в базовому закладі (установі) охорони здоров'я лікар-інтерн працює під керівництвом лікаря, призначеного його безпосереднім керівником, а під час очної частини навчання на кафедрі Університету – під керівництвом закріпленого за ним викладача.

4.3. На лікарів-інтернів під час очної частини навчання на кафедрах поширюються правила внутрішнього трудового розпорядку Університету, під час стажування – правила внутрішнього трудового розпорядку, встановлені для працівників даного закладу (установи) охорони здоров'я.

4.4. Лікарі-інтерни мають право:

·        користуватися лабораторіями, кабінетами, аудиторіями, читальними залами, бібліотеками та іншими навчальними і допоміжними підрозділами Університету;

·        брати участь у виробничих нарадах кафедр в обговоренні питань удосконалення навчального процесу та інших питань, пов'язаних з навчанням і побутом лікарів-інтернів;

·        на забезпечення проживання в гуртожитку Університету під час навчання на кафедрі (з оплатою відповідно до існуючих тарифів) та в гуртожитку закладу (установи) охорони здоров'я під час стажування.

4.5. Лікарі-інтерни зобов'язані:

·        набувати, поглиблювати і удосконалювати професійні знання, вміння і навики;

·        у повному обсязі та своєчасно виконувати навчальний план і програму інтернатури;

·        виконувати правила внутрішнього трудового розпорядку в установах і закладах охорони здоров'я, правила проживання в гуртожитках та правила внутрішнього трудового розпорядку в вищих закладах освіти.

V. КОНТРОЛЬНІ ЗАХОДИ

5.1. З метою перевірки засвоєння лікарями-інтернами розділів навчальної програми, оволодіння відповідними практичними навиками проводиться проміжний (піврічний) контроль на базі стажування.

5.2. Підсумковий контроль проводиться при завершенні циклу навчання на базі стажування перед направленням лікаря-інтерна на очну частину навчання на кафедру Університету. Склад і графік роботи комісії затверджуються спільним наказом головного лікаря базової установи охорони здоров'я та ректора Університету. До складу комісії включаються відповідальний за інтернатуру на базі стажування (голова), безпосередні керівники лікарів-інтернів, по можливості – викладачі профільних кафедр Університету.

5.3. При 1,5 – 2-річному навчанні в інтернатурі підсумковий піврічний (річний) контроль проводиться і при завершенні першого циклу очної частини навчання на кафедрі Університету.

5.4. Підсумковий контроль включає в себе:

·        перевірку професійної практичної підготовки лікаря-інтерна згідно з планом і програмою;

·        тестовий контроль рівня знань та умінь;

·        співбесіду.

Практична частина підсумкового контролю знань лікарями-інтернами окремих профілів може розпочинатись заздалегідь, шляхом участі лікарів-інтернів в операціях, прийнятті пологів, клінічних, інструментальних, санітарно-епідеміологічних обстеженнях, виробничих процесах тощо, у присутності викладача.

5.5. Лікарі-інтерни, які не атестовані за результатами підсумкового контролю або не з'явились на нього без поважних причин, зобов'язані пройти підсумковий контроль у терміни, погоджені з відділом інтернатури та магістратури, але не пізніше двох місяців від початку нового навчального року.

5.6. Питання про можливість (доцільність) продовження навчання в інтернатурі осіб, які при повторному підсумковому контролі не атестовані, вирішує ректор Університету за поданням відповідних кафедр та відділу інтернатури та магістратури.

Неатестовані особи підлягають звільненню з інтернатури за наказом ректора Університету як такі, що не відповідають займаній посаді внаслідок недостатньої кваліфікації.

5.7. По закінченні терміну підготовки в інтернатурі лікарі-інтерни підлягають атестації для визначення знань і практичних навиків з присвоєнням звання лікаря-спеціаліста з конкретної спеціальності згідно з наказами МОЗ України від 21.11.91 р. № 168 «Про подальше удосконалення атестації лікарів», від 09.06.93 р. № 130 «Про внесення змін і доповнень до наказу МОЗ України від 21.11.91 р. № 168 «Про подальше удосконалення атестації лікарів» та від 01.06.95 р. № 97 «Про внесення змін та доповнень до наказу МОЗ України від 21.11.91 р. № 168 «Про подальше удосконалення атестації лікарів».

5.8. Для проведення атестації наказом ректора Університету щорічно створюються державні атестаційні комісії. Головами державних атестаційних комісій призначаються висококваліфіковані досвідчені спеціалісти. Склад комісії і розклад проведення атестації затверджуються ректором Університету не пізніше, як за один місяць до початку атестації.

До складу державних атестаційних комісій на правах членів включаються проректори з навчальної та лікувальної роботи, декан факультету, завідувач відділом інтернатури і магістратури (або його заступник), завідуючі кафедрами, професори та доценти профільних кафедр Університету, професори та доценти інших вищих закладів освіти та науково-дослідних закладів, працівники профспілкових органів, асоціацій лікарів тощо.

5.9. Для атестації на визначення знань та практичних навиків з присвоєнням звання лікаря-спеціаліста у комісію не пізніше, ніж за тиждень до початку її засідання, подаються такі документи та матеріали:

·        характеристика від адміністрації базового закладу (установи) охорони здоров'я, в якому лікар-інтерн проходив стажування;

·        залікова книжка;

·        щоденник обліку роботи лікаря-інтерна;

·        фотокартка розміром 3х4 см.

5.10. До атестації для визначення знань та практичних навиків з присвоєнням звання лікаря-спеціаліста допускаються лікарі-інтерни, які повністю виконали навчальний план і програму інтернатури, пройшли підсумковий контроль за попередній час навчання в інтернатурі з відповідної спеціальності. Виконання навчального плану та програми засвідчується заліковими відомостями, які подаються профільними та суміжними кафедрами Університету у відділ інтернатури та магістратури не пізніше, як за тиждень до початку атестації.

Допуск лікарів-інтернів до проведення атестації для визначення знань та практичних навиків з присвоєнням звання лікаря-спеціаліста оформлюється наказом ректора Університету.

5.11. Організація і проведення атестації лікарів-інтернів на визначення знань та практичних навиків:

5.11.1. Атестація лікарів-інтернів включає в себе:

·        контроль знань та вмінь за комп'ютерними тестуючими програмами, затвердженими МОЗ України;

·        оцінка державною атестаційною комісією знань та вмінь, в тому числі володіння практичними навиками;

·        співбесіда чи інша форма підсумкової оцінки рівня засвоєння навчальної програми інтернатури.

5.11.2. Комп'ютерний контроль знань та вмінь провадиться в комп'ютерному класі кафедри (факультету) Університету за тестовими комп'ютерними програмами з відповідних спеціальностей, затверджених МОЗ України, в присутності членів державної атестаційної комісії.

Оцінка підготовки лікарів-інтернів за результатами комп'ютерного тестування здійснюється за бінарною системою: «атестований», «не атестований». Атестованим вважається лікар-інтерн, який має не менше 75% правильних відповідей. При негативних результатах комп'ютерного тестового контролю лікар-інтерн вважається таким, який за рівнем підготовки не відповідає вимогам кваліфікаційної характеристики лікаря  відповідної спеціальності. У такому разі лікар-інтерн до подальших етапів атестації не допускається і вважається неатестованим.

5.11.3. При проведенні оцінки вмінь та володіння практичними навиками лікарі-інтерни лікувального профілю підлягають обов'язковому контролю вміння провести обстеження хворого, тлумачити результати допоміжних досліджень, провести диференційний діагноз, виставити клінічний діагноз, призначити лікування конкретному хворому, надати невідкладну допомогу (включаючи проведення серцево-легеневої реанімації на тренажері), вирішити питання експертизи працездатності.

Контроль оволодіння практичними навиками лікарями-інтернами спеціальностей хірургічного профілю здійснюється заздалегідь, під час виконання операцій, лікарських маніпуляцій в присутності членів державної атестаційної комісії та шляхом аналізу професійної діяльності лікаря-інтерна під час проходження інтернатури.

При незадовільній оцінці вмінь і оволодіння практичними навиками лікар-інтерн вважається таким, що не засвоїв практичні навики, передбачені навчальною програмою, і за рівнем підготовки не відповідає вимогам кваліфікаційної характеристики лікаря-спеціаліста. В цьому разі лікар-інтерн до подальших етапів атестації не допускається і вважається неатестованим.

5.11.4. Співбесіда чи інша форма підсумкової оцінки рівня засвоєння навчальної програми інтернатури проводиться з кожним лікарем-інтерном (за білетною чи безбілетною методикою). За результатами співбесіди з урахуванням оцінок попередніх етапів приймається рішення про рівень підготовки лікаря-інтерна і присвоєння йому звання лікаря-спеціаліста певного фаху.

5.11.5. За результатами атестації державна атестаційна комісія може прийняти рішення:

·        присвоїти звання лікаря-спеціаліста відповідної спеціальності;

·        відмовити в присвоєнні звання лікаря-спеціаліста.

Рішення приймається відкритим голосуванням. При рівній кількості голосів вирішальним є голос голови державної атестаційної комісії. Результати атестації доводяться до відома лікарів-інтернів одразу ж після закінчення засідання комісії.

Результати атестації оформлюються протоколом, який підписується головою та всіма членами державної атестаційної комісії і затверджується наказом по Університету, при якому створена комісія, в десятиденний термін.

5.11.6. Особі, якій за результатами атестації для визначення знань та практичних навиків присвоєно звання лікаря-спеціаліста з конкретної спеціальності, видається Університетом сертифікат встановленого зразка (додаток № 4 до наказу МОЗ України від 21.11.91 р. № 168 «Про подальше удосконалення атестації лікарів»), а якій відмовлено в цьому, – витяг з протоколу засідання комісії, засвідчений печаткою Університету, не пізніше трьох днів з моменту затвердження протоколу засідання державної атестаційної комісії.

5.11.7. Термін дії сертифіката лікаря-спеціаліста встановлюється на 5 років – до чергової атестації на кваліфікаційну категорію після проходження відповідного передатестаційного циклу навчання на кафедрі вищого закладу освіти. Лікарі, які не виявлять бажання атестуватися на кваліфікаційну категорію через 5 років після отримання сертифіката лікаря-спеціаліста, повинні атестуватися на підтвердження звання лікаря-спеціаліста після проходження навчання на циклі підвищення кваліфікації на кафедрі вищого закладу освіти з відповідного фаху.

При непідтверджені звання лікаря-спеціаліста чи неатестації на кваліфікаційну категорію через 5 років після отримання сертифікату лікаря-спеціаліста ця особа переводиться на посаду лікаря-стажиста. Повторна атестація на підтвердження звання лікаря-спеціаліста може проводитись не раніше, ніж через рік після переведення на посаду лікаря-стажиста.

5.11.8. Рішення атестаційної комісії може бути оскаржено у двотижневий термін з моменту надання витягу з протоколу засідання державної атестаційної комісії. За рішенням ректорату Університету лікар-інтерн може бути переатестований в атестаційній комісії іншого закладу освіти.

5.11.9. Засідання державної атестаційної комісії в окремих випадках за погодженням з ректором Університету може бути виїзним і проводитись на базах стажування.

5.11.10. Можливість повторної атестації для визначення знань та практичних навиків з присвоєнням звання лікаря-спеціаліста може бути надана лікарю-інтерну один раз  протягом трьох років, але не раніше, ніж через рік з моменту відмови в присвоєнні звання лікаря-спеціаліста, згідно з п. 3.12.3.5. Положення про організацію навчального процесу у вищих навчальних закладах, затвердженого наказом МОН України від 02.06.93 р. № 161.

VІ. ПЕРЕВЕДЕННЯ, ЗВІЛЬНЕННЯ ТА ПОНОВЛЕННЯ В ІНТЕРНАТУРІ

6.1. Переведення лікаря-інтерна з одного вищого закладу освіти в інший здійснюється за дозволом і за згодою ректора Університету, в розпорядження якого він був направлений та переводиться на навчання. До вищого закладу освіти за місцем переведення лікар-інтерн подає залікову книжку, засвідчену печаткою вищого закладу освіти, з якого він переводиться, щоденник, підписаний керівником інтернатури і засвідчений вищим закладом освіти та керівником закладу (установи) охорони здоров'я – бази стажування, індивідуальний навчальний план з відміткою про хід його виконання.

6.2. Переведення лікаря-інтерна з однієї бази стажування на іншу здійснюється за згодою ректорату Університету, на базі якого проводиться навчання лікаря-інтерна на кафедрі.

На базу стажування, куди лікар-інтерн переводиться, він подає виписку з наказу ректора Університету, з бази стажування якого він переводиться, щоденник лікаря-інтерна, та індивідуальний навчальний план з відміткою про хід його виконання.

В наказі ректора Університету вказується фінансування проходження інтернатури.

6.3. Відрахування з інтернатури здійснюється:

·        за невиконання навчального плану і програми;

·        за порушення правил внутрішнього трудового розпорядку;

·        за пропуск занять (в т. ч. і з поважних причин, якщо лікар-інтерн пропустив більше третини занять на кафедрі);

·        за непрацездатністю, якщо за висновком лікарсько-консультативної комісії (ЛКК) або медико-соціальної експертної комісії (МСЕК) визначена непрацездатність лікаря-інтерна до роботи лікарем.

Відрахування лікаря-інтерна з циклу очної частини навчання на кафедрах Університету здійснюється наказом ректора.

Відрахування з інтернатури здійснюється наказом ректора Університету за поданням відповідних кафедр Університету або адміністрації бази стажування та поданням завідувача відділом інтернатури та магістратури.

6.4. Поновлення в інтернатурі допускається для осіб, які були звільнені з інтернатури з поважних причин (за станом здоров'я), і здійснюється на підставі письмової заяви на ім'я ректора Університету за погодженням з завідуючими відповідними кафедрами та завідуючим відділом інтернатури та магістратури.

Поновлення осіб, які були звільнені з інтернатури за порушення правил внутрішнього трудового розпорядку та невиконання навчального плану і програми (без поважних причин), проводиться згідно наказу ректора Університету.

6.5. Зміна спеціальності в інтернатурі може здійснюватись:

·        за непрацездатністю, якщо за висновком ЛКК або МСЕК визначено, що лікар-інтерн є непрацездатним для проходження інтернатури з даного фаху;

·        за виробничою необхідністю, що потребує згоди лікаря-інтерна.

Зміна спеціальності в інтернатурі здійснюється за наказом ректора Університету за погодженням з завідуючими відповідними кафедрами та завідуючим відділом інтернатури та магістратури.

VІІ. ФІНАНСОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІНТЕРНАТУРИ

7.1. Проходження інтернатури лікарями проводиться на умовах договорів, що укладаються між Університетом та юридичними і фізичними особами, які будуть фінансувати навчання в інтернатурі.

7.2. Оплата за керівництво підготовкою лікарів-інтернів здійснюється їх керівникам за час роботи на базах стажування згідно з чинним законодавством.

7.3. Кількість посад викладачів у вищих закладах освіти визначається з розрахунку один викладач на 5 середньорічних лікарів-інтернів.

7.4. На період проходження інтернатури лікарі-інтерни забезпечуються жилою площею (типу гуртожитку) тих закладів, на базі яких здійснюється їх підготовка, з оплатою відповідно до існуючих тарифів. При відсутності гуртожитку заклад (установа) має право орендувати жилу площу для лікарів-інтернів у інших відомств або наймати її у приватних осіб з відшкодуванням фактичних витрат за рахунок лікарів-інтернів у розмірі плати, яка встановлена чинним законодавством, а решта – за рахунок коштів цього закладу (установи).